{"data_type":"application\/json","type":"content","data":{"id":"84","modulename":"contents","cat_id":"53","title":"D\u00fcnya \u00c7evre G\u00fcn\u00fc Mesaj\u0131","seoLink":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tr\/tr\/haberler-3\/dunya-cevre-gunu-mesaji","seoTitle":"dunya-cevre-gunu-mesaji","content":"

\r\n\t“HER ÜLKEN\u0130N KEND\u0130 ÖZ KAYNA\u011eI DURUMUNDA OLUP BU KAYNAKLARIN ENERJ\u0130 TÜKET\u0130M\u0130NDE B\u0130R AN ÖNCE YER ALMASI ÜLKE EKONOM\u0130S\u0130 VE ÖZELL\u0130KLE ÇEVRE K\u0130RL\u0130L\u0130\u011e\u0130N\u0130 AZALTMA VE ÖNLEME BAKIMINDAN ÖNEML\u0130D\u0130R”<\/p>\r\n

\r\n\t\u0130n\u015faat, Haz\u0131r Beton, Medikal Tekstil, Tar\u0131m alanlar\u0131n\u0131n yan\u0131 s\u0131ra Enerji sektöründe h\u0131zla büyüyen  MB Holding bünyesindeki Menderes Jeotermal Elektrik Üretim A.\u015e. Türkiye’nin s\u0131cak su ile elektrik üreten ilk özel santrali niteli\u011findedir. Dolay\u0131s\u0131 ile yeryüzünde \u0131s\u0131s\u0131n\u0131 transfer eden jeotermal ak\u0131\u015fkan\u0131n, yer alt\u0131na re-enjekte edildikten sonra tekrar \u0131s\u0131n\u0131p sirkülasyon halinde çal\u0131\u015fmas\u0131 ile jeotermal kayna\u011f\u0131n “yenilenebilir” özelli\u011fini  korudu\u011fundan önemle bahsedebiliriz.<\/p>\r\n

\r\n\tAyn\u0131 zamanda elde edilen ak\u0131\u015fkan\u0131n mineral içeri\u011fi ve özellikleri bak\u0131m\u0131ndan insan sa\u011fl\u0131\u011f\u0131na faydal\u0131 oldu\u011funu ve sa\u011fl\u0131k turizminde kullan\u0131lmaya uygun oldu\u011fu noktas\u0131 da oldukça önemlidir.<\/p>\r\n

\r\n\tÇevre dostu ve yenilenebilir bir enerji olan jeotermal kayna\u011f\u0131n kullan\u0131lmas\u0131 sayesinde DORA-1 ve DORA-2 tesislerimizde y\u0131lda 50 bin ton petrol ürünü tasarrufu ve buna ba\u011fl\u0131 olarak DORA-1 tesisinde y\u0131lda 35 bin ton, DORA-2 tesisinde y\u0131lda 45 bin ton karbondioksit emisyon azalt\u0131m\u0131 sa\u011flamak mümkündür.<\/p>\r\n

\r\n\tBu çal\u0131\u015fmam\u0131zla do\u011faya kar\u015f\u0131 de\u011fil, do\u011fayla iç içe, do\u011fayla birlikte çal\u0131\u015fman\u0131n önemini vurgulamaktay\u0131z. Bugün fark\u0131nda olmadan do\u011faya yabanc\u0131la\u015fm\u0131\u015f durumday\u0131z.  Dolay\u0131s\u0131 ile do\u011fa-insan dengesi konusunda insanlar\u0131n fark\u0131ndal\u0131\u011f\u0131n\u0131 sa\u011flamak öncelikli sosyal sorumluluk çal\u0131\u015fmalar\u0131m\u0131zdand\u0131r.<\/p>\r\n

\r\n\tÖnemle bahsetmek isterim ki \u0130rlanda kökenli dünyaca ünlü rock grubu U2, dünya turnesi süresince ortaya ç\u0131kan karbondioksit sal\u0131n\u0131m\u0131n\u0131n etkisini azaltmak amac\u0131yla, MB Holding’e ait olan ve Ayd\u0131n'da bulunan Menderes Geothermal Dora-1 Enerji Santrali'nin karbon kredilerini kendi web sitesinden sat\u0131yor.<\/p>\r\n

