{"data_type":"application\/json","type":"content","data":{"id":"89","modulename":"contents","cat_id":"53","title":"MB Holding'den Ayd\u0131n \u00c7\u0131karmas\u0131","seoLink":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tr\/tr\/haberler-3\/mb-holding-den-aydin-cikarmasi","seoTitle":"mb-holding-den-aydin-cikarmasi","content":"

\r\n\tAyd\u0131n’da 1999 y\u0131l\u0131nda jeotermal ak\u0131\u015fkandan, çevre dostu ve yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretimi sa\u011flamak ve ülke ekonomisine katk\u0131da bulunmak amac\u0131yla kurulan Türkiye’nin ilk özel jeotermal santrali Menderes Geothermal Elektrik Üretim A.\u015e bünyesinde DORA-1, DORA-2, DORA-3 ve yine ayn\u0131 bölgede yakla\u015f\u0131k 400 ki\u015finin istihdam edilece\u011fi jeotermal sera yat\u0131r\u0131m sahas\u0131nda;<\/p>\r\n

\r\n\tT.C. Maliye Bakan\u0131 Say\u0131n Mehmet \u015eim\u015fek, Gaziantep ve Ayd\u0131n Milletvekilleri, Gaziantep Valisi Süleyman Kamç\u0131, Ayd\u0131n Valisi Hüseyin Avni Co\u015f, \u0130zmir Valisi Cahit K\u0131raç ve Belediye Ba\u015fkanlar\u0131n\u0131n kat\u0131l\u0131mlar\u0131 ile gezi düzenlendi.  
\r\n\tMB Holding taraf\u0131ndan düzenlenen,  jeotermal enerji santralleri ve sera yat\u0131r\u0131m\u0131na yönelik bilgilendirme amac\u0131n\u0131 ta\u015f\u0131yan gezide  Maliye Bakan\u0131 Mehmet \u015eim\u015fek, 400 ki\u015finin istihdam edilece\u011fi jeotermal sera sahas\u0131n\u0131n da temelini att\u0131.<\/p>\r\n

\r\n\tMB Holding Yönetim Kurulu Ba\u015fkan\u0131 Muharrem Balat özellikle sera  yat\u0131r\u0131m\u0131yla birlikte bölgedeki birçok ki\u015finin i\u015f imkan\u0131 bulaca\u011f\u0131n\u0131 söyleyerek santral ve sera yat\u0131r\u0131mlar\u0131 konusunda bilgiler verdi.<\/p>\r\n

\r\n\tBALAT; “Ayd\u0131n bölgesinde bulunan yat\u0131r\u0131m çal\u0131\u015fmalar\u0131,  yine bu bölgede kurdu\u011fumuz Türkiye’nin ilk özel jeotermal enerji santrali Dora-1’in devam\u0131 niteli\u011findedir.  2006 y\u0131l\u0131 ortas\u0131ndan bu yana ba\u015far\u0131l\u0131 bir biçimde elektrik üretimine devam etmekte olan MEGE DORA-1 santralinin bulundu\u011fu saha üzerinde ikinci bir yat\u0131r\u0131mla (DORA-2) jeotermal enerjiden elektrik enerjisi üretimi kapasitemizi iki kat\u0131na ç\u0131karm\u0131\u015f bulunmaktay\u0131z. 
\r\n\tÇevre dostu ve alternatif bir enerji kayna\u011f\u0131 olan jeotermal enerji konusunda yapt\u0131\u011f\u0131m\u0131z yat\u0131r\u0131mlar ve çal\u0131\u015fmalar\u0131n sonucu olarak yurdumuzun d\u0131\u015fa olan ba\u011f\u0131ml\u0131l\u0131\u011f\u0131n\u0131 azaltm\u0131\u015f olman\u0131n ve de di\u011fer yat\u0131r\u0131mc\u0131lara öncü olman\u0131n sevincini ya\u015f\u0131yoruz.  Jeotermal enerjiden elektrik enerjisi üretimi yat\u0131r\u0131mlar\u0131m\u0131z\u0131n bütünleyicisi bir yat\u0131r\u0131m olarak da “Jeotermal Enerji ile Is\u0131t\u0131lan Organize Sera Bölgesi niteli\u011finde olan Sultan Sera yat\u0131r\u0131m\u0131m\u0131z\u0131n huzurlar\u0131n\u0131zda temelini atmaktan holding olarak büyük k\u0131vanç duymaktay\u0131z.”dedi.<\/p>\r\n

