{"data_type":"application\/json","type":"content","data":{"id":"88","modulename":"contents","cat_id":"53","title":"MB HOLD\u0130NG G.DO\u011eU ENERJ\u0130 FORUMU B\u00dcLTEN","seoLink":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tr\/tr\/haberler-3\/mb-holding-g-dogu-enerji-forumu-bulten","seoTitle":"mb-holding-g-dogu-enerji-forumu-bulten","content":"

\r\n\t“DORA 3 HAZ\u0130RANDA FAAL\u0130YETE GEÇ\u0130YOR”<\/p>\r\n

\r\n\tTÜRK MÜHEND\u0130S VE M\u0130MAR ODALARI B\u0130RL\u0130\u011e\u0130N\u0130N HAZIRLADI\u011eI GÜNEYDO\u011eU ENERJ\u0130 FORUMU’NDA MB HOLD\u0130NG ENERJ\u0130 GRUP BA\u015eKANI ADNAN \u015eAH\u0130N KONU\u015eMACI OLARAK YER ALDI.<\/p>\r\n

\r\n\tBu y\u0131l üçüncüsü düzenlenen Güneydo\u011fu Enerji Forumu, yo\u011fun kat\u0131l\u0131mc\u0131 say\u0131s\u0131 ile Grand Otel’de düzenlendi. Ülkemiz ve bölgemizde enerji alan\u0131nda tespit edilen sorunlar, çözüm önerileri ve özellikle bölgeyi yak\u0131ndan ilgilendiren yenilenebilir enerji kaynaklar\u0131n\u0131n de\u011ferlendirildi\u011fi forum oldukça hareketli geçti.<\/p>\r\n

\r\n\tForumda “Yerel\/Alternatif Enerji Kaynaklar\u0131, kullan\u0131m\u0131 ve enerji verimlili\u011fi” konusunda Gaziantep Üniversitesi Makine Mühendisli\u011fi Bölümü Ba\u015fkan\u0131 Prof. Dr. Sait Söylemez, MB Holding A.\u015e Enerji Grup Ba\u015fkan\u0131 Adnan \u015eahin, AKUA Enerji-Mühendislikten Dr. Mehmet Hengirmen, Solarturk Yönetim Kurulu Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Osman Özberk ve GAP Bölge Kalk\u0131nma \u0130daresi Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131ndan Dr. Muhyettin Sirer konu\u015fmalar\u0131n\u0131 yapt\u0131lar.<\/p>\r\n

\r\n\t\u015eAH\u0130N; “2015 YILINDA BÜNYEM\u0130ZDE OLACAK JES TES\u0130SLER\u0130 YAKLA\u015eIK 400 MW KURULU GÜCE SAH\u0130P OLACAK”<\/p>\r\n

\r\n\tTürkiye’deki ilk jeotermal enerji santralini (JES) kuran MB Holding’in Enerji Grup Ba\u015fkan\u0131 Adnan \u015eahin konu\u015fmas\u0131nda holdingin mevcut JES sistemleri ve gelecek yat\u0131r\u0131mlar\u0131n\u0131n hangi a\u015famada olduklar\u0131n\u0131 aktard\u0131.<\/p>\r\n

\r\n\t\u015eahin; “Jeotermal enerjinin kullan\u0131m alan\u0131 oldukça geni\u015ftir. Bugün jeotermal enerji elektrik üretiminde, bölgesel \u0131s\u0131tmada, serac\u0131l\u0131kta, g\u0131da kurutmada, kapl\u0131calarda, yemek pi\u015firmede veya kültür bal\u0131kç\u0131l\u0131\u011f\u0131nda kullan\u0131labilir. Bilindi\u011fi üzere Jeotermal enerji yerli, temiz, yenilenebilir ve sürdürülebilir bir enerji kayna\u011f\u0131d\u0131r. Elektrik ve \u0131s\u0131 enerjisi üretimi için entegre olarak kullan\u0131labilir. Yat\u0131r\u0131m maliyetleri yüksek olmas\u0131na ra\u011fmen i\u015fletme maliyetinin dü\u015fük oldu\u011fu jeotermal enerji 7 gün 24 saat kesintisiz elektrik üretebilir” dedi.<\/p>\r\n

