{"data_type":"application\/json","type":"content","data":{"id":"1214","modulename":"contents","cat_id":"53","title":"MB HOLD\u0130NG\u2019DEN GELECE\u011eE YATIRIM","seoLink":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tr\/tr\/haberler-3\/mb-holding-den-gelecege-yatirim-1","seoTitle":"mb-holding-den-gelecege-yatirim-1","content":"

\r\n\tMB Holding Türkiye’de devlet okullar\u0131nda olmayan bir ilke imza att\u0131. E\u011fitime verdikleri önemle an\u0131lan MB Holding, Ayd\u0131n’\u0131n Efeler \u0130lçesinde bulunan Fitnat Nihat Azizler \u0130lkokulu’na zenginle\u015ftirilmi\u015f(Z) kütüphane arma\u011fan etti.
\r\n\tAyd\u0131n Efeler \u0130lçesinde bulunan Fitnat Nihat Azizler \u0130lkokulu’nda Türkiye genelinde ve Ayd\u0131n’da hiçbir devlet okulunda bulunmayan z kütüphane, MB Holding taraf\u0131ndan yapt\u0131r\u0131larak ö\u011frencilerin hizmetine aç\u0131ld\u0131.  \u0130lkokulda gerçekle\u015fen aç\u0131l\u0131\u015f törenine Efeler \u0130lçe Kaymakam\u0131 \u0130zzettin Sevgili, \u0130l Milli E\u011fitim Müdür Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Tansel Sarayköylüo\u011flu, Efeler \u0130lçe Milli E\u011fitim Müdürü Mustafa Özmen, MB Holding Yönetim Kurulu Ba\u015fkan\u0131 ve \u0130n\u015faat Yüksek Mühendisi Muharrem Balat, Ayd\u0131n Ticaret Borsas\u0131 Yönetim Kurulu Ba\u015fkan\u0131 Adnan Bosnal\u0131, Özel Kavakl\u0131 Anadolu Lisesi Kurucu Müdürü Süleyman Çokay, Ticaret Borsas\u0131 Meclis Ba\u015fkan\u0131 Bahri Erdem, Fitnat Nihat Azizler \u0130lkokulu Müdürü Tahir Sar\u0131tepe, ö\u011fretmenler, ö\u011frenciler ve veliler kat\u0131ld\u0131.
\r\n\tKÜTÜPHANE ALI\u015eKANLI\u011eI ÇOCUKLARA KÜÇÜK YA\u015eLARDAN \u0130T\u0130BAREN VER\u0130LMEL\u0130D\u0130R
\r\n\tMB Holding Yönetim Kurulu Ba\u015fkan\u0131 Muharrem Balat’\u0131n ilçeye geldi\u011fi günden beri e\u011fitim ve di\u011fer alanlarda kendilerine çok büyük desteklerinin oldu\u011funu ifade eden Efeler \u0130lçe Kaymakam\u0131 \u0130zzettin Sevgili,  “Bu tür yard\u0131mlar\u0131 dillendirmemek gerekiyor. Ama bizler ba\u015fkalar\u0131na örnek olmas\u0131 amac\u0131yla bazen bu tür aç\u0131l\u0131\u015flar gerçekle\u015ftiriyoruz. Kütüphanenin ö\u011frencilerimize, ö\u011fretmenlerimize katk\u0131lar\u0131 büyük olacak. Ö\u011frenci velilerinin de bu kütüphaneye gelmesini sa\u011flarsak okumaya, ülkemizin ayd\u0131nlanmas\u0131na katk\u0131 sa\u011flam\u0131\u015f olaca\u011f\u0131z. Kütüphanemizin hay\u0131rl\u0131 u\u011furlu olmas\u0131n\u0131 diliyor, Say\u0131n Muharrem Balat’a te\u015fekkür ediyorum ” \u015feklinde konu\u015ftu.