\r\n\tKarbondioksit sal\u0131n\u0131mlar\u0131n\u0131 azaltmak amac\u0131yla 1997 y\u0131l\u0131nda Japonya'n\u0131n Kyoto kentinde imzalanan Kyoto Protokolü kapsam\u0131nda emsallerine göre daha az karbondioksit üretimi yapan kurum ve kurulu\u015flar karbon kredileri ile destekleniyor. Bu çerçevede do\u011fa dostu ve ye\u015fil enerji kaynaklar\u0131n\u0131n ba\u015f\u0131nda gelen jeotermal enerji ile elektrik üretimi yapan MB Holding'e ait Menderes Geothermal Dora- 1 Enerji Santrali'nin karbondioksit sal\u0131n\u0131m\u0131n\u0131 azaltarak hak etti\u011fi karbon kredileri U2 Rock Grubu taraf\u0131ndan U2 360 Tour web sitesinde sat\u0131l\u0131yor olmas\u0131 bizim için ayr\u0131 bir gurur kayna\u011f\u0131d\u0131r.<\/p>\r\n

\r\n\tFaaliyette bulundu\u011fumuz  tüm sektörler ve \u015firketler, çevre dostu, yenilenebilir ve ye\u015fil enerji kaynaklar\u0131 alanlar\u0131nda fark\u0131ndal\u0131k yaratan çal\u0131\u015fmalara imza at\u0131yorlar. Her geçen gün çevre duyarl\u0131l\u0131\u011f\u0131 konusu ile esas faaliyet konular\u0131m\u0131z\u0131n entegreli olarak yürütülmesi noktas\u0131nda personelimizin bilinçlenmelerini sa\u011flayan çal\u0131\u015fmalar yap\u0131yoruz. Özellikle g\u0131da, plastik, cam gibi evsel at\u0131klar\u0131n geri dönü\u015fümü ve  kullan\u0131labilir tüm enerji kaynaklar\u0131m\u0131z ile ilgili çal\u0131\u015fanlar\u0131m\u0131z\u0131n bilgi sahibi olmas\u0131 MB Holding olarak ayr\u0131ca önem verdi\u011fimiz bir konudur.<\/p>\r\n

\r\n\tYenilenebilir kaynaklardan bahsedecek olursak, her ülkenin kendi öz kayna\u011f\u0131 durumunda olup bu kaynaklar\u0131n enerji tüketiminde bir an önce yer almas\u0131 ülke ekonomisi ve özellikle çevre kirlili\u011fini azaltma ve önleme bak\u0131m\u0131ndan önemlidir. Prensip olarak, enerji üretiminde öncelikle do\u011fal ve yenilenebilir kaynaklar\u0131m\u0131z\u0131n de\u011ferlendirilerek ülke ekonomisine kazand\u0131r\u0131lmas\u0131 gerekmektedir.<\/p>\r\n

\r\n\t\u015eunu da unutmamal\u0131y\u0131z ki daha ya\u015fan\u0131r bir dünya için yenilenebilir enerji kaynaklar\u0131n\u0131n kullan\u0131lmas\u0131 gerekmektedir.Bu nedenle, kendi enerjimizi do\u011fam\u0131za zarar vermeden üreterek kalk\u0131nmam\u0131z\u0131 gerçekle\u015ftirebilir, d\u0131\u015fa ba\u011f\u0131ml\u0131l\u0131\u011f\u0131m\u0131z\u0131 azaltabiliriz.<\/p>\r\n

\r\n\tÜlkemizde evsel at\u0131klar\u0131n do\u011frudan topra\u011fa verilmesi ile  yeralt\u0131 suyu kirlili\u011fi önemli bir sorun haline gelmi\u015ftir.  En belirgin nedeni olarak kentsel ve endüstriyel at\u0131klar\u0131n çevreye verildikten sonra iklim durumuna, topra\u011f\u0131n yap\u0131s\u0131na ve zamana ba\u011fl\u0131 olarak yeralt\u0131 suyuna ta\u015f\u0131nmas\u0131ndan bahsedebiliriz.  Yeralt\u0131 sular\u0131n\u0131n kirlili\u011fi ara\u015ft\u0131r\u0131l\u0131rken, öncelikle bunu besleyen yüzeydeki suyun kirlili\u011fi tart\u0131\u015f\u0131lmal\u0131d\u0131r. Günümüzde yüzey sular\u0131n\u0131n kirlenmesi do\u011fal ya da büyük oranda da endüstriyel faaliyetlerden kaynaklanmaktad\u0131r. Evsel at\u0131klar, özellikle büyük \u015fehirler için giderek t\u0131rmanan bir sorun olu\u015fturmaktad\u0131r. Bu konudaki ba\u015fl\u0131ca çözüm bekleyen at\u0131klar kullan\u0131m suyu at\u0131klar\u0131 ve kat\u0131 at\u0131klard\u0131r. Her iki at\u0131k da birçok kentimizde kontrolsüz olarak al\u0131c\u0131 ortamlara verilmekte ve suyun jeolojik döngüsü nedeniyle bu kirletici unsurlar\u0131n bir süre sonra kulland\u0131\u011f\u0131m\u0131z kaynaklarla tekrar bize dönece\u011fi unutulmaktad\u0131r.<\/p>\r\n

