{"data_type":"application\/json","type":"content","data":{"id":"86","modulename":"contents","cat_id":"53","title":"KOCARLI ANADOLU LISESI GEZI","seoLink":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tr\/tr\/haberler-3\/kocarli-anadolu-lisesi-gezi","seoTitle":"kocarli-anadolu-lisesi-gezi","content":"

\r\n\tMB HOLD\u0130NG BÜNYES\u0130NDE FAAL\u0130YETTE OLAN VE MENDERES GEOTHERMAL ELEKTR\u0130K ÜRET\u0130M A.\u015e TARAFINDAN \u0130\u015eLET\u0130LEN DORA 2 JEOTERMAL SAHALARI VE TÜRK\u0130YE’N\u0130N EN MODERN CAM SERALARINDAN OLAN SULTAN SERA AYDIN KOÇARLI ANADOLU L\u0130SES\u0130’NDE E\u011e\u0130T\u0130M GÖREN Ö\u011eRENC\u0130LER\u0130N\u0130 A\u011eIRLADI. YEN\u0130LEB\u0130L\u0130R ENERJ\u0130 KAYNAKLARI HAKKINDA B\u0130L\u0130NÇLEND\u0130R\u0130LEN Ö\u011eRENC\u0130LERE JEOTERMAL ENERJ\u0130 VE FAYDALARI ANLATILDI.<\/p>\r\n

\r\n\tAyd\u0131n Koçarl\u0131 Anadolu Lisesi ö\u011frencileri, Okul Müdürleri Mahmut Y\u0131ld\u0131z ve ö\u011fretmenleri e\u015fli\u011finde Menderes Geothermal Elektrik Üretim Enerji Santrallerini gezip bilgi toplad\u0131. Yetkilerinden santrallerin kurulu\u015f amac\u0131, geçmi\u015fi, gelece\u011fi ve i\u015fleyi\u015fi hakk\u0131nda bilgi alarak santrali detayl\u0131 gezme imkân\u0131 bulan ö\u011frenciler, merak ettikleri sorular\u0131n cevaplar\u0131na yan\u0131t buldu.<\/p>\r\n

\r\n\tJeotermal Enerjinin do\u011fa dostu ve yenilenebilir enerji kaynaklar\u0131 aras\u0131nda en güzide konumda oldu\u011fu ayn\u0131 zamanda elektrik enerji üretimi, sera \u0131s\u0131tma sistemi, evsel \u0131s\u0131tma sistemi, karbondioksit üretimi ve sa\u011fl\u0131k amaçl\u0131 turizm faaliyetlerinde kullan\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 dile getiren MEGE Elektrik Elektronik Mühendislerinden Eyyup Derin; “Türkiye’nin ilk özel jeotermal elektrik santrali olan ve 2006 y\u0131l\u0131nda faaliyete geçen DORA-1, MEGE A.\u015e.  bünyesinde günümüzde halen faaliyetine ilk günkü verimi ve “0” karbondioksit emisyonu ile devam ediyor. MEGE A.\u015e. %100 yerli sermayeli MB Holding bünyesinde ve jeotermal sektöründe adeta bir okul misyonu üstleniyor. Jeotermal enerji dünyam\u0131z, ülkemiz ve Ayd\u0131n ili için çok büyük bir nimet. Bu yüzden bu kaynaklar\u0131n çok iyi de\u011ferlendirilmesi gerekiyor. ”dedi.<\/p>\r\n

