{"data_type":"application\/json","type":"content","data":{"id":"87","modulename":"contents","cat_id":"53","title":"MB Holding Do\u011fa Dostu Enerjiye \u0130mzas\u0131n\u0131 Att\u0131","seoLink":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tr\/tr\/haberler-3\/mb-holding-doga-dostu-enerjiye-imzasini-atti-1","seoTitle":"mb-holding-doga-dostu-enerjiye-imzasini-atti-1","content":"

\r\n\tGeçti\u011fimiz günlerde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan\u0131 Taner Y\u0131ld\u0131z ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakan\u0131 Fatma \u015eahin’in kat\u0131l\u0131m\u0131yla temeli at\u0131lan, MB Holding’in Grup \u015eirketlerinden Menderes Geothermal Elektrik Üretim A.\u015e’ye ba\u011fl\u0131 DORA-3 Jeotermal Elektrik Santrali’nin tedarik sözle\u015fmesi dün gerçekle\u015fti. MB Holding’in Ayd\u0131n ofisinde gerçekle\u015ftirilen imza törenine, Ayd\u0131n Valisi Kerem Al, MB Holding Yönetim Kurulu Ba\u015fkan\u0131 Muharrem Balat ve Ormat Systems Ltd. firmas\u0131 Yönetim Kurulu Ba\u015fkan\u0131 Lucien Bron\u0131ch\u0131 kat\u0131ld\u0131.<\/p>\r\n

\r\n\t\u0130mza töreninde konu\u015fan MB Holding A.\u015e. Yönetim Kurulu Ba\u015fkan\u0131 Muharrem Balat “Jeotermal sahalarda i\u015fletmelerin sa\u011fl\u0131kl\u0131 olarak yürütülebilmesi, kaynak sürdürülebilirli\u011finin ve yenilenebilirli\u011finin sa\u011flanmas\u0131 bizim için bir sosyal sorumluluktur. Bilindi\u011fi üzere yeralt\u0131 kaynaklar\u0131 kamuya aittir. Jeotermal kaynaklar ise entegre kullan\u0131ma uygun kaynak tipidir. Jeotermal elektrik santralleri karbondioksit CO2 emisyonunu azaltan tesislerdir. Ayn\u0131 zamanda jeotermal kaynaklar uygun ko\u015fullarda i\u015fletilirse sonsuz ömre sahip olurlar. Jeotermal ak\u0131\u015fkan yeralt\u0131ndan üretilir ve tekrar yer alt\u0131na enjekte edilir. Bu sebeple de kesinlikle çevre kirlili\u011fi yaratmazlar. Jeotermal enerji fosil yak\u0131tlar gibi tüketiminin olmamas\u0131ndan dolay\u0131 temiz bir enerji kayna\u011f\u0131d\u0131r. D\u0131\u015fa ba\u011f\u0131ml\u0131l\u0131\u011f\u0131 olmayan enerji, ulusald\u0131r. Ulusal bir enerji kayna\u011f\u0131 ise ucuzdur. Jeotermal kaynak sürekli gözlemlenmeli, do\u011fru bir biçimde i\u015fletilmeli ve kayna\u011f\u0131n sonsuz ömre sahip olmas\u0131 sa\u011flanmal\u0131d\u0131r” diyerek sözle\u015fmeyi imzalad\u0131.<\/p>\r\n

\r\n\tBALAT: ‘’ TÜRK\u0130YE’YE GÜZEL B\u0130R \u0130Z BIRAKMAK \u0130ST\u0130YORUZ’’<\/p>\r\n