\r\n\tMB Holding’in yat\u0131r\u0131mlar\u0131ndan da bahseden \u015eahin; “Menderes Geothermal olarak Dora-1, Dora-2 santrallerimiz \u015fuan aktif olarak enerji üretiyor. Haziran ay\u0131nda ise Dora-3 aktif olacak. Ondan sonra ki projemiz ise Dora-4 ve Dora-5’i hayata geçirmek. 2015 y\u0131l\u0131nda MB Holding bünyesindeki JES tesisleri yakla\u015f\u0131k 400 MW Kurulu güce sahip olacak  ” \u015feklinde konu\u015ftu.<\/p>\r\n

\r\n\tSULTAN SERA’DA HEDEF 160 B\u0130N M2<\/p>\r\n

\r\n\tJeotermal enerjiyi tar\u0131m alan\u0131nda da kulland\u0131klar\u0131n\u0131 vurgulayan Adnan \u015eahin “Holding bünyesinde kurmu\u015f oldu\u011fumuz Sultan Sera Türkiye’nin en modern seralar\u0131ndan biri. Biz burada 40 bin metrekarelik alanda jeotermal enerji ile üretti\u011fimiz domateslerimizin yar\u0131s\u0131n\u0131 Hollanda’ya ihracat ediyor geri kalan\u0131n\u0131 Türkiye pazar\u0131na veriyoruz. Sultan Sera’da hedefimiz tesislerimizi 160 bin metrekareye ç\u0131karmakt\u0131r” ifadelerini kulland\u0131.<\/p>\r\n

\r\n\t\u015eahin, Jeotermal Enerji’de suyun her damlas\u0131n\u0131 kulland\u0131klar\u0131n\u0131 ve üretimde olan her iki enerji santrallerinden de ç\u0131kan karbon gazlar\u0131n\u0131 temizleyerek normal karbondioksit haline getirip satt\u0131klar\u0131n\u0131 söyleyerek konu\u015fmas\u0131n\u0131 tamamlad\u0131.<\/p>\r\n

\r\n\tGüneydo\u011fu Enerji Forumu panelistlere verilen plaket töreni ile sona erdi.<\/p>\r\n","keywords":"MB HOLD\u0130NG G.DO\u011eU ENERJ\u0130 FORUMU B\u00dcLTEN","description":"MB HOLD\u0130NG G.DO\u011eU ENERJ\u0130 FORUMU B\u00dcLTEN","langsTitle":{"tr":"MB HOLD\u0130NG G.DO\u011eU ENERJ\u0130 FORUMU B\u00dcLTEN","en":"MB HOLDING SOUTHEASTERN ENERGY FORUM BULLETIN"},"langsContent":{"tr":"

\r\n\t“DORA 3 HAZ\u0130RANDA FAAL\u0130YETE GEÇ\u0130YOR”<\/p>\r\n

\r\n\tTÜRK MÜHEND\u0130S VE M\u0130MAR ODALARI B\u0130RL\u0130\u011e\u0130N\u0130N HAZIRLADI\u011eI GÜNEYDO\u011eU ENERJ\u0130 FORUMU’NDA MB HOLD\u0130NG ENERJ\u0130 GRUP BA\u015eKANI ADNAN \u015eAH\u0130N KONU\u015eMACI OLARAK YER ALDI.<\/p>\r\n

\r\n\tBu y\u0131l üçüncüsü düzenlenen Güneydo\u011fu Enerji Forumu, yo\u011fun kat\u0131l\u0131mc\u0131 say\u0131s\u0131 ile Grand Otel’de düzenlendi. Ülkemiz ve bölgemizde enerji alan\u0131nda tespit edilen sorunlar, çözüm önerileri ve özellikle bölgeyi yak\u0131ndan ilgilendiren yenilenebilir enerji kaynaklar\u0131n\u0131n de\u011ferlendirildi\u011fi forum oldukça hareketli geçti.<\/p>\r\n