\r\n\tBugüne kadar e\u011fitim alan\u0131nda birçok sosyal sorumluluk projesine imza atan MB Holding Yönetim Kurulu Ba\u015fkan\u0131 Muharrem Balat ise; “Böyle bir hizmete imza atmam\u0131zdaki amaç, yeti\u015fen gençli\u011fin, ezberci gençlik de\u011fil de ara\u015ft\u0131r\u0131c\u0131 gençlik olmas\u0131n\u0131 dilememizdir. Ara\u015ft\u0131rmac\u0131 ö\u011frenciler yeti\u015ftirerek yurdun dört bir yan\u0131nda yeni fidanlar\u0131n ye\u015fermesini katk\u0131 sa\u011flamal\u0131y\u0131z. Unutmayal\u0131m ki kitaps\u0131z bir dünya insan\u0131 cehalete götürür. Cehalet ise ki\u015finin ve toplumlar\u0131n en büyük dü\u015fman\u0131d\u0131r. Okuyan insan daha bilgili ve elbette daha ba\u015far\u0131l\u0131 olur. Kitaplar sayesinde hem dü\u015fünceleriniz geli\u015fir, hem de ifade yetene\u011finiz güzelle\u015fir. Bu yüzden kitap okuma sevgisi ve kütüphane al\u0131\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 çocuklara küçük ya\u015flardan itibaren verilmelidir. Ayd\u0131nl\u0131k bir gelecek için kitaplar\u0131 ve kütüphaneleri korumak gerekmektedir. \u0130n\u015fallah bizim yapt\u0131\u011f\u0131m\u0131z hizmet di\u011fer okullara örnek olur. Ve buradan mezun olan karde\u015flerimizde eski okullar\u0131na bu tür katk\u0131lar sa\u011flarlar.” dedi.
\r\n\tZenginle\u015ftirilmi\u015f Kütüphane’nin Ayd\u0131n’da bir ilk olarak hayat buldu\u011funu, içerisinde internet hizmeti, dijital kitap içerikleri ile zenginle\u015ftirilerek ö\u011frenciye diledi\u011fi zaman destek veren kütüphanenin ayn\u0131 zamanda yeti\u015fkinlere de hizmet verece\u011fini belirten Okul Müdürü Tahir Sar\u0131tepe “Kütüphanemizde ö\u011frencilere ödev haz\u0131rlama, ç\u0131kt\u0131 alma ve dijital ö\u011frenme içerikleri ile çal\u0131\u015fma yapma \u015fans\u0131 sa\u011flan\u0131yor. Böyle bir kütüphaneyi okulumuza kazand\u0131ran MB Holding Yönetim Kurulu Ba\u015fkan\u0131 Muharrem Balat’a ö\u011fretmen, ö\u011frenci ve mahallemiz ad\u0131na te\u015fekkür ediyorum” diye konu\u015ftu.
\r\n\tAç\u0131l\u0131\u015f Töreni verilen te\u015fekkür plaketi ve foto\u011fraf çekimiyle son buldu.<\/p>\r\n","keywords":"MB HOLD\u0130NG\u2019DEN GELECE\u011eE YATIRIM","description":"MB HOLD\u0130NG\u2019DEN GELECE\u011eE YATIRIM","langsTitle":{"tr":"MB HOLD\u0130NG\u2019DEN GELECE\u011eE YATIRIM","en":"MB HOLD\u0130NG INVESTS IN FUTURE"},"langsContent":{"tr":"

\r\n\tMB Holding Türkiye’de devlet okullar\u0131nda olmayan bir ilke imza att\u0131. E\u011fitime verdikleri önemle an\u0131lan MB Holding, Ayd\u0131n’\u0131n Efeler \u0130lçesinde bulunan Fitnat Nihat Azizler \u0130lkokulu’na zenginle\u015ftirilmi\u015f(Z) kütüphane arma\u011fan etti.