\r\n\t\u0130nsanl\u0131k çok uzun süredir do\u011fay\u0131 alt etme mücadelesi içinde, tüketme ç\u0131lg\u0131nl\u0131\u011f\u0131 içinde ve bizler do\u011fan\u0131n bir parças\u0131 oldu\u011fumuzu unutmu\u015f durumday\u0131z. Do\u011faya insan merkezli bak\u0131yoruz, sanki do\u011fa insanl\u0131k için yarat\u0131lm\u0131\u015f gibi. Halbuki kendimizi kollad\u0131\u011f\u0131m\u0131z kadar topra\u011f\u0131 ve toprakla gelen bitkileri, hayvanlar\u0131, suyu da gözetmemiz gerekiyor. Sivil toplum örgütlerinin, tüketici derneklerinin te\u015fvikleriyle çevre bilincini yaymam\u0131z gerekiyor. Gelecek ku\u015faklar\u0131n bu kavramlar\u0131 yaln\u0131zca bir toprak konusu de\u011fil ya\u015famlar\u0131n\u0131n bir konusu olarak ele almalar\u0131n\u0131 sa\u011flamam\u0131z gerekiyor.<\/p>\r\n

\r\n\t''Gelecek nesillere daha temiz bir do\u011fa, dereler, ormanlar b\u0131rakmak ümidi ile  herkesin  “Dünya Çevre Günü”nü kutluyorum.''<\/p>\r\n

\r\n\tSayg\u0131lar\u0131mla,<\/p>\r\n

\r\n\tMuharrem BALAT<\/p>\r\n

\r\n\tMB Holding<\/p>\r\n

\r\n\tYönetim Kurulu Ba\u015fkan\u0131<\/p>\r\n","keywords":"D\u00fcnya \u00c7evre G\u00fcn\u00fc Mesaj\u0131","description":"D\u00fcnya \u00c7evre G\u00fcn\u00fc Mesaj\u0131","langsTitle":{"tr":"D\u00fcnya \u00c7evre G\u00fcn\u00fc Mesaj\u0131","en":"World Environment Day Message"},"langsContent":{"tr":"

\r\n\t“HER ÜLKEN\u0130N KEND\u0130 ÖZ KAYNA\u011eI DURUMUNDA OLUP BU KAYNAKLARIN ENERJ\u0130 TÜKET\u0130M\u0130NDE B\u0130R AN ÖNCE YER ALMASI ÜLKE EKONOM\u0130S\u0130 VE ÖZELL\u0130KLE ÇEVRE K\u0130RL\u0130L\u0130\u011e\u0130N\u0130 AZALTMA VE ÖNLEME BAKIMINDAN ÖNEML\u0130D\u0130R”<\/p>\r\n

\r\n\t\u0130n\u015faat, Haz\u0131r Beton, Medikal Tekstil, Tar\u0131m alanlar\u0131n\u0131n yan\u0131 s\u0131ra Enerji sektöründe h\u0131zla büyüyen  MB Holding bünyesindeki Menderes Jeotermal Elektrik Üretim A.\u015e. Türkiye’nin s\u0131cak su ile elektrik üreten ilk özel santrali niteli\u011findedir. Dolay\u0131s\u0131 ile yeryüzünde \u0131s\u0131s\u0131n\u0131 transfer eden jeotermal ak\u0131\u015fkan\u0131n, yer alt\u0131na re-enjekte edildikten sonra tekrar \u0131s\u0131n\u0131p sirkülasyon halinde çal\u0131\u015fmas\u0131 ile jeotermal kayna\u011f\u0131n “yenilenebilir” özelli\u011fini  korudu\u011fundan önemle bahsedebiliriz.<\/p>\r\n