\r\n\tForumda “Yerel\/Alternatif Enerji Kaynaklar\u0131, kullan\u0131m\u0131 ve enerji verimlili\u011fi” konusunda Gaziantep Üniversitesi Makine Mühendisli\u011fi Bölümü Ba\u015fkan\u0131 Prof. Dr. Sait Söylemez, MB Holding A.\u015e Enerji Grup Ba\u015fkan\u0131 Adnan \u015eahin, AKUA Enerji-Mühendislikten Dr. Mehmet Hengirmen, Solarturk Yönetim Kurulu Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Osman Özberk ve GAP Bölge Kalk\u0131nma \u0130daresi Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131ndan Dr. Muhyettin Sirer konu\u015fmalar\u0131n\u0131 yapt\u0131lar.<\/p>\r\n

\r\n\t\u015eAH\u0130N; “2015 YILINDA BÜNYEM\u0130ZDE OLACAK JES TES\u0130SLER\u0130 YAKLA\u015eIK 400 MW KURULU GÜCE SAH\u0130P OLACAK”<\/p>\r\n

\r\n\tTürkiye’deki ilk jeotermal enerji santralini (JES) kuran MB Holding’in Enerji Grup Ba\u015fkan\u0131 Adnan \u015eahin konu\u015fmas\u0131nda holdingin mevcut JES sistemleri ve gelecek yat\u0131r\u0131mlar\u0131n\u0131n hangi a\u015famada olduklar\u0131n\u0131 aktard\u0131.<\/p>\r\n

\r\n\t\u015eahin; “Jeotermal enerjinin kullan\u0131m alan\u0131 oldukça geni\u015ftir. Bugün jeotermal enerji elektrik üretiminde, bölgesel \u0131s\u0131tmada, serac\u0131l\u0131kta, g\u0131da kurutmada, kapl\u0131calarda, yemek pi\u015firmede veya kültür bal\u0131kç\u0131l\u0131\u011f\u0131nda kullan\u0131labilir. Bilindi\u011fi üzere Jeotermal enerji yerli, temiz, yenilenebilir ve sürdürülebilir bir enerji kayna\u011f\u0131d\u0131r. Elektrik ve \u0131s\u0131 enerjisi üretimi için entegre olarak kullan\u0131labilir. Yat\u0131r\u0131m maliyetleri yüksek olmas\u0131na ra\u011fmen i\u015fletme maliyetinin dü\u015fük oldu\u011fu jeotermal enerji 7 gün 24 saat kesintisiz elektrik üretebilir” dedi.<\/p>\r\n

\r\n\tMB Holding’in yat\u0131r\u0131mlar\u0131ndan da bahseden \u015eahin; “Menderes Geothermal olarak Dora-1, Dora-2 santrallerimiz \u015fuan aktif olarak enerji üretiyor. Haziran ay\u0131nda ise Dora-3 aktif olacak. Ondan sonra ki projemiz ise Dora-4 ve Dora-5’i hayata geçirmek. 2015 y\u0131l\u0131nda MB Holding bünyesindeki JES tesisleri yakla\u015f\u0131k 400 MW Kurulu güce sahip olacak  ” \u015feklinde konu\u015ftu.<\/p>\r\n

\r\n\tSULTAN SERA’DA HEDEF 160 B\u0130N M2<\/p>\r\n

\r\n\tJeotermal enerjiyi tar\u0131m alan\u0131nda da kulland\u0131klar\u0131n\u0131 vurgulayan Adnan \u015eahin “Holding bünyesinde kurmu\u015f oldu\u011fumuz Sultan Sera Türkiye’nin en modern seralar\u0131ndan biri. Biz burada 40 bin metrekarelik alanda jeotermal enerji ile üretti\u011fimiz domateslerimizin yar\u0131s\u0131n\u0131 Hollanda’ya ihracat ediyor geri kalan\u0131n\u0131 Türkiye pazar\u0131na veriyoruz. Sultan Sera’da hedefimiz tesislerimizi 160 bin metrekareye ç\u0131karmakt\u0131r” ifadelerini kulland\u0131.<\/p>\r\n