\r\n\tAyd\u0131n Efeler \u0130lçesinde bulunan Fitnat Nihat Azizler \u0130lkokulu’nda Türkiye genelinde ve Ayd\u0131n’da hiçbir devlet okulunda bulunmayan z kütüphane, MB Holding taraf\u0131ndan yapt\u0131r\u0131larak ö\u011frencilerin hizmetine aç\u0131ld\u0131.  \u0130lkokulda gerçekle\u015fen aç\u0131l\u0131\u015f törenine Efeler \u0130lçe Kaymakam\u0131 \u0130zzettin Sevgili, \u0130l Milli E\u011fitim Müdür Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Tansel Sarayköylüo\u011flu, Efeler \u0130lçe Milli E\u011fitim Müdürü Mustafa Özmen, MB Holding Yönetim Kurulu Ba\u015fkan\u0131 ve \u0130n\u015faat Yüksek Mühendisi Muharrem Balat, Ayd\u0131n Ticaret Borsas\u0131 Yönetim Kurulu Ba\u015fkan\u0131 Adnan Bosnal\u0131, Özel Kavakl\u0131 Anadolu Lisesi Kurucu Müdürü Süleyman Çokay, Ticaret Borsas\u0131 Meclis Ba\u015fkan\u0131 Bahri Erdem, Fitnat Nihat Azizler \u0130lkokulu Müdürü Tahir Sar\u0131tepe, ö\u011fretmenler, ö\u011frenciler ve veliler kat\u0131ld\u0131.
\r\n\tKÜTÜPHANE ALI\u015eKANLI\u011eI ÇOCUKLARA KÜÇÜK YA\u015eLARDAN \u0130T\u0130BAREN VER\u0130LMEL\u0130D\u0130R
\r\n\tMB Holding Yönetim Kurulu Ba\u015fkan\u0131 Muharrem Balat’\u0131n ilçeye geldi\u011fi günden beri e\u011fitim ve di\u011fer alanlarda kendilerine çok büyük desteklerinin oldu\u011funu ifade eden Efeler \u0130lçe Kaymakam\u0131 \u0130zzettin Sevgili,  “Bu tür yard\u0131mlar\u0131 dillendirmemek gerekiyor. Ama bizler ba\u015fkalar\u0131na örnek olmas\u0131 amac\u0131yla bazen bu tür aç\u0131l\u0131\u015flar gerçekle\u015ftiriyoruz. Kütüphanenin ö\u011frencilerimize, ö\u011fretmenlerimize katk\u0131lar\u0131 büyük olacak. Ö\u011frenci velilerinin de bu kütüphaneye gelmesini sa\u011flarsak okumaya, ülkemizin ayd\u0131nlanmas\u0131na katk\u0131 sa\u011flam\u0131\u015f olaca\u011f\u0131z. Kütüphanemizin hay\u0131rl\u0131 u\u011furlu olmas\u0131n\u0131 diliyor, Say\u0131n Muharrem Balat’a te\u015fekkür ediyorum ” \u015feklinde konu\u015ftu.
\r\n\tBugüne kadar e\u011fitim alan\u0131nda birçok sosyal sorumluluk projesine imza atan MB Holding Yönetim Kurulu Ba\u015fkan\u0131 Muharrem Balat ise; “Böyle bir hizmete imza atmam\u0131zdaki amaç, yeti\u015fen gençli\u011fin, ezberci gençlik de\u011fil de ara\u015ft\u0131r\u0131c\u0131 gençlik olmas\u0131n\u0131 dilememizdir. Ara\u015ft\u0131rmac\u0131 ö\u011frenciler yeti\u015ftirerek yurdun dört bir yan\u0131nda yeni fidanlar\u0131n ye\u015fermesini katk\u0131 sa\u011flamal\u0131y\u0131z. Unutmayal\u0131m ki kitaps\u0131z bir dünya insan\u0131 cehalete götürür. Cehalet ise ki\u015finin ve toplumlar\u0131n en büyük dü\u015fman\u0131d\u0131r. Okuyan insan daha bilgili ve elbette daha ba\u015far\u0131l\u0131 olur. Kitaplar sayesinde hem dü\u015fünceleriniz geli\u015fir, hem de ifade yetene\u011finiz güzelle\u015fir. Bu yüzden kitap okuma sevgisi ve kütüphane al\u0131\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 çocuklara küçük ya\u015flardan itibaren verilmelidir. Ayd\u0131nl\u0131k bir gelecek için kitaplar\u0131 ve kütüphaneleri korumak gerekmektedir. \u0130n\u015fallah bizim yapt\u0131\u011f\u0131m\u0131z hizmet di\u011fer okullara örnek olur. Ve buradan mezun olan karde\u015flerimizde eski okullar\u0131na bu tür katk\u0131lar sa\u011flarlar.” dedi.