\r\n\t\u0130mza sonras\u0131nda sorulan sorulara cevap veren Muharrem Balat; DORA-3 Projesinde, mevcut jeotermal saha potansiyeli geli\u015ftirilerek ülke ekonomisinin yeni bir dinamizm kazanaca\u011f\u0131n\u0131 ve hava kirlili\u011fi azal\u0131m\u0131 yan\u0131nda petrol için harcanan döviz girdilerininde azalaca\u011f\u0131n\u0131 belirterek; ‘’DORA-3 Jeotermal Enerji Santrali Projesi, 17 MWe gücünde 2 adet üniteden olu\u015fmakta ve toplamda 34 MWe Kurulu güce sahip bulunmaktad\u0131r. Projenin termin program\u0131na göre, 1. ünitenin 2013 y\u0131l\u0131 Nisan ay\u0131 içerisinde deneme üretimine ba\u015flamas\u0131 ve ticari üretime geçmesi planlanm\u0131\u015ft\u0131r. 2. ünite ise 2013 y\u0131l\u0131 Ekim ay\u0131 içerisinde ticari üretime geçecektir. 34 MWe (megawatt) kapasitesiyle y\u0131lda net 220.000.000 kWh (kilovat saat) elektrik enerjisi üretecek olan DORA-3’ün de faaliyete geçmesi ile MEGE A.\u015e.’nin toplam kurulu güç kapasitesi 55 MWe, y\u0131ll\u0131k toplam elektrik enerjisi üretim miktar\u0131 ise 350.000.000 kWh’a yükselmi\u015f olacakt\u0131r. ’ \u015feklinde konu\u015ftu.<\/p>\r\n

\r\n\tSözlerini \u015föyle noktalayan Balat; ‘Jeotermal elektrik santrali yat\u0131r\u0131mlar\u0131m\u0131zda çevre dostu, temiz, yenilenebilir ve ye\u015fil enerji kayna\u011f\u0131 olan jeotermal enerji kaynaklar\u0131n\u0131 de\u011ferlendirilerek, MB Holding olarak Türkiye’ye güzel bir iz b\u0131rakmak istiyoruz.’’ dedi.<\/p>\r\n

\r\n\tYap\u0131lan konu\u015fmalar\u0131n ard\u0131ndan Ormat Systems Ltd. firmas\u0131 Yönetim Kurulu Ba\u015fkan\u0131 Lucien Bron\u0131ch\u0131, Ayd\u0131n Valisi Kerem Al’a ve MB Holding Yönetim Kurulu Ba\u015fkan\u0131 Muharrem Balat’a böyle bir günün hat\u0131ras\u0131 olarak hediye takdim etti. \u0130mza töreni verilen yemekle sonland\u0131.<\/p>\r\n","keywords":"MB Holding Do\u011fa Dostu Enerjiye \u0130mzas\u0131n\u0131 Att\u0131","description":"MB Holding Do\u011fa Dostu Enerjiye \u0130mzas\u0131n\u0131 Att\u0131","langsTitle":{"tr":"MB Holding Do\u011fa Dostu Enerjiye \u0130mzas\u0131n\u0131 Att\u0131","en":"MB Holding Embraces Environmentally-Friendly Energy"},"langsContent":{"tr":"

\r\n\tGeçti\u011fimiz günlerde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan\u0131 Taner Y\u0131ld\u0131z ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakan\u0131 Fatma \u015eahin’in kat\u0131l\u0131m\u0131yla temeli at\u0131lan, MB Holding’in Grup \u015eirketlerinden Menderes Geothermal Elektrik Üretim A.\u015e’ye ba\u011fl\u0131 DORA-3 Jeotermal Elektrik Santrali’nin tedarik sözle\u015fmesi dün gerçekle\u015fti. MB Holding’in Ayd\u0131n ofisinde gerçekle\u015ftirilen imza törenine, Ayd\u0131n Valisi Kerem Al, MB Holding Yönetim Kurulu Ba\u015fkan\u0131 Muharrem Balat ve Ormat Systems Ltd. firmas\u0131 Yönetim Kurulu Ba\u015fkan\u0131 Lucien Bron\u0131ch\u0131 kat\u0131ld\u0131.<\/p>\r\n

