{"data_type":"application\/json","type":"content","data":{"id":"1206","modulename":"contents","cat_id":"53","title":"JEOTERMAL ENERJ\u0130YE 400 M\u0130LYON $ YATIRDI","seoLink":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tr\/tr\/haberler-3\/jeotermal-enerjiye-400-milyon-yatirdi-1","seoTitle":"jeotermal-enerjiye-400-milyon-yatirdi-1","content":"

\r\n\tJeotermal elektrik üretiminde özel sektöründen ilk yat\u0131r\u0131mc\u0131s\u0131 olan MB Holding Yönetim Kurulu Ba\u015fkan\u0131 Muharrem Balat, Ekonomist Dergisi muhabirlerine jeotermali anlatt\u0131.
\r\n\t\u0130n\u015faat, Enerji, Medikal Tekstil, \u0130n\u015faat, Turizm, \u0130n\u015faat malzemeleri sektörlerinde yat\u0131r\u0131mlar\u0131 bulunan MB Holding, jeotermal elektrik üretimi için merkez olarak seçti\u011fi Ayd\u0131n’a \u015fimdiye kadar 400 Milyon dolarl\u0131k yat\u0131r\u0131m yapt\u0131. Bu yat\u0131r\u0131mlar\u0131n\u0131 önümüzde ki iki y\u0131lda daha da geni\u015fletmeyi planl\u0131yor. Bölgede ki jeotermal yat\u0131r\u0131mlar\u0131ndan yararlanarak serac\u0131l\u0131\u011f\u0131 da ba\u015flayan MB Holding, ayr\u0131ca termal otel yat\u0131r\u0131m\u0131na haz\u0131rlan\u0131yor.
\r\n\tBalat aslen Gaziantepli olan bir i\u015f insan\u0131. Ayn\u0131 zamanda kentin vergi rekortmenleri listesinde yer al\u0131yor. Ayd\u0131n’a yat\u0131r\u0131m nedeni 16 y\u0131l öncesine gidiyor. Burada MTA’n\u0131n yapt\u0131\u011f\u0131 çal\u0131\u015fmalar neticesinde bulunan jeotermal sahalara rastlad\u0131\u011f\u0131n\u0131 aktaran Balat, 2006 y\u0131l\u0131nda enerji piyasas\u0131nda ki liberalle\u015fme sürecinin ard\u0131ndan yat\u0131r\u0131m için gerekli izinleri ald\u0131\u011f\u0131n\u0131 kaydediyor. Böylece Türkiye’nin ilk özel jeotermal enerji santralini kurduklar\u0131n\u0131 belirten Muharrem Balat, Menderes Geothermal Elektrik Üretim A.\u015e olarak \u015fuan Dora-4 jeotermal elektrik santralinin yat\u0131r\u0131m\u0131na ba\u015flad\u0131klar\u0131n\u0131 aktar\u0131yor. \u0130lk etapta 17 MWe’l\u0131k in\u015faata ba\u015flad\u0131klar\u0131n\u0131 söyleyen Balat, yeni projenin de yine ayn\u0131 bölgede yer ald\u0131\u011f\u0131n\u0131 ifade ediyor.
\r\n\t2006 y\u0131l\u0131ndan bu yana yapt\u0131\u011f\u0131 400 Milyon Dolarl\u0131k yat\u0131r\u0131m\u0131n %25’in öz kaynak gerisini ise kredi imkânlar\u0131n\u0131 kullanarak gerçekle\u015ftirdiklerini ifade eden Muharrem Balat, toplam 72 MWe’l\u0131k bir kurulu güce sahip olduklar\u0131n\u0131 belirtiyor. Ciroda %60 pay\u0131 olan Enerji alan\u0131n\u0131n önümüzde dönemde pay\u0131n\u0131n daha da artaca\u011f\u0131n\u0131 söylüyor.
