{"data_type":"application\/json","type":"content","data":{"id":"80","modulename":"contents","cat_id":"53","title":"DORA 3 B\u00dcLTEN","seoLink":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tr\/tr\/haberler-3\/dora-3-bulten","seoTitle":"dora-3-bulten","content":"

\r\n\tYÜKSELEN TÜRK\u0130YE’N\u0130N JEOTERMAL ENERJ\u0130S\u0130 MB HOLD\u0130NG’TEN
\r\n\tDORA-3 ÜN TEMEL\u0130 ENERJ\u0130 VE TAB\u0130\u0130 KAYNAKLAR BAKANI TANER YILDIZ \u0130LE A\u0130LE VE SOSYAL POL\u0130T\u0130KALAR BAKANI FATMA \u015eAH\u0130N’\u0130N KATILIMLARI \u0130LE ATILDI<\/p>\r\n

\r\n\t40 y\u0131l\u0131 a\u015fk\u0131n süredir \u0130n\u015faat, Tekstil, Enerji, Haz\u0131r Beton, Perlit ve Serac\u0131l\u0131k konular\u0131nda birçok ilklere imza atarak, teknoloji ve yeniliklere önderlik etmi\u015f ve Türkiye'nin ilk özel jeotermal enerji santralini kurmu\u015f olan MB Holding; 34 MWe (Megavat) kurulu güçte hizmet verecek 3. jeotermal enerji santrali Dora-3’ün temellerini Ayd\u0131n’da Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakan\u0131 Taner Y\u0131ld\u0131z ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakan\u0131 Fatma \u015eahin’in kat\u0131l\u0131mlar\u0131 ile att\u0131.<\/p>\r\n

\r\n\tMenderes Geothermal Elektrik Üretim A.\u015e. taraf\u0131ndan Sultanhisar’a ba\u011fl\u0131 Salavatl\u0131 Beldesi’nde gerçekle\u015fen temel atma törenine bakanlar\u0131n yan\u0131 s\u0131ra Eski Kültür ve Turizm Bakan\u0131 Atilla Koç, Ayd\u0131n Valisi Kerem Al, AK Parti Ayd\u0131n Milletvekilleri Mehmet Erdem, Ali Gültekin K\u0131l\u0131nç ve Semiha Öyü\u015f,  MHP Ayd\u0131n Milletvekili Ali Uzun\u0131rmak, Ayd\u0131n Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Mustafa Birincio\u011flu, Eski milletvekili Mehmet Bozgeyik, ilçe kaymakamlar\u0131, ilçe belediye ba\u015fkanlar\u0131, AK Parti Gaziantep \u0130l Ba\u015fkan\u0131 Ahmet Uzer, MTA Genel Müdürü Mehmet Üzer ve MB Holding Yönetim Kurulu Ba\u015fkan\u0131 Muharrem Balat kat\u0131ld\u0131.<\/p>\r\n

\r\n\t‘‘DÖV\u0130Z G\u0130RD\u0130LER\u0130N\u0130 AZALTIK’’<\/p>\r\n

\r\n\tMenderes Geothermal Elektrik Üretim A.\u015e.’nin ekonomik geli\u015fime paralel artmakta olan elektrik enerjisi talebini; alternatif, çevre dostu, yenilenebilir ve sürdürülebilir kaynaklarla kar\u015f\u0131lamakta oldu\u011funu söyleyen MB Holding Yönetim Kurulu Ba\u015fkan\u0131 Muharrem Balat; ‘’Ayd\u0131n’da yapt\u0131r\u0131lan Türkiye’nin ilk jeotermal elektrik santrali olan 8,5 megavat kurulu gücündeki DORA-1’in ve 11,5 megavat kurulu gücündeki DORA-2 santralinin ard\u0131ndan bugün 34 megavat gücünde DORA-3’ün temelini at\u0131yoruz. MB Holding olarak, jeotermal alanda yapt\u0131\u011f\u0131m\u0131z yat\u0131r\u0131mlar\u0131n toplumsal anlamda birçok getirisinin olaca\u011f\u0131n\u0131 dü\u015fünüyoruz. Santral yat\u0131r\u0131mlar\u0131yla jeotermal saha potansiyelini de\u011ferlendirmenin yan\u0131nda Türkiye ekonomisine dinamizm kazand\u0131rd\u0131k. Hava kirlili\u011fi yan\u0131nda da petrol için harcanan döviz girdilerini azaltt\u0131k. DORA tesislerinden üretilen elektrik enerjisi vas\u0131tas\u0131yla y\u0131lda yakla\u015f\u0131k 25.000.000.-USD mertebesinde do\u011falgaz ve\/veya petrol ürünü kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131 döviz harcanmam\u0131\u015f olacakt\u0131r.’’ ifadelerini kulland\u0131.<\/p>\r\n