\r\n\tZenginle\u015ftirilmi\u015f Kütüphane’nin Ayd\u0131n’da bir ilk olarak hayat buldu\u011funu, içerisinde internet hizmeti, dijital kitap içerikleri ile zenginle\u015ftirilerek ö\u011frenciye diledi\u011fi zaman destek veren kütüphanenin ayn\u0131 zamanda yeti\u015fkinlere de hizmet verece\u011fini belirten Okul Müdürü Tahir Sar\u0131tepe “Kütüphanemizde ö\u011frencilere ödev haz\u0131rlama, ç\u0131kt\u0131 alma ve dijital ö\u011frenme içerikleri ile çal\u0131\u015fma yapma \u015fans\u0131 sa\u011flan\u0131yor. Böyle bir kütüphaneyi okulumuza kazand\u0131ran MB Holding Yönetim Kurulu Ba\u015fkan\u0131 Muharrem Balat’a ö\u011fretmen, ö\u011frenci ve mahallemiz ad\u0131na te\u015fekkür ediyorum” diye konu\u015ftu.
\r\n\tAç\u0131l\u0131\u015f Töreni verilen te\u015fekkür plaketi ve foto\u011fraf çekimiyle son buldu.<\/p>\r\n","en":"

\r\n\tMB Holding brought something new into the state schools in Turkey. Being recognized with the importance they give to the education, MB Holding gave enriched (Z) library to Fitnat Nihat Azizler Elementary School located in Efeler District of Ayd\u0131n.
\r\n\tZ library, which does not exist in Fitnat Nihat Azizler Elementary School located in Efeler District of Ayd\u0131n, throughout Turkey and any of the state schools in Ayd\u0131n was established by MB Holding and opened for the service of the students. The opening ceremony that took place in the elementary school hosted Efeler District Governor \u0130zzettin Sevgili, Provincial Deputy Manager of National Education Tansel Sarayköylüo\u011flu, Efeler District Manager of National Education Mustafa Özmen, MB Holding Chairman of the Executive Board and Certified Civil engineer Muharrem Balat, Ayd\u0131n Commodity Exchange Chairman of the Executive Board Adnan Bosnal\u0131,  Private Kavakl\u0131 Anatolian High School Founding Director Süleyman Çokay, Commodity Exchange Assembly President Bahri Erdem, Fitnat Nihat Azizler Elementary School Principal Tahir Sar\u0131tepe, teachers, students and parents.
\r\n\tLIBRARY HABIT MUST BE INSTILLED IN CHILDREN AT AN EARLY AGE
\r\n\tStating that MB Holding Chairman of the Executive Board Muharrem Balat provided a lot of support in education and other fields since his arrival to the district, Efeler District Governor \u0130zzettin Sevgili said: “We should not talk about these helps openly. But sometimes we organize such openings for the purpose of setting others an example. The library will have a great contribution to our students and teachers. If we ensure that the parents of the students come to this library, we will be able to contribute to the enlightenment of our country. I wish our library to be beneficial and thank Mr. Muharrem Balat”.
\r\n\tHaving organized multiple social responsibility projects in the field of education until today, MB Holding Chairman of the Executive Board Muharrem Balat said: “The purpose of initiating such a service is our wish of having the youth become a researcher youth instead of memorizing one. We must contribute to the future development of new generations around the country by helping raise the researcher students. We must not forget that a world without books leads the person towards ignorance. The ignorance is the biggest enemy of the individual and the societies. A reader person is of course more knowledgeable and successful. Thanks to the books, your thoughts develop and also your ability to express yourself gets better. Therefore love for reading and libraries must be instilled in the children starting at early ages. It is a must to protect the books and libraries for a brighter future. I hope that the service we provided sets an example to other schools. And I hope that our children graduating from here will make similar contributions to their old schools”.