\r\n\tAM\u0130RAL GEM\u0130S\u0130 ENERJ\u0130
\r\n\tBünyesinde yer alan 5 \u015firketle 150 Milyon Dolarl\u0131k ciro gerçekle\u015ftiren MB Holding’in kurucusu Muharrem Balat, i\u015f hayat\u0131na ilk ad\u0131m\u0131n\u0131 1968 y\u0131l\u0131nda Balta\u015f \u015firketiyle in\u015faat alan\u0131nda att\u0131. Balat, taahhüt i\u015fleriyle bugüne dek TOK\u0130 için 30.000 konut üretti.  \u015eirket için \u0130n\u015faat sektörü uzun bir süre önemli bir gelir kayna\u011f\u0131 olurken, son y\u0131llarda ise Enerji sektörü amiral gemisi haline geldi. Cirodaki pay\u0131 %60 olan enerjinin önümüzdeki dönemde pay\u0131n\u0131n daha da artaca\u011f\u0131n\u0131 söylüyor.
\r\n\tJEOTERMALDE ÖNCÜYÜZ
\r\n\tAyn\u0131 zamanda Uluslararas\u0131 Jeotermal Enerji Birli\u011fi Ba\u015fkan\u0131 olan Muharrem Balat, jeotermal enerjinin Anadolu için çok önemli bir kaynak oldu\u011funu fakat bugüne kadar tam anlam\u0131yla f\u0131rsata dönü\u015ftürülemedi\u011fini söylüyor. \u015eirket olarak Türkiye’nin ilk özel jeotermal enerji santralini kurarak önemli bir görevi üstlendiklerini söyleyen Balat, Türkiye’de jeotermal enerjinin geli\u015fiminde öncü rol oynad\u0131klar\u0131n\u0131 kaydediyor. Balat, Menderes Geothermal Elektrik Üretim A.\u015e’nin giderek artan elektrik enerjisi talebini alternatif, çevre dostu, yenilenebilir kaynaklarla kar\u015f\u0131lamak hedefiyle yola ç\u0131kt\u0131\u011f\u0131n\u0131 aktar\u0131yor.
\r\n\tMuharrem Balat, Ayd\u0131n’da ki ilk jeotermal elektrik santrali olan 8,5 MWe gücünde ki Dora-1’in ard\u0131ndan tam anlam\u0131yla yat\u0131r\u0131m\u0131 tamamlanan ve enerji sat\u0131\u015f\u0131 gerçekle\u015ftiren 54 MWe üretim gücüne ula\u015ft\u0131klar\u0131n\u0131 söylüyor.
\r\n\tHalen devam eden yat\u0131r\u0131mlar\u0131n tamamlanmas\u0131yla bu rakam\u0131n 400 MWe’a kadar ç\u0131kaca\u011f\u0131n\u0131 da belirtiyor.
\r\n\tÜÇTE \u0130K\u0130S\u0130 AYDIN’DAN
\r\n\tMuharrem Balat, \u015föyle devam ediyor; “ Çevre dostu enerji kayna\u011f\u0131 olan jeotermal enerjiyi ekonomiye kazand\u0131rarak emsal karbon yak\u0131tlar\u0131ndan enerji üretimine k\u0131yasla karbondioksit emisyonunu azaltt\u0131\u011f\u0131m\u0131z gibi petrol için harcanan döviz girdilerinin de azalmas\u0131na katk\u0131da bulunduk. Rakamlarla ifade etmek gerekirse ilk projede y\u0131lda 32.000 ton, Dora-2 projesinde 45.000 ton, Dora-3’te ise 110.000 ton karbondioksit emisyon azalt\u0131m\u0131 sa\u011flan\u0131yor. Dora-4 projesinin i\u015fletmeye girmesiyle Ayd\u0131n’da ki tesislerin ihtiyaç duydu\u011fu elektrik enerjisinin tamam\u0131 Dora tesislerinden sa\u011flanacak.”
\r\n\tTürkiye’de \u015fuanda jeotermal elektrik üretiminin üçte ikisi Ayd\u0131n’dan kar\u015f\u0131lan\u0131yor. Türkiye’de toplam jeotermal santral kurulu gücü 334 MWe ula\u015fm\u0131\u015f bulunuyor. Muharrem Balat 2015 y\u0131l\u0131nda yeni sahalara dönük yat\u0131r\u0131mlar\u0131nda devreye girmesiyle Türkiye genelinde bu rakam\u0131n 400 MWe’a kadar ç\u0131kaca\u011f\u0131n\u0131 söylüyor. Balat 2023 hedefinin ise 1000 MWe oldu\u011funu ifade ediyor.