\r\n\t\u0130mza töreninde konu\u015fan MB Holding A.\u015e. Yönetim Kurulu Ba\u015fkan\u0131 Muharrem Balat “Jeotermal sahalarda i\u015fletmelerin sa\u011fl\u0131kl\u0131 olarak yürütülebilmesi, kaynak sürdürülebilirli\u011finin ve yenilenebilirli\u011finin sa\u011flanmas\u0131 bizim için bir sosyal sorumluluktur. Bilindi\u011fi üzere yeralt\u0131 kaynaklar\u0131 kamuya aittir. Jeotermal kaynaklar ise entegre kullan\u0131ma uygun kaynak tipidir. Jeotermal elektrik santralleri karbondioksit CO2 emisyonunu azaltan tesislerdir. Ayn\u0131 zamanda jeotermal kaynaklar uygun ko\u015fullarda i\u015fletilirse sonsuz ömre sahip olurlar. Jeotermal ak\u0131\u015fkan yeralt\u0131ndan üretilir ve tekrar yer alt\u0131na enjekte edilir. Bu sebeple de kesinlikle çevre kirlili\u011fi yaratmazlar. Jeotermal enerji fosil yak\u0131tlar gibi tüketiminin olmamas\u0131ndan dolay\u0131 temiz bir enerji kayna\u011f\u0131d\u0131r. D\u0131\u015fa ba\u011f\u0131ml\u0131l\u0131\u011f\u0131 olmayan enerji, ulusald\u0131r. Ulusal bir enerji kayna\u011f\u0131 ise ucuzdur. Jeotermal kaynak sürekli gözlemlenmeli, do\u011fru bir biçimde i\u015fletilmeli ve kayna\u011f\u0131n sonsuz ömre sahip olmas\u0131 sa\u011flanmal\u0131d\u0131r” diyerek sözle\u015fmeyi imzalad\u0131.<\/p>\r\n

\r\n\tBALAT: ‘’ TÜRK\u0130YE’YE GÜZEL B\u0130R \u0130Z BIRAKMAK \u0130ST\u0130YORUZ’’<\/p>\r\n

\r\n\t\u0130mza sonras\u0131nda sorulan sorulara cevap veren Muharrem Balat; DORA-3 Projesinde, mevcut jeotermal saha potansiyeli geli\u015ftirilerek ülke ekonomisinin yeni bir dinamizm kazanaca\u011f\u0131n\u0131 ve hava kirlili\u011fi azal\u0131m\u0131 yan\u0131nda petrol için harcanan döviz girdilerininde azalaca\u011f\u0131n\u0131 belirterek; ‘’DORA-3 Jeotermal Enerji Santrali Projesi, 17 MWe gücünde 2 adet üniteden olu\u015fmakta ve toplamda 34 MWe Kurulu güce sahip bulunmaktad\u0131r. Projenin termin program\u0131na göre, 1. ünitenin 2013 y\u0131l\u0131 Nisan ay\u0131 içerisinde deneme üretimine ba\u015flamas\u0131 ve ticari üretime geçmesi planlanm\u0131\u015ft\u0131r. 2. ünite ise 2013 y\u0131l\u0131 Ekim ay\u0131 içerisinde ticari üretime geçecektir. 34 MWe (megawatt) kapasitesiyle y\u0131lda net 220.000.000 kWh (kilovat saat) elektrik enerjisi üretecek olan DORA-3’ün de faaliyete geçmesi ile MEGE A.\u015e.’nin toplam kurulu güç kapasitesi 55 MWe, y\u0131ll\u0131k toplam elektrik enerjisi üretim miktar\u0131 ise 350.000.000 kWh’a yükselmi\u015f olacakt\u0131r. ’ \u015feklinde konu\u015ftu.<\/p>\r\n

\r\n\tSözlerini \u015föyle noktalayan Balat; ‘Jeotermal elektrik santrali yat\u0131r\u0131mlar\u0131m\u0131zda çevre dostu, temiz, yenilenebilir ve ye\u015fil enerji kayna\u011f\u0131 olan jeotermal enerji kaynaklar\u0131n\u0131 de\u011ferlendirilerek, MB Holding olarak Türkiye’ye güzel bir iz b\u0131rakmak istiyoruz.’’ dedi.<\/p>\r\n