\r\n\tYILDIZ: ‘’YEN\u0130 ENERJ\u0130 KAYNA\u011eIMIZ YEN\u0130LENEB\u0130L\u0130R JEOTERMAL ENERJ\u0130’’<\/p>\r\n

\r\n\tYenilenebilir enerji kaynaklar\u0131na verdikleri öneme de\u011finerek konu\u015fmas\u0131na ba\u015flayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan\u0131 Taner Y\u0131ld\u0131z, “Bizler yerli kaynaklar\u0131m\u0131za, yenilenebilir enerji kaynaklar\u0131m\u0131za önem verece\u011fimizi söylemi\u015ftik. Bu proje en önemlilerinden biri. Biz yerli kaynak deyince kömür diyorduk. \u015eimdi yenilenebilir enerji kaynaklar\u0131n\u0131 da biliyoruz. Ayd\u0131n jeotermal enerjide kapasite olarak Avrupa birincisi, dünyada da yedinci. Birçok yerde asl\u0131nda bizim vatanda\u015f\u0131m\u0131z\u0131n sa\u011fduyusundan, basiretinin ve ferasetinin haricinde yap\u0131lan bir k\u0131s\u0131m manipülasyonlarla yerli kaynaklar\u0131m\u0131z, hatta sadece yerli kaynaklar\u0131m\u0131za de\u011fil kalk\u0131nmam\u0131za kar\u015f\u0131 duru\u015f var. Safiyane \u015fekilde zaman zaman eline tencere tava alanlar\u0131 tenzih ederek söylüyorum Avrupa’dan dahi bir k\u0131s\u0131m lobiler taraf\u0131ndan bunlar\u0131n yönetildi\u011fini biliyoruz. Biz bu oyuna gelmeyece\u011fiz. Ayd\u0131n, bu oyuna gelmedi. 2007 y\u0131l\u0131ndan bu güne kadar 488 milyon dolarl\u0131k jeotermal ihalesi yap\u0131ld\u0131. Bunun 350 milyon dolar\u0131 Ayd\u0131n’da. Bütün bu i\u015fler tamamlan\u0131nca 150 milyon Valilik ve Özel \u0130dare’ye aktar\u0131lacak. Bu parayla yerel yönetim yat\u0131r\u0131m karar\u0131 verecek” dedi.<\/p>\r\n

\r\n\t\u015eAH\u0130N:“GÜÇ B\u0130RL\u0130\u011e\u0130M\u0130Z\u0130 DEVAM ETT\u0130RECE\u011e\u0130Z”<\/p>\r\n

\r\n\tTemel atma töreninde kürsüde konu\u015fma yapan Aile ve Sosyal Politikalar Bakan\u0131 Fatma \u015eahin ise; “Sürdürülebilir kalk\u0131nmay\u0131 ba\u015farabilmemiz için ekonomik kalk\u0131nma ile birlikte bütün kaynaklar\u0131 kullanmak gerekmektedir. \u0130nsano\u011flunun ya\u015fam kalitesi yükseldikçe enerji ile ilgili yap\u0131lmas\u0131 gereken çok \u015fey oldu\u011funu hepimiz biliyoruz. Yola ç\u0131karken ülkemizin bütün kaynaklar\u0131n\u0131 kullanarak kalk\u0131nma hamlesini gerçekle\u015ftirece\u011fiz demi\u015ftik \u015fimdi o a\u015famaya geldik. Enerji kaynaklar\u0131n\u0131 bir türlü kullanamam\u0131\u015f\u0131z. Rüzgar esmi\u015f, biz bakm\u0131\u015f\u0131z. Su kaynaklar\u0131n\u0131 kullanmay\u0131 ba\u015faramam\u0131\u015f\u0131z. Biz ilk önce hukuki altyap\u0131y\u0131 olu\u015fturduk. Maden yasas\u0131 yoktu. Ta\u015f oca\u011f\u0131 nizamnamesi ile yönetiliyordu. \u0130lk önce bunu de\u011fi\u015ftirdik. Ailenin mutlulu\u011fu ailenin pozitif enerjisinden geçiyor. Bu güç birli\u011fimizi devam ettirece\u011fiz” diye konu\u015ftu ve Gaziantepli müte\u015febbis i\u015fadam\u0131 Muharrem Balat’\u0131 yapt\u0131\u011f\u0131 ba\u015far\u0131l\u0131 çal\u0131\u015fmalardan dolay\u0131 tebrik etti.<\/p>\r\n