\r\n\tTERMAL OTEL YAPACAK
\r\n\tÖte yandan MB Holding jeotermal enerjiyi tar\u0131m alan\u0131nda da kullan\u0131yor. \u015eirketin Ayd\u0131n’da kurdu\u011fu Sultan Sera’da üretti\u011fi domatesler yurtd\u0131\u015f\u0131na ihracat ediliyor. Muharrem Balat burada üretilen domateslerin yar\u0131s\u0131n\u0131 Hollanda’ya satt\u0131klar\u0131n\u0131 ifade ediyor. Balat hedeflerini Sultan Sera’y\u0131 160 m lik bir büyüklü\u011fe ta\u015f\u0131mak oldu\u011funu da sözlerine ekliyor. Mevcut jeotermal yat\u0131r\u0131mlar\u0131n\u0131 buhar\u0131n\u0131n serac\u0131l\u0131k alan\u0131n\u0131 da büyütece\u011fini aktaran Balat bunun yan\u0131 s\u0131ra ç\u0131kan buhardan faydalanmak üzere önümüzdeki süreçte yeni turistlik tesisler aç\u0131laca\u011f\u0131n\u0131 da ifade ediyor. Bu konuda ki ilk projede \u015fuanda geli\u015ftiriliyor. Bu projede hedef kitlenin Avrupal\u0131 ya\u015fl\u0131 turistler oldu\u011funu aktaran MB Holding Yönetim Kurulu Ba\u015fkan\u0131 Muharrem Balat 20 Milyon dolara mal olacak otel için bir \u0130spanyol mimarl\u0131k \u015firketi ile görü\u015ftüklerini belirtiyor. Balat, Ayd\u0131n’\u0131n jeotermal varl\u0131\u011f\u0131n\u0131n yan\u0131 s\u0131ra önemli kültür miras\u0131 olan antik kentlere de yak\u0131n oldu\u011funu ve bu nedenle de turistlerin ilgisini çekece\u011fini söylüyor. Balat yapacaklar\u0131 otelin Dora Jeotermal Elektrik Üretim Tesislerine yak\u0131n olaca\u011f\u0131n\u0131 da kaydediyor.
\r\n\tGAZ\u0130ANTEP H\u0130LTON’U EK\u0130M AYINDA AÇACAK
\r\n\tMB Holding Ayd\u0131n’da yapaca\u011f\u0131 otelden önce bu alanda ilk ad\u0131m\u0131 Gaziantep’te atm\u0131\u015f durumda. Bu ilde bir buçuk y\u0131l önce in\u015faat\u0131na ba\u015flanan otel önümüzde ki Ekim ay\u0131nda aç\u0131lacak. MB Holding Yönetim Kurulu Ba\u015fkan\u0131 Muharrem Balat Gaziantep merkezde Gazi Muhtar Pa\u015fa Bulvar\u0131nda 18 Milyon Dolarl\u0131k yat\u0131r\u0131mla hayata geçirilen otelin Hilton taraf\u0131ndan i\u015fletilece\u011fini söylüyor. Balat, 107 odal\u0131 otelin kentin turizmine ve ekonomik hayat\u0131na önemli katk\u0131s\u0131 olaca\u011f\u0131n\u0131 söylüyor.<\/p>\r\n","keywords":"JEOTERMAL ENERJ\u0130YE 400 M\u0130LYON $ YATIRDI","description":"JEOTERMAL ENERJ\u0130YE 400 M\u0130LYON $ YATIRDI","langsTitle":{"tr":"JEOTERMAL ENERJ\u0130YE 400 M\u0130LYON $ YATIRDI","en":"INVESTED 400 MILLION $ IN GEOTHERMAL ENERGY"},"langsContent":{"tr":"

\r\n\tJeotermal elektrik üretiminde özel sektöründen ilk yat\u0131r\u0131mc\u0131s\u0131 olan MB Holding Yönetim Kurulu Ba\u015fkan\u0131 Muharrem Balat, Ekonomist Dergisi muhabirlerine jeotermali anlatt\u0131.