\r\n\tÖ\u011frencilere jeotermal enerji hakk\u0131nda detaylar\u0131 bilgi veren Derin; “DORA 2 JES, 2 üretim kuyusu ve 2 reenjeksiyon kuyusu ile 9,5 MWe saatlik üretim gerçekle\u015ftiriyor. Üretilen 170 \u02daC  ‘de saatlik 850 – 900 ton  birime ( jeotermal su ) ve buhar\u0131n tamam\u0131n\u0131n reenjeksiyon kuyular\u0131 arac\u0131l\u0131\u011f\u0131 ile ortalama 1200 metre derinli\u011fe, yerkabu\u011fundaki jeotermal ak\u0131\u015fkan\u0131n bulundu\u011fu katmana pompalar vas\u0131tas\u0131 ile 80 \u02daC seviyesinde bas\u0131l\u0131p, ak\u0131\u015fkan\u0131n bu katmanda tekrar \u0131s\u0131narak rezervi korunuyor.  Üretilen buhar\u0131n yo\u011fu\u015fmayan k\u0131sm\u0131ndan (%99 seviyelerinde CO2 içeren NCG ) CO2 üretimi gerçekle\u015ftirilmesi için gaz üretici firmalara sat\u0131l\u0131p filtre ediliyor. Ayr\u0131ca yeralt\u0131nda bulunan jeotermal ak\u0131\u015fkan içerisinde bulunan CO2 ile yeryüzüne yüksek bas\u0131nçla kendili\u011finden ç\u0131k\u0131yor ve bu i\u015flemde yer alt\u0131nda herhangi bir pompa kullan\u0131lm\u0131yor. “dedi.<\/p>\r\n

\r\n\tDORA 2 JES, 1 adet jeneratör , 2 adet türbin , 54 adet hava so\u011futma kondenser fan\u0131 ile 2 seviye olarak dizayn edildi\u011fini söyleyen ve BINARY sistemin tarifi yapan Mühendis Eyyup Derin; “Sistem n-pentan\u0131 veya jeotermal ak\u0131\u015fkan\u0131 harcam\u0131yor. Tüm sistem otomatik ve aç\u0131kl\u0131k pozisyonu kontrol edilen vanalar, s\u0131cakl\u0131k, bas\u0131nç, debi ölçüm cihazlar\u0131 ile PLC ‘ ler ve bilgisayarlar vas\u0131tas\u0131 ile kontrol ediliyor böylelikle güvenli ve düzenli elektrik üretiminin yap\u0131l\u0131yor. Üretilen elektrik ulusal \u015febekeye sayaçlardan geçtikten sonra 34500 volt seviyesinde TEDA\u015e vas\u0131tas\u0131 ile ba\u011flan\u0131p evlere, i\u015fyerlerine ula\u015f\u0131yor. ”dedi.<\/p>\r\n

\r\n\tMEGE A.\u015e. bünyesinde DORA 1 , DORA 2 JES’ lerin faaliyette oldu\u011fu MEGE Trafo Merkezinin ve DORA 3A JES’in Haziran ay\u0131 itibari ile devreye al\u0131naca\u011f\u0131n\u0131n anlat\u0131lmas\u0131 ile jeotermal sektörüne ilgi duyan , temiz bir do\u011fada ye\u015fil enerji üretiminde kariyer yapmak isteyen arkada\u015flar için staj ve i\u015f imkanlar\u0131n\u0131n oldu\u011fu vurgulanan gezi Türkiye’nin en modern cam seralar\u0131ndan olan ve jeotermal enerjinin de kullan\u0131ld\u0131\u011f\u0131 Sultan Sera i\u015fletmesinin gezilmesi ile son buldu.<\/p>\r\n","keywords":"KOCARLI ANADOLU LISESI GEZI","description":"KOCARLI ANADOLU LISESI GEZI","langsTitle":{"tr":"KOCARLI ANADOLU LISESI GEZI","en":"Kocarli Anatolian High School Visit"},"langsContent":{"tr":"

\r\n\tMB HOLD\u0130NG BÜNYES\u0130NDE FAAL\u0130YETTE OLAN VE MENDERES GEOTHERMAL ELEKTR\u0130K ÜRET\u0130M A.\u015e TARAFINDAN \u0130\u015eLET\u0130LEN DORA 2 JEOTERMAL SAHALARI VE TÜRK\u0130YE’N\u0130N EN MODERN CAM SERALARINDAN OLAN SULTAN SERA AYDIN KOÇARLI ANADOLU L\u0130SES\u0130’NDE E\u011e\u0130T\u0130M GÖREN Ö\u011eRENC\u0130LER\u0130N\u0130 A\u011eIRLADI. YEN\u0130LEB\u0130L\u0130R ENERJ\u0130 KAYNAKLARI HAKKINDA B\u0130L\u0130NÇLEND\u0130R\u0130LEN Ö\u011eRENC\u0130LERE JEOTERMAL ENERJ\u0130 VE FAYDALARI ANLATILDI.<\/p>\r\n