\r\n\tÇevre dostu, yenilenebilir ve ye\u015fil enerji kaynaklar\u0131 aras\u0131nda en iyi kaynak olan jeotermal konusunda bilgi alan  Maliye Bakan\u0131 Mehmet \u015eim\u015fek, Türkiye’nin d\u0131\u015fa ba\u011f\u0131ml\u0131 bir ülke oldu\u011funu ve jeotermal kaynaklar\u0131n\u0131n kullan\u0131m\u0131 ile enerjideki aç\u0131\u011f\u0131 kapatmak istediklerini söyledi.  Bakan \u015eim\u015fek “Dünya’da jeotermalde 7. en büyük kaynaklar\u0131 olan ülkeyiz.<\/p>\r\n

\r\n\tTürkiye enerjide d\u0131\u015fa ba\u011f\u0131ml\u0131 bir ülke. D\u0131\u015fa olan enerji ba\u011f\u0131ml\u0131\u011f\u0131ndan kurtulursak, Türkiye’de cari aç\u0131k diye bir sorun kalmaz. Bunun için çok yo\u011fun bir çaba içerisindeyiz. Önümüzdeki 5-10 y\u0131l içinde en az\u0131ndan bir veya iki tane nükleer santral kuraca\u011f\u0131z. Bu bizim için çok önemli. Türkiye’nin nükleer enerjisi, rüzgar enerjisi haritas\u0131 ilk defa bu dönemde olu\u015fturuldu.<\/p>\r\n

\r\n\tYat\u0131r\u0131mc\u0131lara büyük ihtiyaç duyuyoruz. Çünkü gençlerimize i\u015f sa\u011fl\u0131yorlar. Devlet olarak yat\u0131r\u0131mc\u0131n\u0131n her zaman yan\u0131nday\u0131z. Genel olarak bakt\u0131\u011f\u0131m\u0131zda Türkiye gerçekten çok iyi
\r\n\tkonumda. Eskiden en ufak bir krizde ve olayda, Türkiye sars\u0131l\u0131rd\u0131. Birkaç kez uçurum e\u015fi\u011finden dönmü\u015f bir ülkeyiz ama bugün Dünya’n\u0131n en sa\u011flam ekonomisine sahip bir ülkeyiz” dedi.<\/p>\r\n

\r\n\tKonu\u015fmas\u0131nda MB Holding Yönetim Kurulu Ba\u015fkan\u0131 Muharrem Balat’tan övgüyle söz eden \u015eim\u015fek, yat\u0131r\u0131mlar\u0131ndan dolay\u0131 Balat’a te\u015fekkürlerini iletti.<\/p>\r\n","keywords":"MB Holding'den Ayd\u0131n \u00c7\u0131karmas\u0131","description":"MB Holding'den Ayd\u0131n \u00c7\u0131karmas\u0131","langsTitle":{"tr":"MB Holding'den Ayd\u0131n \u00c7\u0131karmas\u0131","en":"MB Holding Lands in Ayd\u0131n"},"langsContent":{"tr":"

\r\n\tAyd\u0131n’da 1999 y\u0131l\u0131nda jeotermal ak\u0131\u015fkandan, çevre dostu ve yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretimi sa\u011flamak ve ülke ekonomisine katk\u0131da bulunmak amac\u0131yla kurulan Türkiye’nin ilk özel jeotermal santrali Menderes Geothermal Elektrik Üretim A.\u015e bünyesinde DORA-1, DORA-2, DORA-3 ve yine ayn\u0131 bölgede yakla\u015f\u0131k 400 ki\u015finin istihdam edilece\u011fi jeotermal sera yat\u0131r\u0131m sahas\u0131nda;<\/p>\r\n