\r\n\t\u0130n\u015faat, Enerji, Medikal Tekstil, \u0130n\u015faat, Turizm, \u0130n\u015faat malzemeleri sektörlerinde yat\u0131r\u0131mlar\u0131 bulunan MB Holding, jeotermal elektrik üretimi için merkez olarak seçti\u011fi Ayd\u0131n’a \u015fimdiye kadar 400 Milyon dolarl\u0131k yat\u0131r\u0131m yapt\u0131. Bu yat\u0131r\u0131mlar\u0131n\u0131 önümüzde ki iki y\u0131lda daha da geni\u015fletmeyi planl\u0131yor. Bölgede ki jeotermal yat\u0131r\u0131mlar\u0131ndan yararlanarak serac\u0131l\u0131\u011f\u0131 da ba\u015flayan MB Holding, ayr\u0131ca termal otel yat\u0131r\u0131m\u0131na haz\u0131rlan\u0131yor.
\r\n\tBalat aslen Gaziantepli olan bir i\u015f insan\u0131. Ayn\u0131 zamanda kentin vergi rekortmenleri listesinde yer al\u0131yor. Ayd\u0131n’a yat\u0131r\u0131m nedeni 16 y\u0131l öncesine gidiyor. Burada MTA’n\u0131n yapt\u0131\u011f\u0131 çal\u0131\u015fmalar neticesinde bulunan jeotermal sahalara rastlad\u0131\u011f\u0131n\u0131 aktaran Balat, 2006 y\u0131l\u0131nda enerji piyasas\u0131nda ki liberalle\u015fme sürecinin ard\u0131ndan yat\u0131r\u0131m için gerekli izinleri ald\u0131\u011f\u0131n\u0131 kaydediyor. Böylece Türkiye’nin ilk özel jeotermal enerji santralini kurduklar\u0131n\u0131 belirten Muharrem Balat, Menderes Geothermal Elektrik Üretim A.\u015e olarak \u015fuan Dora-4 jeotermal elektrik santralinin yat\u0131r\u0131m\u0131na ba\u015flad\u0131klar\u0131n\u0131 aktar\u0131yor. \u0130lk etapta 17 MWe’l\u0131k in\u015faata ba\u015flad\u0131klar\u0131n\u0131 söyleyen Balat, yeni projenin de yine ayn\u0131 bölgede yer ald\u0131\u011f\u0131n\u0131 ifade ediyor.
\r\n\t2006 y\u0131l\u0131ndan bu yana yapt\u0131\u011f\u0131 400 Milyon Dolarl\u0131k yat\u0131r\u0131m\u0131n %25’in öz kaynak gerisini ise kredi imkânlar\u0131n\u0131 kullanarak gerçekle\u015ftirdiklerini ifade eden Muharrem Balat, toplam 72 MWe’l\u0131k bir kurulu güce sahip olduklar\u0131n\u0131 belirtiyor. Ciroda %60 pay\u0131 olan Enerji alan\u0131n\u0131n önümüzde dönemde pay\u0131n\u0131n daha da artaca\u011f\u0131n\u0131 söylüyor.
\r\n\tAM\u0130RAL GEM\u0130S\u0130 ENERJ\u0130
\r\n\tBünyesinde yer alan 5 \u015firketle 150 Milyon Dolarl\u0131k ciro gerçekle\u015ftiren MB Holding’in kurucusu Muharrem Balat, i\u015f hayat\u0131na ilk ad\u0131m\u0131n\u0131 1968 y\u0131l\u0131nda Balta\u015f \u015firketiyle in\u015faat alan\u0131nda att\u0131. Balat, taahhüt i\u015fleriyle bugüne dek TOK\u0130 için 30.000 konut üretti.  \u015eirket için \u0130n\u015faat sektörü uzun bir süre önemli bir gelir kayna\u011f\u0131 olurken, son y\u0131llarda ise Enerji sektörü amiral gemisi haline geldi. Cirodaki pay\u0131 %60 olan enerjinin önümüzdeki dönemde pay\u0131n\u0131n daha da artaca\u011f\u0131n\u0131 söylüyor.