\r\n\tYap\u0131lan konu\u015fmalar\u0131n ard\u0131ndan Ormat Systems Ltd. firmas\u0131 Yönetim Kurulu Ba\u015fkan\u0131 Lucien Bron\u0131ch\u0131, Ayd\u0131n Valisi Kerem Al’a ve MB Holding Yönetim Kurulu Ba\u015fkan\u0131 Muharrem Balat’a böyle bir günün hat\u0131ras\u0131 olarak hediye takdim etti. \u0130mza töreni verilen yemekle sonland\u0131.<\/p>\r\n","en":"

\r\n\tThe supply contract for DORA-3 Geothermal Electrical Plant, a subsidiary of Menderes Geothermal Elektrik Üretim A.\u015e of MB Holding Group Companies and the foundations of which were laid at a ceremony attended by Minister of Energy and Natural Resources Taner Y\u0131ld\u0131z and Minister of Family and Social Policy Fatma Sahin, was realized yesterday.   Among the attendees at the signature ceremony at MB Holdings Ayd\u0131n offices were Governor of Ayd\u0131n Kerem Al, MB Holding Chairman of the Board Muharrem Balat and Ormat Systems Ltd. company Chairman of the Board Lucien Bronichi. MB Holding Chairman of the Board Muharrem Balat, who gave a speech at the signature ceremony, stated that:<\/p>\r\n

\r\n\t" It is a social responsibility of us to conduct managements at geothermal fields, to maintain resource sustainability and renewability. As you know, underground sources belong to the state. Geothermal sources are suitable for integrated usage. Geothermal electricity plants decrease carbondioxide CO2 emission. Additionallyi if geothermal sources are managed correctly, they have infinite lives. Geothermal fluids are produced from the underground and injected back into it. Therefore, they cause absolutely no pollution. Geothermal energy is a clean energy source since it does not have a consumption similar to fossile fuels. Energy that is not foreign-dependent is national. A national energy source is cheap. A geothermal source should be under constant observation, be managed correctly and the life of the source should be made infinite.”<\/p>\r\n

\r\n\tBALAT:  "WE WANT TO LEAVE A GOOD MARK ON TURKEY"<\/p>\r\n

\r\n\tMuharrem Balat, responding to questions after the signing, expressed that in the DORA-3 Project the existing geothermal field potential will be developed and, thus, the national economy will obtain a new dynamism and a decrease in air pollution and in the foreign currency expenditure; stated that: "DORA-3 Geothermal Energy Plant Project, is of 17NWe power and comprised of 2 units and has a total of 34 NWe installed power capacity.  According to the termination schedule of the project, the 1st unit is planned to start trial production and commercial production in April, 2013.   2. The second unit is scheduled to begin commercial production in October, 2013.  The start of DORA-3, which will be producing 220,000,000 kWh of electrical energy annually with its 34 MWe capacity, will will raise the total intalled power capacity of MEGE A.S. to 55 MWe, and the annual total of electrical energy production to 350,000,000 kWh.  .<\/p>\r\n

\r\n\tBalat concluded his speech stating; "With our geothermal electrical plant investments, we hope to put the environmentally-friendly, renewable and green geothermal energy sources to good use and to leave a good mark on Turkey on behalf of MB Holding."<\/p>\r\n