\r\n\tAyn\u0131 zamanda elde edilen ak\u0131\u015fkan\u0131n mineral içeri\u011fi ve özellikleri bak\u0131m\u0131ndan insan sa\u011fl\u0131\u011f\u0131na faydal\u0131 oldu\u011funu ve sa\u011fl\u0131k turizminde kullan\u0131lmaya uygun oldu\u011fu noktas\u0131 da oldukça önemlidir.<\/p>\r\n

\r\n\tÇevre dostu ve yenilenebilir bir enerji olan jeotermal kayna\u011f\u0131n kullan\u0131lmas\u0131 sayesinde DORA-1 ve DORA-2 tesislerimizde y\u0131lda 50 bin ton petrol ürünü tasarrufu ve buna ba\u011fl\u0131 olarak DORA-1 tesisinde y\u0131lda 35 bin ton, DORA-2 tesisinde y\u0131lda 45 bin ton karbondioksit emisyon azalt\u0131m\u0131 sa\u011flamak mümkündür.<\/p>\r\n

\r\n\tBu çal\u0131\u015fmam\u0131zla do\u011faya kar\u015f\u0131 de\u011fil, do\u011fayla iç içe, do\u011fayla birlikte çal\u0131\u015fman\u0131n önemini vurgulamaktay\u0131z. Bugün fark\u0131nda olmadan do\u011faya yabanc\u0131la\u015fm\u0131\u015f durumday\u0131z.  Dolay\u0131s\u0131 ile do\u011fa-insan dengesi konusunda insanlar\u0131n fark\u0131ndal\u0131\u011f\u0131n\u0131 sa\u011flamak öncelikli sosyal sorumluluk çal\u0131\u015fmalar\u0131m\u0131zdand\u0131r.<\/p>\r\n

\r\n\tÖnemle bahsetmek isterim ki \u0130rlanda kökenli dünyaca ünlü rock grubu U2, dünya turnesi süresince ortaya ç\u0131kan karbondioksit sal\u0131n\u0131m\u0131n\u0131n etkisini azaltmak amac\u0131yla, MB Holding’e ait olan ve Ayd\u0131n'da bulunan Menderes Geothermal Dora-1 Enerji Santrali'nin karbon kredilerini kendi web sitesinden sat\u0131yor.<\/p>\r\n

\r\n\tKarbondioksit sal\u0131n\u0131mlar\u0131n\u0131 azaltmak amac\u0131yla 1997 y\u0131l\u0131nda Japonya'n\u0131n Kyoto kentinde imzalanan Kyoto Protokolü kapsam\u0131nda emsallerine göre daha az karbondioksit üretimi yapan kurum ve kurulu\u015flar karbon kredileri ile destekleniyor. Bu çerçevede do\u011fa dostu ve ye\u015fil enerji kaynaklar\u0131n\u0131n ba\u015f\u0131nda gelen jeotermal enerji ile elektrik üretimi yapan MB Holding'e ait Menderes Geothermal Dora- 1 Enerji Santrali'nin karbondioksit sal\u0131n\u0131m\u0131n\u0131 azaltarak hak etti\u011fi karbon kredileri U2 Rock Grubu taraf\u0131ndan U2 360 Tour web sitesinde sat\u0131l\u0131yor olmas\u0131 bizim için ayr\u0131 bir gurur kayna\u011f\u0131d\u0131r.<\/p>\r\n

\r\n\tFaaliyette bulundu\u011fumuz  tüm sektörler ve \u015firketler, çevre dostu, yenilenebilir ve ye\u015fil enerji kaynaklar\u0131 alanlar\u0131nda fark\u0131ndal\u0131k yaratan çal\u0131\u015fmalara imza at\u0131yorlar. Her geçen gün çevre duyarl\u0131l\u0131\u011f\u0131 konusu ile esas faaliyet konular\u0131m\u0131z\u0131n entegreli olarak yürütülmesi noktas\u0131nda personelimizin bilinçlenmelerini sa\u011flayan çal\u0131\u015fmalar yap\u0131yoruz. Özellikle g\u0131da, plastik, cam gibi evsel at\u0131klar\u0131n geri dönü\u015fümü ve  kullan\u0131labilir tüm enerji kaynaklar\u0131m\u0131z ile ilgili çal\u0131\u015fanlar\u0131m\u0131z\u0131n bilgi sahibi olmas\u0131 MB Holding olarak ayr\u0131ca önem verdi\u011fimiz bir konudur.<\/p>\r\n