\r\n\tJEOTERMALDE ÖNCÜYÜZ
\r\n\tAyn\u0131 zamanda Uluslararas\u0131 Jeotermal Enerji Birli\u011fi Ba\u015fkan\u0131 olan Muharrem Balat, jeotermal enerjinin Anadolu için çok önemli bir kaynak oldu\u011funu fakat bugüne kadar tam anlam\u0131yla f\u0131rsata dönü\u015ftürülemedi\u011fini söylüyor. \u015eirket olarak Türkiye’nin ilk özel jeotermal enerji santralini kurarak önemli bir görevi üstlendiklerini söyleyen Balat, Türkiye’de jeotermal enerjinin geli\u015fiminde öncü rol oynad\u0131klar\u0131n\u0131 kaydediyor. Balat, Menderes Geothermal Elektrik Üretim A.\u015e’nin giderek artan elektrik enerjisi talebini alternatif, çevre dostu, yenilenebilir kaynaklarla kar\u015f\u0131lamak hedefiyle yola ç\u0131kt\u0131\u011f\u0131n\u0131 aktar\u0131yor.
\r\n\tMuharrem Balat, Ayd\u0131n’da ki ilk jeotermal elektrik santrali olan 8,5 MWe gücünde ki Dora-1’in ard\u0131ndan tam anlam\u0131yla yat\u0131r\u0131m\u0131 tamamlanan ve enerji sat\u0131\u015f\u0131 gerçekle\u015ftiren 54 MWe üretim gücüne ula\u015ft\u0131klar\u0131n\u0131 söylüyor.
\r\n\tHalen devam eden yat\u0131r\u0131mlar\u0131n tamamlanmas\u0131yla bu rakam\u0131n 400 MWe’a kadar ç\u0131kaca\u011f\u0131n\u0131 da belirtiyor.
\r\n\tÜÇTE \u0130K\u0130S\u0130 AYDIN’DAN
\r\n\tMuharrem Balat, \u015föyle devam ediyor; “ Çevre dostu enerji kayna\u011f\u0131 olan jeotermal enerjiyi ekonomiye kazand\u0131rarak emsal karbon yak\u0131tlar\u0131ndan enerji üretimine k\u0131yasla karbondioksit emisyonunu azaltt\u0131\u011f\u0131m\u0131z gibi petrol için harcanan döviz girdilerinin de azalmas\u0131na katk\u0131da bulunduk. Rakamlarla ifade etmek gerekirse ilk projede y\u0131lda 32.000 ton, Dora-2 projesinde 45.000 ton, Dora-3’te ise 110.000 ton karbondioksit emisyon azalt\u0131m\u0131 sa\u011flan\u0131yor. Dora-4 projesinin i\u015fletmeye girmesiyle Ayd\u0131n’da ki tesislerin ihtiyaç duydu\u011fu elektrik enerjisinin tamam\u0131 Dora tesislerinden sa\u011flanacak.”
\r\n\tTürkiye’de \u015fuanda jeotermal elektrik üretiminin üçte ikisi Ayd\u0131n’dan kar\u015f\u0131lan\u0131yor. Türkiye’de toplam jeotermal santral kurulu gücü 334 MWe ula\u015fm\u0131\u015f bulunuyor. Muharrem Balat 2015 y\u0131l\u0131nda yeni sahalara dönük yat\u0131r\u0131mlar\u0131nda devreye girmesiyle Türkiye genelinde bu rakam\u0131n 400 MWe’a kadar ç\u0131kaca\u011f\u0131n\u0131 söylüyor. Balat 2023 hedefinin ise 1000 MWe oldu\u011funu ifade ediyor.