\r\n\t\u015eahin, Jeotermal Enerji’de suyun her damlas\u0131n\u0131 kulland\u0131klar\u0131n\u0131 ve üretimde olan her iki enerji santrallerinden de ç\u0131kan karbon gazlar\u0131n\u0131 temizleyerek normal karbondioksit haline getirip satt\u0131klar\u0131n\u0131 söyleyerek konu\u015fmas\u0131n\u0131 tamamlad\u0131.<\/p>\r\n

\r\n\tGüneydo\u011fu Enerji Forumu panelistlere verilen plaket töreni ile sona erdi.<\/p>\r\n","en":"

\r\n\t"DORA 3 TO GO INTO OPERATION IN JUNE"<\/p>\r\n

\r\n\tMB HOLDING ENERGY GROUP PRESIDENT ADNAN SAHIN WAS GUEST SPEAKER AT THE SOUTHEASTERN ENERGY FORUM ORGANIZED BY OF CHAMBERS OF TURKISH ENGINEERS AND ARCHITECTS<\/p>\r\n

\r\n\tThe 3rd Southeastern Energy Forum was held at the Grand Hotel this year with a great number of participants.  The forum, where energy problems in our country and region were detected, possible solutions and assessments of renewable energy resources that are of great concern for the region were made, had a vibrant atmosphere.<\/p>\r\n

\r\n\tAt the forum, Gaziantep University Head of the Department of Mechanical Engineering, Prof. Dr. Sait Soylemez, MB Holding A.S. Energy Group President Adnan Sahin, Dr. Mehmet Hengirmen from AKUA Energy-Engineering Solarturk Vice Chairman of the Board Osman Ozberk and Dr. Muhyettin Sirer from GAP Region Development Administration Presidency gave speeches on the subject of "Local\/Alternative Energy Sources, Utilization and Energy Efficiency."<\/p>\r\n

\r\n\tSAHIN; "THE GEP PLANTS TO BE IN OUR SYSTEM IN 2015 WILL HAVE 400 MW INSTALLED CAPACITY"<\/p>\r\n

\r\n\tAdnan Sahin, Energy Group President of MB Holding, which established the first geothermal energy plant (GEP) in Turkey, explained the existing GEP systems of the holding and the condition of their future investments.
\r\n\tSahin stated; "Geothermal energy's areas of utilization are wide ranging.  Today geothermal energy can be used in electrical production, regional heating, greenhousing, drying food, thermal springs, cooking or fishery.  As is known, geothermal energy is a local, clean, renewable and sustainable energy source.  It can be used in an integrated way for electricity and heat energy production.  Despite the high cost of investments, the management costs are low and geothermal energy can produce electricity 24\/7."<\/p>\r\n

\r\n\tSahin, speaking of MB Holdings investments, claimed; "As Menderes Geothermal, our Dora-1 and Dora-2 plants are at the moment actively producing energy.  In June, on the other hand, Dora-3 will go into operation.  The following project is to put Dora-4 and Dora-5 into operation.  In 2015, the GEPs within MB Holding will boast 400 MW installed capacity."<\/p>\r\n

\r\n\tTHE GOAL OF SULTAN SERA: 160 THOUSAND M2<\/p>\r\n

\r\n\tStressing that they use geothermal energy in the agriculture sector, Adnan Sahin expressed; "Sultan Sera, which we have established within the Holding, is one of the most modern greenhouses in Turkey.  We export half of the tomatoes that we cultivate with geothermal energy in this 40 thousand square meter area to Holland and we sell the rest to the Turkey’s market.  Our aim for Sultan Sera is to expand the establishment to 160 thousand square meters."<\/p>\r\n