\r\n\tBEREKET GELS\u0130N D\u0130YE P\u0130R\u0130NÇ SERP\u0130LD\u0130<\/p>\r\n

\r\n\tYap\u0131lan konu\u015fmalar\u0131n ard\u0131ndan temel atma töreni gerçekle\u015fen Dora-3 jeotermal santraline, bakanlar bereketli olmas\u0131 için pirinç serpti. Tören sonras\u0131nda ise MB Holding bünyesinde bulunan Menderes Geothermal Elektrik Üretim A.\u015e. çal\u0131\u015fanlar\u0131ndan jeotermal enerji konusunda uzmanla\u015fm\u0131\u015f isimler ‘’Türkiye’de jeotermal enerji’’ ve ‘’Jeotermal enerjinin faydalar\u0131’’ hakk\u0131nda kat\u0131l\u0131mc\u0131lar\u0131 bilgilendirdiler.<\/p>\r\n","keywords":"DORA 3 B\u00dcLTEN","description":"DORA 3 B\u00dcLTEN","langsTitle":{"tr":"DORA 3 B\u00dcLTEN","en":"DORA 3 BULLETIN"},"langsContent":{"tr":"

\r\n\tYÜKSELEN TÜRK\u0130YE’N\u0130N JEOTERMAL ENERJ\u0130S\u0130 MB HOLD\u0130NG’TEN
\r\n\tDORA-3 ÜN TEMEL\u0130 ENERJ\u0130 VE TAB\u0130\u0130 KAYNAKLAR BAKANI TANER YILDIZ \u0130LE A\u0130LE VE SOSYAL POL\u0130T\u0130KALAR BAKANI FATMA \u015eAH\u0130N’\u0130N KATILIMLARI \u0130LE ATILDI<\/p>\r\n

\r\n\t40 y\u0131l\u0131 a\u015fk\u0131n süredir \u0130n\u015faat, Tekstil, Enerji, Haz\u0131r Beton, Perlit ve Serac\u0131l\u0131k konular\u0131nda birçok ilklere imza atarak, teknoloji ve yeniliklere önderlik etmi\u015f ve Türkiye'nin ilk özel jeotermal enerji santralini kurmu\u015f olan MB Holding; 34 MWe (Megavat) kurulu güçte hizmet verecek 3. jeotermal enerji santrali Dora-3’ün temellerini Ayd\u0131n’da Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakan\u0131 Taner Y\u0131ld\u0131z ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakan\u0131 Fatma \u015eahin’in kat\u0131l\u0131mlar\u0131 ile att\u0131.<\/p>\r\n

\r\n\tMenderes Geothermal Elektrik Üretim A.\u015e. taraf\u0131ndan Sultanhisar’a ba\u011fl\u0131 Salavatl\u0131 Beldesi’nde gerçekle\u015fen temel atma törenine bakanlar\u0131n yan\u0131 s\u0131ra Eski Kültür ve Turizm Bakan\u0131 Atilla Koç, Ayd\u0131n Valisi Kerem Al, AK Parti Ayd\u0131n Milletvekilleri Mehmet Erdem, Ali Gültekin K\u0131l\u0131nç ve Semiha Öyü\u015f,  MHP Ayd\u0131n Milletvekili Ali Uzun\u0131rmak, Ayd\u0131n Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Mustafa Birincio\u011flu, Eski milletvekili Mehmet Bozgeyik, ilçe kaymakamlar\u0131, ilçe belediye ba\u015fkanlar\u0131, AK Parti Gaziantep \u0130l Ba\u015fkan\u0131 Ahmet Uzer, MTA Genel Müdürü Mehmet Üzer ve MB Holding Yönetim Kurulu Ba\u015fkan\u0131 Muharrem Balat kat\u0131ld\u0131.<\/p>\r\n