\r\n\tTERMAL OTEL YAPACAK
\r\n\tÖte yandan MB Holding jeotermal enerjiyi tar\u0131m alan\u0131nda da kullan\u0131yor. \u015eirketin Ayd\u0131n’da kurdu\u011fu Sultan Sera’da üretti\u011fi domatesler yurtd\u0131\u015f\u0131na ihracat ediliyor. Muharrem Balat burada üretilen domateslerin yar\u0131s\u0131n\u0131 Hollanda’ya satt\u0131klar\u0131n\u0131 ifade ediyor. Balat hedeflerini Sultan Sera’y\u0131 160 m lik bir büyüklü\u011fe ta\u015f\u0131mak oldu\u011funu da sözlerine ekliyor. Mevcut jeotermal yat\u0131r\u0131mlar\u0131n\u0131 buhar\u0131n\u0131n serac\u0131l\u0131k alan\u0131n\u0131 da büyütece\u011fini aktaran Balat bunun yan\u0131 s\u0131ra ç\u0131kan buhardan faydalanmak üzere önümüzdeki süreçte yeni turistlik tesisler aç\u0131laca\u011f\u0131n\u0131 da ifade ediyor. Bu konuda ki ilk projede \u015fuanda geli\u015ftiriliyor. Bu projede hedef kitlenin Avrupal\u0131 ya\u015fl\u0131 turistler oldu\u011funu aktaran MB Holding Yönetim Kurulu Ba\u015fkan\u0131 Muharrem Balat 20 Milyon dolara mal olacak otel için bir \u0130spanyol mimarl\u0131k \u015firketi ile görü\u015ftüklerini belirtiyor. Balat, Ayd\u0131n’\u0131n jeotermal varl\u0131\u011f\u0131n\u0131n yan\u0131 s\u0131ra önemli kültür miras\u0131 olan antik kentlere de yak\u0131n oldu\u011funu ve bu nedenle de turistlerin ilgisini çekece\u011fini söylüyor. Balat yapacaklar\u0131 otelin Dora Jeotermal Elektrik Üretim Tesislerine yak\u0131n olaca\u011f\u0131n\u0131 da kaydediyor.
\r\n\tGAZ\u0130ANTEP H\u0130LTON’U EK\u0130M AYINDA AÇACAK
\r\n\tMB Holding Ayd\u0131n’da yapaca\u011f\u0131 otelden önce bu alanda ilk ad\u0131m\u0131 Gaziantep’te atm\u0131\u015f durumda. Bu ilde bir buçuk y\u0131l önce in\u015faat\u0131na ba\u015flanan otel önümüzde ki Ekim ay\u0131nda aç\u0131lacak. MB Holding Yönetim Kurulu Ba\u015fkan\u0131 Muharrem Balat Gaziantep merkezde Gazi Muhtar Pa\u015fa Bulvar\u0131nda 18 Milyon Dolarl\u0131k yat\u0131r\u0131mla hayata geçirilen otelin Hilton taraf\u0131ndan i\u015fletilece\u011fini söylüyor. Balat, 107 odal\u0131 otelin kentin turizmine ve ekonomik hayat\u0131na önemli katk\u0131s\u0131 olaca\u011f\u0131n\u0131 söylüyor.<\/p>\r\n","en":"

\r\n\tMuharrem Balat, the Chairman of the Board of Directors of MB Holding, the first investor of the private sector in geothermal electricity generation, explained geothermal to the reporters of Ekonomist Journal.
\r\n\tMB Holding, which has investments in the construction, energy, medical textile, construction, tourism, construction sectors, invested 400 million dollars to Ayd\u0131n, which was selected as the center for the generation of geothermal electricity. It is planned to expand such investments more in the next two years. MB Holding, which also started greenhousing in the region by benefitting from the geothermal investments also is getting prepared for geothermal hotel investment.
\r\n\tBalat is a businessman of Gaziantep origin. He also is in the tax record-holders list of the city. The reason for investing in Ayd\u0131n goes back to 16 years. Balat who stated that geothermal areas were found as a result of the researches carried out here by MTA, said that the required permissions for the investment were obtained following the liberalization process in the energy market in 2006. Muharrem Balat underlining that they had established the first private geothermal power plant of Turkey this way, informed that currently they had started the investment for Dora-4 geothermal power plant as Menderes Geothermal Elektrik Üretim A.\u015e. Describing that they had started the construction of 17 MW at the first stage, Balat expresses that also the new project is located in the same area.