\r\n\tAyd\u0131n Koçarl\u0131 Anadolu Lisesi ö\u011frencileri, Okul Müdürleri Mahmut Y\u0131ld\u0131z ve ö\u011fretmenleri e\u015fli\u011finde Menderes Geothermal Elektrik Üretim Enerji Santrallerini gezip bilgi toplad\u0131. Yetkilerinden santrallerin kurulu\u015f amac\u0131, geçmi\u015fi, gelece\u011fi ve i\u015fleyi\u015fi hakk\u0131nda bilgi alarak santrali detayl\u0131 gezme imkân\u0131 bulan ö\u011frenciler, merak ettikleri sorular\u0131n cevaplar\u0131na yan\u0131t buldu.<\/p>\r\n

\r\n\tJeotermal Enerjinin do\u011fa dostu ve yenilenebilir enerji kaynaklar\u0131 aras\u0131nda en güzide konumda oldu\u011fu ayn\u0131 zamanda elektrik enerji üretimi, sera \u0131s\u0131tma sistemi, evsel \u0131s\u0131tma sistemi, karbondioksit üretimi ve sa\u011fl\u0131k amaçl\u0131 turizm faaliyetlerinde kullan\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 dile getiren MEGE Elektrik Elektronik Mühendislerinden Eyyup Derin; “Türkiye’nin ilk özel jeotermal elektrik santrali olan ve 2006 y\u0131l\u0131nda faaliyete geçen DORA-1, MEGE A.\u015e.  bünyesinde günümüzde halen faaliyetine ilk günkü verimi ve “0” karbondioksit emisyonu ile devam ediyor. MEGE A.\u015e. %100 yerli sermayeli MB Holding bünyesinde ve jeotermal sektöründe adeta bir okul misyonu üstleniyor. Jeotermal enerji dünyam\u0131z, ülkemiz ve Ayd\u0131n ili için çok büyük bir nimet. Bu yüzden bu kaynaklar\u0131n çok iyi de\u011ferlendirilmesi gerekiyor. ”dedi.<\/p>\r\n

\r\n\tÖ\u011frencilere jeotermal enerji hakk\u0131nda detaylar\u0131 bilgi veren Derin; “DORA 2 JES, 2 üretim kuyusu ve 2 reenjeksiyon kuyusu ile 9,5 MWe saatlik üretim gerçekle\u015ftiriyor. Üretilen 170 \u02daC  ‘de saatlik 850 – 900 ton  birime ( jeotermal su ) ve buhar\u0131n tamam\u0131n\u0131n reenjeksiyon kuyular\u0131 arac\u0131l\u0131\u011f\u0131 ile ortalama 1200 metre derinli\u011fe, yerkabu\u011fundaki jeotermal ak\u0131\u015fkan\u0131n bulundu\u011fu katmana pompalar vas\u0131tas\u0131 ile 80 \u02daC seviyesinde bas\u0131l\u0131p, ak\u0131\u015fkan\u0131n bu katmanda tekrar \u0131s\u0131narak rezervi korunuyor.  Üretilen buhar\u0131n yo\u011fu\u015fmayan k\u0131sm\u0131ndan (%99 seviyelerinde CO2 içeren NCG ) CO2 üretimi gerçekle\u015ftirilmesi için gaz üretici firmalara sat\u0131l\u0131p filtre ediliyor. Ayr\u0131ca yeralt\u0131nda bulunan jeotermal ak\u0131\u015fkan içerisinde bulunan CO2 ile yeryüzüne yüksek bas\u0131nçla kendili\u011finden ç\u0131k\u0131yor ve bu i\u015flemde yer alt\u0131nda herhangi bir pompa kullan\u0131lm\u0131yor. “dedi.<\/p>\r\n