\r\n\tYenilenebilir kaynaklardan bahsedecek olursak, her ülkenin kendi öz kayna\u011f\u0131 durumunda olup bu kaynaklar\u0131n enerji tüketiminde bir an önce yer almas\u0131 ülke ekonomisi ve özellikle çevre kirlili\u011fini azaltma ve önleme bak\u0131m\u0131ndan önemlidir. Prensip olarak, enerji üretiminde öncelikle do\u011fal ve yenilenebilir kaynaklar\u0131m\u0131z\u0131n de\u011ferlendirilerek ülke ekonomisine kazand\u0131r\u0131lmas\u0131 gerekmektedir.<\/p>\r\n

\r\n\t\u015eunu da unutmamal\u0131y\u0131z ki daha ya\u015fan\u0131r bir dünya için yenilenebilir enerji kaynaklar\u0131n\u0131n kullan\u0131lmas\u0131 gerekmektedir.Bu nedenle, kendi enerjimizi do\u011fam\u0131za zarar vermeden üreterek kalk\u0131nmam\u0131z\u0131 gerçekle\u015ftirebilir, d\u0131\u015fa ba\u011f\u0131ml\u0131l\u0131\u011f\u0131m\u0131z\u0131 azaltabiliriz.<\/p>\r\n

\r\n\tÜlkemizde evsel at\u0131klar\u0131n do\u011frudan topra\u011fa verilmesi ile  yeralt\u0131 suyu kirlili\u011fi önemli bir sorun haline gelmi\u015ftir.  En belirgin nedeni olarak kentsel ve endüstriyel at\u0131klar\u0131n çevreye verildikten sonra iklim durumuna, topra\u011f\u0131n yap\u0131s\u0131na ve zamana ba\u011fl\u0131 olarak yeralt\u0131 suyuna ta\u015f\u0131nmas\u0131ndan bahsedebiliriz.  Yeralt\u0131 sular\u0131n\u0131n kirlili\u011fi ara\u015ft\u0131r\u0131l\u0131rken, öncelikle bunu besleyen yüzeydeki suyun kirlili\u011fi tart\u0131\u015f\u0131lmal\u0131d\u0131r. Günümüzde yüzey sular\u0131n\u0131n kirlenmesi do\u011fal ya da büyük oranda da endüstriyel faaliyetlerden kaynaklanmaktad\u0131r. Evsel at\u0131klar, özellikle büyük \u015fehirler için giderek t\u0131rmanan bir sorun olu\u015fturmaktad\u0131r. Bu konudaki ba\u015fl\u0131ca çözüm bekleyen at\u0131klar kullan\u0131m suyu at\u0131klar\u0131 ve kat\u0131 at\u0131klard\u0131r. Her iki at\u0131k da birçok kentimizde kontrolsüz olarak al\u0131c\u0131 ortamlara verilmekte ve suyun jeolojik döngüsü nedeniyle bu kirletici unsurlar\u0131n bir süre sonra kulland\u0131\u011f\u0131m\u0131z kaynaklarla tekrar bize dönece\u011fi unutulmaktad\u0131r.<\/p>\r\n

\r\n\t\u0130nsanl\u0131k çok uzun süredir do\u011fay\u0131 alt etme mücadelesi içinde, tüketme ç\u0131lg\u0131nl\u0131\u011f\u0131 içinde ve bizler do\u011fan\u0131n bir parças\u0131 oldu\u011fumuzu unutmu\u015f durumday\u0131z. Do\u011faya insan merkezli bak\u0131yoruz, sanki do\u011fa insanl\u0131k için yarat\u0131lm\u0131\u015f gibi. Halbuki kendimizi kollad\u0131\u011f\u0131m\u0131z kadar topra\u011f\u0131 ve toprakla gelen bitkileri, hayvanlar\u0131, suyu da gözetmemiz gerekiyor. Sivil toplum örgütlerinin, tüketici derneklerinin te\u015fvikleriyle çevre bilincini yaymam\u0131z gerekiyor. Gelecek ku\u015faklar\u0131n bu kavramlar\u0131 yaln\u0131zca bir toprak konusu de\u011fil ya\u015famlar\u0131n\u0131n bir konusu olarak ele almalar\u0131n\u0131 sa\u011flamam\u0131z gerekiyor.<\/p>\r\n