\r\n\tMuharrem Balat, who said that 25% of the investment of total 400 million dollars since 2006 were provided from the equities and the remaining portion was provided by using credit facilities, stated that they have a total installed capacity of 72 MW and that the share of Energy area which has a share of 60% share in the turnover shall increase in the next term.<\/p>\r\n

\r\n\tENERGY, THE FLAGSHIP<\/p>\r\n

\r\n\tMuharrem Balat, the founder of MB Holding, which realized a turnover of 150 Million Dollars with 5 companies within its structure, stepped into the business life in 1968 in the field of construction with Balta\u015f company. Balat produced 30.000 houses for TOK\u0130 under contracting business. Although the construction sector was important for the Company for a long period of time, the energy sector became the flagship in the recent years. Energy sector which has 60% share in the turnover is said to increase its share in the following term.<\/p>\r\n

\r\n\tWE ARE THE LEADER IN GEOTHERMAL
\r\n\tMuharrem Balat, who is also the Chairman of International Geothermal Energy Union, says that geothermal energy is a very important resource for Anatolia, but it could not converted into an opportunity until now. Underlining that they had undertaken an important mission as Company by establishing the first private geothermal power plant of Turkey, Balat emphasizes that they played the leading role in the development of geothermal energy in Turkey. He tells that Menderes Geothermal ElektrikÜretim A.\u015e. targets to meet gradually increasing electricity energy demand with alternative, environment-friendly, renewable resources.
\r\n\tMuharrem Balat informs that they had reached 54 MW generation capacity of which the investment capacity is completed and energy sales are realized, following Dora-1 with 8,5 MW power, which was the first geothermal power plant in Ayd\u0131n.
\r\n\tHe indicates that this figure shall rise up to 400 MW upon completion of the investments in progress.<\/p>\r\n

\r\n\tTWO THIRDS FROM AYDIN
\r\n\t
\r\n\tMuharrem Balat, continues as; "By bringing the environment-friendly energy resource geothermal energy in the economy, we reduced the carbon dioxide emission when compared to energy generation from the similar carbon fuels as well as contributing to the reduction of the foreign exchange inflow spent on petroleum. If we are to express in figures; annual 32.000 tons of carbon dioxide emission reduction is provided in the first project, 45.000 tons in Dora-2 project, 110.000 tons in Dora-3 project. Upon commissioning of Dora-4 project, all the electricity energy need of the facilities in Ayd\u0131n shall be provided from Dora facilities.
\r\n\tIn Turkey, two thirds of the geothermal electricity generation is provided by Ayd\u0131n. Total installed geothermal energy plant power reached 334 MW. Muharrem Balat says that upon commissioning of the new investments in the new fields in 2015, this figure shall increase up to 400 MW in turkey in general. Balat describes the target for 2023 as 1000 MW.<\/p>\r\n

\r\n\tSHALL CONSTRUCT A THERMAL HOTEL<\/p>\r\n

\r\n\tOn the other hand, MB Holding also uses the geothermal energy in the field of agriculture. The tomatoes produced in Sultan Sera established by the Company in Ayd\u0131n are exported abroad. Muharrem Balat underlines that half of the tomatoes produced here are sold to the Netherlands. Balat adds that their target is to carry Sultan Sera to a size of 160 m. Stating that the steam of the current geothermal investments shall also grow the greenhousing area, Balat emphasizes that also new touristic facilities shall be opened in the next process in order to benefit from the steam. The first project with respect to this is being developed. Muharrem Balat, the Chairman of the Board of Directors of MB Holding, who states that the target mass in this project shall be European aged tourists, also states that they are discussing the hotel issue with a Spanish architecture company, which shall cost about 20 Million Dollars. Balat says that in addition to Ayd\u0131n's geothermal assets, its proximity to the ancient cities which are important cultural heritages, shall also attract the attention of the tourists. Balat also emphasizes that the hotel to be constructed shall be close to Dora Geothermal Electricity Generation Facilities.<\/p>\r\n