\r\n\tDORA 2 JES, 1 adet jeneratör , 2 adet türbin , 54 adet hava so\u011futma kondenser fan\u0131 ile 2 seviye olarak dizayn edildi\u011fini söyleyen ve BINARY sistemin tarifi yapan Mühendis Eyyup Derin; “Sistem n-pentan\u0131 veya jeotermal ak\u0131\u015fkan\u0131 harcam\u0131yor. Tüm sistem otomatik ve aç\u0131kl\u0131k pozisyonu kontrol edilen vanalar, s\u0131cakl\u0131k, bas\u0131nç, debi ölçüm cihazlar\u0131 ile PLC ‘ ler ve bilgisayarlar vas\u0131tas\u0131 ile kontrol ediliyor böylelikle güvenli ve düzenli elektrik üretiminin yap\u0131l\u0131yor. Üretilen elektrik ulusal \u015febekeye sayaçlardan geçtikten sonra 34500 volt seviyesinde TEDA\u015e vas\u0131tas\u0131 ile ba\u011flan\u0131p evlere, i\u015fyerlerine ula\u015f\u0131yor. ”dedi.<\/p>\r\n

\r\n\tMEGE A.\u015e. bünyesinde DORA 1 , DORA 2 JES’ lerin faaliyette oldu\u011fu MEGE Trafo Merkezinin ve DORA 3A JES’in Haziran ay\u0131 itibari ile devreye al\u0131naca\u011f\u0131n\u0131n anlat\u0131lmas\u0131 ile jeotermal sektörüne ilgi duyan , temiz bir do\u011fada ye\u015fil enerji üretiminde kariyer yapmak isteyen arkada\u015flar için staj ve i\u015f imkanlar\u0131n\u0131n oldu\u011fu vurgulanan gezi Türkiye’nin en modern cam seralar\u0131ndan olan ve jeotermal enerjinin de kullan\u0131ld\u0131\u011f\u0131 Sultan Sera i\u015fletmesinin gezilmesi ile son buldu.<\/p>\r\n","en":"

\r\n\tMANAGED BY MENDERES GEOTHERMAL ELEKTRIK URETIM A.S. WORKING UNDER MB HOLDING, THE DORA 2 GEOTHERMAL FIELDS AND SULTAN SERA, ONE OF THE MOST MODERN GLASS GREENHOURSES IN TURKEY, BOTH HOSTED THE STUDENTS OF AYDIN KOCARLI ANATOLIAN HIGH SCHOOL. THE STUDENTS WERE INFORMED OF RENEWABLE ENERGY SOURCES AND THE BENEFITS OF GEOTHERMAL ENERGY<\/p>\r\n

\r\n\tThe students at Ayd\u0131n Kocarl\u0131 Anatolian High School, had a trip around the Menderes Geothermal Electrical Production Energy Plants, accompanied by School Principle Mahmut Yildiz and gathered information.  The students found out the answers to their questions while obtaining information on the goal of the plants as well as their history, future and operation.<\/p>\r\n

\r\n\tMEGE Electrical and Electronics Engineer Eyyup Derin, expressing that geothermal energy was one of the most eximious renewable and environmentally-friendly energy sources and it can be used in electrical energy production, greenhouse heating systems, domestic heating systems, production of carbon dioxide and wellness tourism practices, stated; "DORA 1, the first private geothermal electrical plant in Turkey which began operation in 2006, continues its practice under MEGE A.S. as productively as first day and with zero carbon dioxide emission.  MEGE A.S., within 100% local-invested MB Holding, assumes the mission of a school in the geothermal sector.  Geothermal energy is a great blessing for our world, for our country and for the city of Ayd\u0131n.  This is why these sources need to be reclaimed efficiently.  ."<\/p>\r\n

\r\n\tDerin, informing the students of geothermal energy in detail, claimed; "DORA 2 JES, provides a 9.5 MWe\/h of production with 2 production wells and 2 reinjection wells.  The 850-900 tons of units (geothermal water) at 170\u02daC and the entirety of the steam produced are sent via reinjection wells back 1200 meters underground where the geothermal fluids are normally found at 80\u02daC, and the reserve of the fluid is protected thus as it is reheated in this layer.   The non-condensed part of the steam produced (NCG comprised of 99% CO2) is filtered and sold to gas producing companies for CO2 production. Additionally, the CO2 within the geothermal fluid underground high-pressures itself above surface and, thus, no pumps are used underground for this process."<\/p>\r\n