\r\n\tT.C. Maliye Bakan\u0131 Say\u0131n Mehmet \u015eim\u015fek, Gaziantep ve Ayd\u0131n Milletvekilleri, Gaziantep Valisi Süleyman Kamç\u0131, Ayd\u0131n Valisi Hüseyin Avni Co\u015f, \u0130zmir Valisi Cahit K\u0131raç ve Belediye Ba\u015fkanlar\u0131n\u0131n kat\u0131l\u0131mlar\u0131 ile gezi düzenlendi.  
\r\n\tMB Holding taraf\u0131ndan düzenlenen,  jeotermal enerji santralleri ve sera yat\u0131r\u0131m\u0131na yönelik bilgilendirme amac\u0131n\u0131 ta\u015f\u0131yan gezide  Maliye Bakan\u0131 Mehmet \u015eim\u015fek, 400 ki\u015finin istihdam edilece\u011fi jeotermal sera sahas\u0131n\u0131n da temelini att\u0131.<\/p>\r\n

\r\n\tMB Holding Yönetim Kurulu Ba\u015fkan\u0131 Muharrem Balat özellikle sera  yat\u0131r\u0131m\u0131yla birlikte bölgedeki birçok ki\u015finin i\u015f imkan\u0131 bulaca\u011f\u0131n\u0131 söyleyerek santral ve sera yat\u0131r\u0131mlar\u0131 konusunda bilgiler verdi.<\/p>\r\n

\r\n\tBALAT; “Ayd\u0131n bölgesinde bulunan yat\u0131r\u0131m çal\u0131\u015fmalar\u0131,  yine bu bölgede kurdu\u011fumuz Türkiye’nin ilk özel jeotermal enerji santrali Dora-1’in devam\u0131 niteli\u011findedir.  2006 y\u0131l\u0131 ortas\u0131ndan bu yana ba\u015far\u0131l\u0131 bir biçimde elektrik üretimine devam etmekte olan MEGE DORA-1 santralinin bulundu\u011fu saha üzerinde ikinci bir yat\u0131r\u0131mla (DORA-2) jeotermal enerjiden elektrik enerjisi üretimi kapasitemizi iki kat\u0131na ç\u0131karm\u0131\u015f bulunmaktay\u0131z. 
\r\n\tÇevre dostu ve alternatif bir enerji kayna\u011f\u0131 olan jeotermal enerji konusunda yapt\u0131\u011f\u0131m\u0131z yat\u0131r\u0131mlar ve çal\u0131\u015fmalar\u0131n sonucu olarak yurdumuzun d\u0131\u015fa olan ba\u011f\u0131ml\u0131l\u0131\u011f\u0131n\u0131 azaltm\u0131\u015f olman\u0131n ve de di\u011fer yat\u0131r\u0131mc\u0131lara öncü olman\u0131n sevincini ya\u015f\u0131yoruz.  Jeotermal enerjiden elektrik enerjisi üretimi yat\u0131r\u0131mlar\u0131m\u0131z\u0131n bütünleyicisi bir yat\u0131r\u0131m olarak da “Jeotermal Enerji ile Is\u0131t\u0131lan Organize Sera Bölgesi niteli\u011finde olan Sultan Sera yat\u0131r\u0131m\u0131m\u0131z\u0131n huzurlar\u0131n\u0131zda temelini atmaktan holding olarak büyük k\u0131vanç duymaktay\u0131z.”dedi.<\/p>\r\n

\r\n\tÇevre dostu, yenilenebilir ve ye\u015fil enerji kaynaklar\u0131 aras\u0131nda en iyi kaynak olan jeotermal konusunda bilgi alan  Maliye Bakan\u0131 Mehmet \u015eim\u015fek, Türkiye’nin d\u0131\u015fa ba\u011f\u0131ml\u0131 bir ülke oldu\u011funu ve jeotermal kaynaklar\u0131n\u0131n kullan\u0131m\u0131 ile enerjideki aç\u0131\u011f\u0131 kapatmak istediklerini söyledi.  Bakan \u015eim\u015fek “Dünya’da jeotermalde 7. en büyük kaynaklar\u0131 olan ülkeyiz.<\/p>\r\n

\r\n\tTürkiye enerjide d\u0131\u015fa ba\u011f\u0131ml\u0131 bir ülke. D\u0131\u015fa olan enerji ba\u011f\u0131ml\u0131\u011f\u0131ndan kurtulursak, Türkiye’de cari aç\u0131k diye bir sorun kalmaz. Bunun için çok yo\u011fun bir çaba içerisindeyiz. Önümüzdeki 5-10 y\u0131l içinde en az\u0131ndan bir veya iki tane nükleer santral kuraca\u011f\u0131z. Bu bizim için çok önemli. Türkiye’nin nükleer enerjisi, rüzgar enerjisi haritas\u0131 ilk defa bu dönemde olu\u015fturuldu.<\/p>\r\n