\r\n\t''Gelecek nesillere daha temiz bir do\u011fa, dereler, ormanlar b\u0131rakmak ümidi ile  herkesin  “Dünya Çevre Günü”nü kutluyorum.''<\/p>\r\n

\r\n\tSayg\u0131lar\u0131mla,<\/p>\r\n

\r\n\tMuharrem BALAT<\/p>\r\n

\r\n\tMB Holding<\/p>\r\n

\r\n\tYönetim Kurulu Ba\u015fkan\u0131<\/p>\r\n","en":"

\r\n\t"EVERY COUNTRY HAS PRINCIPLE RESOURCES, IT IS IMPORTANT TO USE THESE RESOURCES IN ENERGY CONSUMPTION FOR THE NATIONAL ECONOMY AND IN ORDER TO REDUCE AND PREVENT ENVIRONMENTAL POLLUTION"<\/p>\r\n

\r\n\tMenderes Jeotermal Elektrik Uretim A.S. ,part of MB Holding who continues to grow in the Energy sector as well as in Construction, Ready-mixed Concrete, Medical Textiles and Agriculture, is Turkey's first private plant to produce electricity from warm water.  Therefore, we can talk about a "renewability" concerning the geothermal source as far as the geothermal fluid works in circulation as it is re-injected back into the ground to grow warm after transferring heat above the surface.<\/p>\r\n

\r\n\tAdditionally, a significant point to make is that the mineral contents and other feature of the fluid are beneficial to human health and suitable for wellness tourism.<\/p>\r\n

\r\n\tBy using this environmentally-friendly and renewable source of geothermal energy, we save 50,000 tons of oil products in our DORA-1 and DORA-2 plants and, thus, it is possible to reduce carbondioxide emission by 35,000 tons in the DORA-1 plant and, 45,000 tons in the DORA-2 plant.<\/p>\r\n

\r\n\tWith this work we are emphasizing the importance of working not against, but with nature.  Today, even though we may not realize it, we are alienated from nature.   Hence, it is one of our social responsibility projects to maintain awareness for the harmony of environment with humans.<\/p>\r\n

\r\n\tI would like to emphasize that the world-famous Irish rock band U2 are selling the carbon credits of the Menderes Geothermal Dora-1 Energy Plant belonging to MB Holding through their own website, in order to reduce the effects of the carbondioxide oscillation during their world tour.<\/p>\r\n

\r\n\tInstitutions and organizations who produce relatively less carbondioxide compared to their peersare supported through carbon credits as part of the Kyoto Procol signed in 1997 in Kyoto, Japan to reduce carbondiozide oscillation. In this manner, it is a great source of pride for the Rock band U2 to sell the carbon credits earned by Menderes Geothermal Dora-1 Energy Plant of MB Holding for reducing carbondioxide oscillation by producing electricity with the ultimate environmentally-friendly and green energy resource, geothermal energy.<\/p>\r\n

\r\n\tAll of the sectors and companies we operate perform work that makes a difference on the matter of environmentally-friendly and green energy sources.  Every day we work with our personnel to raise awareness for sensivity about the environment to be integrated in our essential practices.  We, as MB Holding, especially take special care in informing our employees about all recyclable domestic waste like food, plastic, glass and usable energy sources.<\/p>\r\n

\r\n\tOn the matter of renewable resources, it is significant that they are every country's essential sources and it is for the benefit of the national economy as well as for the sake of reducing and preventing pollution that they be urgently utilized in the production of energy.  As a principle, firstly, in energy production, the natural and renewable sources should be reclaimed and redounded for the national economy.<\/p>\r\n

\r\n\tWe should recall that renewable energy sources need to be utilized for a more liveable world. For this reason, by producing out own energy without harming the environment and, thus, realize our progress and reduce our foreign-dependency.<\/p>\r\n

\r\n\tIn our country, underground water pollution has become a significant issue due to the disposal of domestic waste directly into the earth.   We can talk about how the disposal of urban and industrial waste reaches underground water sources as a result of the climate, the nature of the soil and time.   When investigating the pollution of underground waters, first the pollution of the surface waters that feeds these sources should be discussed.  Today, the pollution of surface waters is caused by natural or at a greater proportion industrial practices.  Domestic waste, especially for big cities, is becoming increasingly troublesome. The fundamental problems in this matter are domestic water waste and solid waste.  Both types of waste are uncontrolably cast into recieving environments and it is forgotten that owing to the geological cycle of water these polluting elements return back to us through sources we utilize.<\/p>\r\n