\r\n\tExplaining that the DORA 2 JES is designed to have 2 levels with 1 generator, 2 turbines and 54 cooling condenser fans and describing the BINARY system, Engineer Eyyup Derin stated; "The system does not waste the n-pentane or the geothermal fluid. The whole system is automatic and is operated with valves, heat, pressure, flow measuring devices as well as PLC's and computers, hence safe and regular production of electricity is maintained. After produced electricity is transmitted into the network through the current meters it reaches houses and workplaces through TEDAS at 34500 volts."<\/p>\r\n

\r\n\tAfter stating that the MEGE Transformer Station within MEGE A.S. where DORA 1, DORA 2 JES's are in operation, and DORA 3A JES would come into play by June, the trip ended with the announcement that opportunities for internships and full-time positions would be available for students willing to pursue a career in the production of green energy in a clean environment and are interested in the geothermal sector, and a walk around the Sultan Sera establishment which is one of the most modern glass greenhouses in Turkey using geothermal energy. <\/p>\r\n"},"langsKeywords":{"tr":"KOCARLI ANADOLU LISESI GEZI","en":"Kocarli Anatolian High School Visit"},"langsDescription":{"tr":"KOCARLI ANADOLU LISESI GEZI","en":"Kocarli Anatolian High School Visit"},"catTitle":"Haberler","cats":[{"id":"52","parent_id":"0","title":"Haberler","gallery":"0","seoLink":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tr\/haberler-2\/640","seoTitle":"haberler-2"},{"id":"53","parent_id":"52","title":"Haberler","gallery":"0","seoLink":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tr\/haberler-3\/641","seoTitle":"haberler-3"}],"catsSorted":[{"id":"53","parent_id":"52","title":"Haberler","gallery":"0","seoLink":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tr\/haberler-3\/641","seoTitle":"haberler-3"},{"id":"52","parent_id":"0","title":"Haberler","gallery":"0","seoLink":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tr\/haberler-2\/640","seoTitle":"haberler-2"}],"type":"2","template":[{"id":"25","name":"Varsay\u0131lan Kategori Sayfas\u0131","module":false,"file":"kategori_default.html","preview_image":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tradmin\/themes\/templates\/kategori_varsayilan.jpg"}],"active":"1","home":"0","menu":"0","special":"0","date":"2013-09-30 15:55:53","updated":"2017-09-21 14:13:10","startdate":"0000-00-00 00:00:00","enddate":"0000-00-00 00:00:00","viewCount":"0","properties":false,"picture":{"id":"102","title":"","content":"","langsTitle":{"tr":"","en":""},"langsContent":{"tr":"","en":""},"thumbImage":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tr\/upload\/thumb\/image5252b5159ab9b.jpg","normalImage":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tr\/upload\/normal\/image5252b5159ab9b.jpg","bigImage":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tr\/upload\/big\/image5252b5159ab9b.jpg","orgImage":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tr\/upload\/original\/image5252b5159ab9b.jpg","smallImage":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tr\/upload\/small\/image5252b5159ab9b.jpg","fileName":"image5252b5159ab9b.jpg","link":null,"target":"","is_default":"0","langs":"0"},"images":[{"id":"102","title":"","content":"","langsTitle":{"tr":"","en":""},"langsContent":{"tr":"","en":""},"thumbImage":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tr\/upload\/thumb\/image5252b5159ab9b.jpg","normalImage":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tr\/upload\/normal\/image5252b5159ab9b.jpg","bigImage":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tr\/upload\/big\/image5252b5159ab9b.jpg","orgImage":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tr\/upload\/original\/image5252b5159ab9b.jpg","smallImage":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tr\/upload\/small\/image5252b5159ab9b.jpg","fileName":"image5252b5159ab9b.jpg","link":null,"target":"","is_default":"0","langs":"0"}],"gallery":false,"files":false,"videos":false,"youtubes":false,"audios":false,"cssClass":"","reviews":false,"address":"","website":null,"email":"","phone":"","fax":"","coordinates":false,"code":null,"moduleTitle":"\u00dcr\u00fcnler","moduleName":"contents","defaultPage":"contents.html","totalRecords":0,"pages":0,"curPage":0,"perpage":60,"showPages":15,"errorFunc":{"type":"Success","message":"OK","duration":"5000","target":"#warn","title":""},"table":"contents","vars":[],"query":"","longSeoUrl":"\/haberler-3\/haberler-2"}}