\r\n\tYat\u0131r\u0131mc\u0131lara büyük ihtiyaç duyuyoruz. Çünkü gençlerimize i\u015f sa\u011fl\u0131yorlar. Devlet olarak yat\u0131r\u0131mc\u0131n\u0131n her zaman yan\u0131nday\u0131z. Genel olarak bakt\u0131\u011f\u0131m\u0131zda Türkiye gerçekten çok iyi
\r\n\tkonumda. Eskiden en ufak bir krizde ve olayda, Türkiye sars\u0131l\u0131rd\u0131. Birkaç kez uçurum e\u015fi\u011finden dönmü\u015f bir ülkeyiz ama bugün Dünya’n\u0131n en sa\u011flam ekonomisine sahip bir ülkeyiz” dedi.<\/p>\r\n

\r\n\tKonu\u015fmas\u0131nda MB Holding Yönetim Kurulu Ba\u015fkan\u0131 Muharrem Balat’tan övgüyle söz eden \u015eim\u015fek, yat\u0131r\u0131mlar\u0131ndan dolay\u0131 Balat’a te\u015fekkürlerini iletti.<\/p>\r\n","en":"

\r\n\tEstablishedin Ayd\u0131n, in 1999, to provide electricity production from geothermal fluid, environmentally-friendly and renewable resources, DORA-1, DORA-2, DORA-3 and the geothermal greenhouse investment fields where nearly 400 people will be employed, all within Menderes Geothermal Elektrik Üretim A.\u015e the first private geothermal plant in Turkey;<\/p>\r\n

\r\n\ta trip was held attended by Minister of Finance Mehmet Simsek, Representatives of Gaziantep and Ayd\u0131n, Governor of Gaziantep Suleyman Kamci, Governor of Ayd\u0131n Huseyin Avni Cos, Governor of Izm\u0131r Cihat K\u0131rac and THE Mayors.  <\/p>\r\n

\r\n\tDuring the trip hosted by MB Holding and aimed at providing information on gerothermal energy plants and greenhouse investments, the foundations for the geothermal greenhouse field where 400 people will be employed were laid by Minister of Finance, Mehmet Simsek.<\/p>\r\n

\r\n\tMB Holding Chairman of the Board, Muharrem Balat gave information on plant and greenhouse investments, stating that many people in the area would be able to find jobs thanks to this greenhouse investment.<\/p>\r\n

\r\n\tBalat stated; "The investments in Ayd\u0131n are a follow-up of Dora-1 the first private geothermal energy plant which we have established in the area.   We have doubled the production of electrical energy from geothermal energy with a new investment (DORA-2) in the very field MEGE DORA-1 has been continuing to produce electricity to great effect since mid 2006. <\/p>\r\n

\r\n\tWith our investments and work on the environmentally-friendly and alternative energy resource, geothermal energy we are happy to have contributed to a reduction in our country's foreign dependency and being a pioneer for other investors.   As a completing investment for our investments in the production of electrical energy from geothermal energy, we are honored to lay the foundations of Sultan Sera, the Organized Greenhouse Area Heated with Geothermal Energy."<\/p>\r\n

\r\n\tMinister of Finance, Mehmet Simsek, who obtained information on the environmentally-friendly, renewable and green energy resource, geothermal energy, explained that Turkey was foreign-dependent and they hoped to fill the gap in energy supply by using geothermal resources.   Minister Simsek stated; "In the world, we rank 7th in abundance of geothermal resources.<\/p>\r\n

\r\n\tTurkey is foreign-dependent in terms of energy.  If we get rid of this dependency there will not be a problem of current deficit in Turkey.  We are in vigorous efforts to make this happen.  In the next 5-10 years we will be establishing at least one or two nuclear plants.  This is of utmost importance for us.  The nuclear energy and wind energy maps of Turkey have been established in this term.<\/p>\r\n

\r\n\tWe are in great need of investors. They provide employment for our youth.  As the state, we always support the investor.  In general, Turkey is in a great location.<\/p>\r\n

\r\n\tTurkey used to be vulnerable to small crises and incidents.  We are a country that has dodged the bullet a few times but today we have the World's strongest economy."<\/p>\r\n