\r\n\tHumanity has for far too long been in a struggle to overcome nature, in a consuming craze and we have forgotten that we are part of this nature.  We see nature from an anthropocentric point of view, as if nature were created for the sake of humanity.  In fact, we should be preserving the soil and the plants, animals and the water that comes with it, at least as well as we protect ourselves.  We should spread awareness for the environment with the encouragement of non-governmental organizations and consumers' associations.  We should provide for future generations to handle these concepts not as only about the soil but also about their lives.<\/p>\r\n

\r\n\tI celebrate World Environment Day with the hopes of leaving a purer nature, rivers, and forests to future generations.<\/p>\r\n

\r\n\tRegards...<\/p>\r\n

\r\n\tMuharrem BALAT<\/p>\r\n

\r\n\tMB Holding<\/p>\r\n

\r\n\tChairman of the Board<\/p>\r\n"},"langsKeywords":{"tr":"D\u00fcnya \u00c7evre G\u00fcn\u00fc Mesaj\u0131","en":"World Environment Day Message"},"langsDescription":{"tr":"D\u00fcnya \u00c7evre G\u00fcn\u00fc Mesaj\u0131","en":"World Environment Day Message"},"catTitle":"Haberler","cats":[{"id":"52","parent_id":"0","title":"Haberler","gallery":"0","seoLink":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tr\/haberler-2\/640","seoTitle":"haberler-2"},{"id":"53","parent_id":"52","title":"Haberler","gallery":"0","seoLink":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tr\/haberler-3\/641","seoTitle":"haberler-3"}],"catsSorted":[{"id":"53","parent_id":"52","title":"Haberler","gallery":"0","seoLink":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tr\/haberler-3\/641","seoTitle":"haberler-3"},{"id":"52","parent_id":"0","title":"Haberler","gallery":"0","seoLink":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tr\/haberler-2\/640","seoTitle":"haberler-2"}],"type":"2","template":[{"id":"25","name":"Varsay\u0131lan Kategori Sayfas\u0131","module":false,"file":"kategori_default.html","preview_image":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tradmin\/themes\/templates\/kategori_varsayilan.jpg"}],"active":"1","home":"0","menu":"0","special":"0","date":"2013-09-30 15:55:35","updated":"2017-09-21 14:13:10","startdate":"0000-00-00 00:00:00","enddate":"0000-00-00 00:00:00","viewCount":"0","properties":false,"picture":{"id":"100","title":"","content":"","langsTitle":{"tr":"","en":""},"langsContent":{"tr":"","en":""},"thumbImage":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tr\/upload\/thumb\/image5252b5111a332.jpg","normalImage":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tr\/upload\/normal\/image5252b5111a332.jpg","bigImage":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tr\/upload\/big\/image5252b5111a332.jpg","orgImage":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tr\/upload\/original\/image5252b5111a332.jpg","smallImage":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tr\/upload\/small\/image5252b5111a332.jpg","fileName":"image5252b5111a332.jpg","link":null,"target":"","is_default":"0","langs":"0"},"images":[{"id":"100","title":"","content":"","langsTitle":{"tr":"","en":""},"langsContent":{"tr":"","en":""},"thumbImage":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tr\/upload\/thumb\/image5252b5111a332.jpg","normalImage":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tr\/upload\/normal\/image5252b5111a332.jpg","bigImage":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tr\/upload\/big\/image5252b5111a332.jpg","orgImage":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tr\/upload\/original\/image5252b5111a332.jpg","smallImage":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tr\/upload\/small\/image5252b5111a332.jpg","fileName":"image5252b5111a332.jpg","link":null,"target":"","is_default":"0","langs":"0"}],"gallery":false,"files":false,"videos":false,"youtubes":false,"audios":false,"cssClass":"","reviews":false,"address":"","website":null,"email":"","phone":"","fax":"","coordinates":false,"code":null,"moduleTitle":"\u00dcr\u00fcnler","moduleName":"contents","defaultPage":"contents.html","totalRecords":0,"pages":0,"curPage":0,"perpage":60,"showPages":15,"errorFunc":{"type":"Success","message":"OK","duration":"5000","target":"#warn","title":""},"table":"contents","vars":[],"query":"","longSeoUrl":"\/haberler-3\/haberler-2"}}