\r\n\tStating that the enriched library came to life in Ayd\u0131n for the first time and that the library will be providing the students the support when needed through being enriched with internet service and digital book contents and that it will also provide service to the adults, School Principal Tahir Sar\u0131tepe said: “The students are provided with the opportunity to prepare homework, taking print-outs and study through digital learning contents. We thank MB Holding Chairman of the Executive Board Muharrem Balat, who brought such library to our school, on behalf of our teachers, students and neighborhood”.
\r\n\tThe opening ceremony ended with the thank you plaques presented and photo shoot.<\/p>\r\n"},"langsKeywords":{"tr":"MB HOLD\u0130NG\u2019DEN GELECE\u011eE YATIRIM","en":"MB HOLD\u0130NG INVESTS IN FUTURE"},"langsDescription":{"tr":"MB HOLD\u0130NG\u2019DEN GELECE\u011eE YATIRIM","en":"MB HOLD\u0130NG INVESTS IN FUTURE"},"catTitle":"Haberler","cats":[{"id":"52","parent_id":"0","title":"Haberler","gallery":"0","seoLink":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tr\/haberler-2\/640","seoTitle":"haberler-2"},{"id":"53","parent_id":"52","title":"Haberler","gallery":"0","seoLink":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tr\/haberler-3\/641","seoTitle":"haberler-3"}],"catsSorted":[{"id":"53","parent_id":"52","title":"Haberler","gallery":"0","seoLink":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tr\/haberler-3\/641","seoTitle":"haberler-3"},{"id":"52","parent_id":"0","title":"Haberler","gallery":"0","seoLink":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tr\/haberler-2\/640","seoTitle":"haberler-2"}],"type":"2","template":[{"id":"25","name":"Varsay\u0131lan Kategori Sayfas\u0131","module":false,"file":"kategori_default.html","preview_image":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tradmin\/themes\/templates\/kategori_varsayilan.jpg"}],"active":"1","home":"0","menu":"0","special":"0","date":"0000-00-00 00:00:00","updated":"2017-09-21 14:13:10","startdate":"0000-00-00 00:00:00","enddate":"0000-00-00 00:00:00","viewCount":"0","properties":false,"picture":{"id":"1353","title":false,"content":false,"langsTitle":{"tr":null,"en":null},"langsContent":{"tr":"","en":""},"thumbImage":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tr\/upload\/thumb\/image577505cb925be.jpg","normalImage":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tr\/upload\/normal\/image577505cb925be.jpg","bigImage":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tr\/upload\/big\/image577505cb925be.jpg","orgImage":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tr\/upload\/original\/image577505cb925be.jpg","smallImage":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tr\/upload\/small\/image577505cb925be.jpg","fileName":"image577505cb925be.jpg","link":null,"target":"","is_default":"0","langs":"0"},"images":[{"id":"1353","title":false,"content":false,"langsTitle":{"tr":null,"en":null},"langsContent":{"tr":"","en":""},"thumbImage":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tr\/upload\/thumb\/image577505cb925be.jpg","normalImage":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tr\/upload\/normal\/image577505cb925be.jpg","bigImage":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tr\/upload\/big\/image577505cb925be.jpg","orgImage":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tr\/upload\/original\/image577505cb925be.jpg","smallImage":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tr\/upload\/small\/image577505cb925be.jpg","fileName":"image577505cb925be.jpg","link":null,"target":"","is_default":"0","langs":"0"}],"gallery":false,"files":false,"videos":false,"youtubes":false,"audios":false,"cssClass":"","reviews":false,"address":null,"website":null,"email":null,"phone":null,"fax":null,"coordinates":false,"code":"","moduleTitle":"\u00dcr\u00fcnler","moduleName":"contents","defaultPage":"contents.html","totalRecords":0,"pages":0,"curPage":0,"perpage":60,"showPages":15,"errorFunc":{"type":"Success","message":"OK","duration":"5000","target":"#warn","title":""},"table":"contents","vars":[],"query":"","longSeoUrl":"\/haberler-3\/haberler-2"}}