\r\n\tSahin concluded his speech claiming that they use every drop of water in Geothermal Energy and the carbon from both of the energy plants is filtered, turned into carbon dioxide and sold.
\r\n\tThe Southeastern Energy Forum ended with the ceremony where the panelists were presented with their plaques. <\/p>\r\n"},"langsKeywords":{"tr":"MB HOLD\u0130NG G.DO\u011eU ENERJ\u0130 FORUMU B\u00dcLTEN","en":"MB HOLDING SOUTHEASTERN ENERGY FORUM BULLETIN"},"langsDescription":{"tr":"MB HOLD\u0130NG G.DO\u011eU ENERJ\u0130 FORUMU B\u00dcLTEN","en":"MB HOLDING SOUTHEASTERN ENERGY FORUM BULLETIN"},"catTitle":"Haberler","cats":[{"id":"52","parent_id":"0","title":"Haberler","gallery":"0","seoLink":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tr\/haberler-2\/640","seoTitle":"haberler-2"},{"id":"53","parent_id":"52","title":"Haberler","gallery":"0","seoLink":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tr\/haberler-3\/641","seoTitle":"haberler-3"}],"catsSorted":[{"id":"53","parent_id":"52","title":"Haberler","gallery":"0","seoLink":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tr\/haberler-3\/641","seoTitle":"haberler-3"},{"id":"52","parent_id":"0","title":"Haberler","gallery":"0","seoLink":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tr\/haberler-2\/640","seoTitle":"haberler-2"}],"type":"2","template":[{"id":"25","name":"Varsay\u0131lan Kategori Sayfas\u0131","module":false,"file":"kategori_default.html","preview_image":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tradmin\/themes\/templates\/kategori_varsayilan.jpg"}],"active":"1","home":"0","menu":"0","special":"0","date":"2013-09-30 15:56:19","updated":"2017-09-21 14:13:10","startdate":"0000-00-00 00:00:00","enddate":"0000-00-00 00:00:00","viewCount":"0","properties":false,"picture":{"id":"105","title":"","content":"","langsTitle":{"tr":"","en":""},"langsContent":{"tr":"","en":""},"thumbImage":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tr\/upload\/thumb\/image5252b516863f4.jpg","normalImage":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tr\/upload\/normal\/image5252b516863f4.jpg","bigImage":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tr\/upload\/big\/image5252b516863f4.jpg","orgImage":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tr\/upload\/original\/image5252b516863f4.jpg","smallImage":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tr\/upload\/small\/image5252b516863f4.jpg","fileName":"image5252b516863f4.jpg","link":null,"target":"","is_default":"0","langs":"0"},"images":[{"id":"105","title":"","content":"","langsTitle":{"tr":"","en":""},"langsContent":{"tr":"","en":""},"thumbImage":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tr\/upload\/thumb\/image5252b516863f4.jpg","normalImage":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tr\/upload\/normal\/image5252b516863f4.jpg","bigImage":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tr\/upload\/big\/image5252b516863f4.jpg","orgImage":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tr\/upload\/original\/image5252b516863f4.jpg","smallImage":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tr\/upload\/small\/image5252b516863f4.jpg","fileName":"image5252b516863f4.jpg","link":null,"target":"","is_default":"0","langs":"0"}],"gallery":false,"files":false,"videos":false,"youtubes":false,"audios":false,"cssClass":"","reviews":false,"address":"","website":null,"email":"","phone":"","fax":"","coordinates":false,"code":null,"moduleTitle":"\u00dcr\u00fcnler","moduleName":"contents","defaultPage":"contents.html","totalRecords":0,"pages":0,"curPage":0,"perpage":60,"showPages":15,"errorFunc":{"type":"Success","message":"OK","duration":"5000","target":"#warn","title":""},"table":"contents","vars":[],"query":"","longSeoUrl":"\/haberler-3\/haberler-2"}}