\r\n\tSimsek  gave his praises and appreciations to MB Holding Chairman of the Board Muharrem Balat in his speech.<\/p>\r\n"},"langsKeywords":{"tr":"MB Holding'den Ayd\u0131n \u00c7\u0131karmas\u0131","en":"MB Holding Lands in Ayd\u0131n"},"langsDescription":{"tr":"MB Holding'den Ayd\u0131n \u00c7\u0131karmas\u0131","en":"MB Holding Lands in Ayd\u0131n"},"catTitle":"Haberler","cats":[{"id":"52","parent_id":"0","title":"Haberler","gallery":"0","seoLink":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tr\/haberler-2\/640","seoTitle":"haberler-2"},{"id":"53","parent_id":"52","title":"Haberler","gallery":"0","seoLink":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tr\/haberler-3\/641","seoTitle":"haberler-3"}],"catsSorted":[{"id":"53","parent_id":"52","title":"Haberler","gallery":"0","seoLink":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tr\/haberler-3\/641","seoTitle":"haberler-3"},{"id":"52","parent_id":"0","title":"Haberler","gallery":"0","seoLink":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tr\/haberler-2\/640","seoTitle":"haberler-2"}],"type":"2","template":[{"id":"25","name":"Varsay\u0131lan Kategori Sayfas\u0131","module":false,"file":"kategori_default.html","preview_image":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tradmin\/themes\/templates\/kategori_varsayilan.jpg"}],"active":"1","home":"0","menu":"0","special":"0","date":"2013-09-30 15:56:28","updated":"2017-09-21 14:13:10","startdate":"0000-00-00 00:00:00","enddate":"0000-00-00 00:00:00","viewCount":"0","properties":false,"picture":{"id":"106","title":"","content":"","langsTitle":{"tr":"","en":""},"langsContent":{"tr":"","en":""},"thumbImage":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tr\/upload\/thumb\/image5252b50c68e71.jpg","normalImage":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tr\/upload\/normal\/image5252b50c68e71.jpg","bigImage":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tr\/upload\/big\/image5252b50c68e71.jpg","orgImage":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tr\/upload\/original\/image5252b50c68e71.jpg","smallImage":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tr\/upload\/small\/image5252b50c68e71.jpg","fileName":"image5252b50c68e71.jpg","link":null,"target":"","is_default":"0","langs":"0"},"images":[{"id":"106","title":"","content":"","langsTitle":{"tr":"","en":""},"langsContent":{"tr":"","en":""},"thumbImage":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tr\/upload\/thumb\/image5252b50c68e71.jpg","normalImage":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tr\/upload\/normal\/image5252b50c68e71.jpg","bigImage":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tr\/upload\/big\/image5252b50c68e71.jpg","orgImage":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tr\/upload\/original\/image5252b50c68e71.jpg","smallImage":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tr\/upload\/small\/image5252b50c68e71.jpg","fileName":"image5252b50c68e71.jpg","link":null,"target":"","is_default":"0","langs":"0"},{"id":"107","title":"","content":"","langsTitle":{"tr":"","en":""},"langsContent":{"tr":"","en":""},"thumbImage":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tr\/upload\/thumb\/image5252b50b3ff27.jpg","normalImage":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tr\/upload\/normal\/image5252b50b3ff27.jpg","bigImage":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tr\/upload\/big\/image5252b50b3ff27.jpg","orgImage":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tr\/upload\/original\/image5252b50b3ff27.jpg","smallImage":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tr\/upload\/small\/image5252b50b3ff27.jpg","fileName":"image5252b50b3ff27.jpg","link":null,"target":"","is_default":"0","langs":"0"}],"gallery":false,"files":false,"videos":false,"youtubes":false,"audios":false,"cssClass":"","reviews":false,"address":"","website":null,"email":"","phone":"","fax":"","coordinates":false,"code":null,"moduleTitle":"\u00dcr\u00fcnler","moduleName":"contents","defaultPage":"contents.html","totalRecords":0,"pages":0,"curPage":0,"perpage":60,"showPages":15,"errorFunc":{"type":"Success","message":"OK","duration":"5000","target":"#warn","title":""},"table":"contents","vars":[],"query":"","longSeoUrl":"\/haberler-3\/haberler-2"}}