\r\n\tAfter the speeches, Ormat Systems Ltd. company Chairman of theBoard Lucien Bronichi presented Governor of Ayd\u0131n Kerem Al and MB Holding Chairman of the Board Muharrem Balat with commemorative gifts.  The signature ceremony came to a conclusion with a banquet.<\/p>\r\n"},"langsKeywords":{"tr":"MB Holding Do\u011fa Dostu Enerjiye \u0130mzas\u0131n\u0131 Att\u0131","en":"MB Holding Embraces Environmentally-Friendly Energy"},"langsDescription":{"tr":"MB Holding Do\u011fa Dostu Enerjiye \u0130mzas\u0131n\u0131 Att\u0131","en":"MB Holding Embraces Environmentally-Friendly Energy"},"catTitle":"Haberler","cats":[{"id":"52","parent_id":"0","title":"Haberler","gallery":"0","seoLink":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tr\/haberler-2\/640","seoTitle":"haberler-2"},{"id":"53","parent_id":"52","title":"Haberler","gallery":"0","seoLink":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tr\/haberler-3\/641","seoTitle":"haberler-3"}],"catsSorted":[{"id":"53","parent_id":"52","title":"Haberler","gallery":"0","seoLink":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tr\/haberler-3\/641","seoTitle":"haberler-3"},{"id":"52","parent_id":"0","title":"Haberler","gallery":"0","seoLink":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tr\/haberler-2\/640","seoTitle":"haberler-2"}],"type":"2","template":[{"id":"25","name":"Varsay\u0131lan Kategori Sayfas\u0131","module":false,"file":"kategori_default.html","preview_image":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tradmin\/themes\/templates\/kategori_varsayilan.jpg"}],"active":"1","home":"0","menu":"0","special":"0","date":"2013-09-30 15:56:06","updated":"2017-09-21 14:13:10","startdate":"0000-00-00 00:00:00","enddate":"0000-00-00 00:00:00","viewCount":"0","properties":false,"picture":{"id":"103","title":"","content":"","langsTitle":{"tr":"","en":""},"langsContent":{"tr":"","en":""},"thumbImage":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tr\/upload\/thumb\/image5252b50e6131b.jpg","normalImage":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tr\/upload\/normal\/image5252b50e6131b.jpg","bigImage":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tr\/upload\/big\/image5252b50e6131b.jpg","orgImage":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tr\/upload\/original\/image5252b50e6131b.jpg","smallImage":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tr\/upload\/small\/image5252b50e6131b.jpg","fileName":"image5252b50e6131b.jpg","link":null,"target":"","is_default":"0","langs":"0"},"images":[{"id":"103","title":"","content":"","langsTitle":{"tr":"","en":""},"langsContent":{"tr":"","en":""},"thumbImage":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tr\/upload\/thumb\/image5252b50e6131b.jpg","normalImage":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tr\/upload\/normal\/image5252b50e6131b.jpg","bigImage":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tr\/upload\/big\/image5252b50e6131b.jpg","orgImage":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tr\/upload\/original\/image5252b50e6131b.jpg","smallImage":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tr\/upload\/small\/image5252b50e6131b.jpg","fileName":"image5252b50e6131b.jpg","link":null,"target":"","is_default":"0","langs":"0"},{"id":"104","title":"","content":"","langsTitle":{"tr":"","en":""},"langsContent":{"tr":"","en":""},"thumbImage":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tr\/upload\/thumb\/image5252b50d72cf4.jpg","normalImage":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tr\/upload\/normal\/image5252b50d72cf4.jpg","bigImage":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tr\/upload\/big\/image5252b50d72cf4.jpg","orgImage":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tr\/upload\/original\/image5252b50d72cf4.jpg","smallImage":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tr\/upload\/small\/image5252b50d72cf4.jpg","fileName":"image5252b50d72cf4.jpg","link":null,"target":"","is_default":"0","langs":"0"}],"gallery":false,"files":false,"videos":false,"youtubes":false,"audios":false,"cssClass":"","reviews":false,"address":"","website":null,"email":"","phone":"","fax":"","coordinates":false,"code":null,"moduleTitle":"\u00dcr\u00fcnler","moduleName":"contents","defaultPage":"contents.html","totalRecords":0,"pages":0,"curPage":0,"perpage":60,"showPages":15,"errorFunc":{"type":"Success","message":"OK","duration":"5000","target":"#warn","title":""},"table":"contents","vars":[],"query":"","longSeoUrl":"\/haberler-3\/haberler-2"}}