\r\n\tSHALL OPEN GAZ\u0130ANTEP H\u0130LTON NEXT OCTOBER<\/p>\r\n

\r\n\tBefore the hotel to be constructed in Ayd\u0131n, MB Holding had taken the first step in this field in Gaziantep. The hotel, for which the construction was started in this city about one and a half year ago shall be opened this October. Muharrem Balat, the Chairman of the Board of Directors of MB Holding, states that the hotel to be implemented with an investment of 18 million dollars, located in central Gaziantep, on Gazi Muhtar Pa\u015fa Boulevard, shall be operated by Hilton. Balat emphasizes that the hotel with 107 rooms shall have significant contributions to the tourism and economy of the city.<\/p>\r\n"},"langsKeywords":{"tr":"JEOTERMAL ENERJ\u0130YE 400 M\u0130LYON $ YATIRDI","en":"INVESTED 400 MILLION $ IN GEOTHERMAL ENERGY"},"langsDescription":{"tr":"JEOTERMAL ENERJ\u0130YE 400 M\u0130LYON $ YATIRDI","en":"INVESTED 400 MILLION $ IN GEOTHERMAL ENERGY"},"catTitle":"Haberler","cats":[{"id":"52","parent_id":"0","title":"Haberler","gallery":"0","seoLink":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tr\/haberler-2\/640","seoTitle":"haberler-2"},{"id":"53","parent_id":"52","title":"Haberler","gallery":"0","seoLink":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tr\/haberler-3\/641","seoTitle":"haberler-3"}],"catsSorted":[{"id":"53","parent_id":"52","title":"Haberler","gallery":"0","seoLink":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tr\/haberler-3\/641","seoTitle":"haberler-3"},{"id":"52","parent_id":"0","title":"Haberler","gallery":"0","seoLink":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tr\/haberler-2\/640","seoTitle":"haberler-2"}],"type":"2","template":[{"id":"25","name":"Varsay\u0131lan Kategori Sayfas\u0131","module":false,"file":"kategori_default.html","preview_image":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tradmin\/themes\/templates\/kategori_varsayilan.jpg"}],"active":"1","home":"0","menu":"0","special":"0","date":"0000-00-00 00:00:00","updated":"2017-09-21 14:13:10","startdate":"0000-00-00 00:00:00","enddate":"0000-00-00 00:00:00","viewCount":"0","properties":false,"picture":{"id":"1346","title":false,"content":false,"langsTitle":{"tr":null,"en":null},"langsContent":{"tr":"","en":""},"thumbImage":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tr\/upload\/thumb\/image5775023e0d4bf.jpg","normalImage":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tr\/upload\/normal\/image5775023e0d4bf.jpg","bigImage":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tr\/upload\/big\/image5775023e0d4bf.jpg","orgImage":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tr\/upload\/original\/image5775023e0d4bf.jpg","smallImage":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tr\/upload\/small\/image5775023e0d4bf.jpg","fileName":"image5775023e0d4bf.jpg","link":null,"target":"","is_default":"0","langs":"0"},"images":[{"id":"1346","title":false,"content":false,"langsTitle":{"tr":null,"en":null},"langsContent":{"tr":"","en":""},"thumbImage":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tr\/upload\/thumb\/image5775023e0d4bf.jpg","normalImage":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tr\/upload\/normal\/image5775023e0d4bf.jpg","bigImage":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tr\/upload\/big\/image5775023e0d4bf.jpg","orgImage":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tr\/upload\/original\/image5775023e0d4bf.jpg","smallImage":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tr\/upload\/small\/image5775023e0d4bf.jpg","fileName":"image5775023e0d4bf.jpg","link":null,"target":"","is_default":"0","langs":"0"}],"gallery":false,"files":false,"videos":false,"youtubes":false,"audios":false,"cssClass":"","reviews":false,"address":null,"website":null,"email":null,"phone":null,"fax":null,"coordinates":false,"code":"","moduleTitle":"\u00dcr\u00fcnler","moduleName":"contents","defaultPage":"contents.html","totalRecords":0,"pages":0,"curPage":0,"perpage":60,"showPages":15,"errorFunc":{"type":"Success","message":"OK","duration":"5000","target":"#warn","title":""},"table":"contents","vars":[],"query":"","longSeoUrl":"\/haberler-3\/haberler-2"}}