\r\n\t‘‘DÖV\u0130Z G\u0130RD\u0130LER\u0130N\u0130 AZALTIK’’<\/p>\r\n

\r\n\tMenderes Geothermal Elektrik Üretim A.\u015e.’nin ekonomik geli\u015fime paralel artmakta olan elektrik enerjisi talebini; alternatif, çevre dostu, yenilenebilir ve sürdürülebilir kaynaklarla kar\u015f\u0131lamakta oldu\u011funu söyleyen MB Holding Yönetim Kurulu Ba\u015fkan\u0131 Muharrem Balat; ‘’Ayd\u0131n’da yapt\u0131r\u0131lan Türkiye’nin ilk jeotermal elektrik santrali olan 8,5 megavat kurulu gücündeki DORA-1’in ve 11,5 megavat kurulu gücündeki DORA-2 santralinin ard\u0131ndan bugün 34 megavat gücünde DORA-3’ün temelini at\u0131yoruz. MB Holding olarak, jeotermal alanda yapt\u0131\u011f\u0131m\u0131z yat\u0131r\u0131mlar\u0131n toplumsal anlamda birçok getirisinin olaca\u011f\u0131n\u0131 dü\u015fünüyoruz. Santral yat\u0131r\u0131mlar\u0131yla jeotermal saha potansiyelini de\u011ferlendirmenin yan\u0131nda Türkiye ekonomisine dinamizm kazand\u0131rd\u0131k. Hava kirlili\u011fi yan\u0131nda da petrol için harcanan döviz girdilerini azaltt\u0131k. DORA tesislerinden üretilen elektrik enerjisi vas\u0131tas\u0131yla y\u0131lda yakla\u015f\u0131k 25.000.000.-USD mertebesinde do\u011falgaz ve\/veya petrol ürünü kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131 döviz harcanmam\u0131\u015f olacakt\u0131r.’’ ifadelerini kulland\u0131.<\/p>\r\n

\r\n\tYILDIZ: ‘’YEN\u0130 ENERJ\u0130 KAYNA\u011eIMIZ YEN\u0130LENEB\u0130L\u0130R JEOTERMAL ENERJ\u0130’’<\/p>\r\n

\r\n\tYenilenebilir enerji kaynaklar\u0131na verdikleri öneme de\u011finerek konu\u015fmas\u0131na ba\u015flayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan\u0131 Taner Y\u0131ld\u0131z, “Bizler yerli kaynaklar\u0131m\u0131za, yenilenebilir enerji kaynaklar\u0131m\u0131za önem verece\u011fimizi söylemi\u015ftik. Bu proje en önemlilerinden biri. Biz yerli kaynak deyince kömür diyorduk. \u015eimdi yenilenebilir enerji kaynaklar\u0131n\u0131 da biliyoruz. Ayd\u0131n jeotermal enerjide kapasite olarak Avrupa birincisi, dünyada da yedinci. Birçok yerde asl\u0131nda bizim vatanda\u015f\u0131m\u0131z\u0131n sa\u011fduyusundan, basiretinin ve ferasetinin haricinde yap\u0131lan bir k\u0131s\u0131m manipülasyonlarla yerli kaynaklar\u0131m\u0131z, hatta sadece yerli kaynaklar\u0131m\u0131za de\u011fil kalk\u0131nmam\u0131za kar\u015f\u0131 duru\u015f var. Safiyane \u015fekilde zaman zaman eline tencere tava alanlar\u0131 tenzih ederek söylüyorum Avrupa’dan dahi bir k\u0131s\u0131m lobiler taraf\u0131ndan bunlar\u0131n yönetildi\u011fini biliyoruz. Biz bu oyuna gelmeyece\u011fiz. Ayd\u0131n, bu oyuna gelmedi. 2007 y\u0131l\u0131ndan bu güne kadar 488 milyon dolarl\u0131k jeotermal ihalesi yap\u0131ld\u0131. Bunun 350 milyon dolar\u0131 Ayd\u0131n’da. Bütün bu i\u015fler tamamlan\u0131nca 150 milyon Valilik ve Özel \u0130dare’ye aktar\u0131lacak. Bu parayla yerel yönetim yat\u0131r\u0131m karar\u0131 verecek” dedi.<\/p>\r\n

\r\n\t\u015eAH\u0130N:“GÜÇ B\u0130RL\u0130\u011e\u0130M\u0130Z\u0130 DEVAM ETT\u0130RECE\u011e\u0130Z”<\/p>\r\n

\r\n\tTemel atma töreninde kürsüde konu\u015fma yapan Aile ve Sosyal Politikalar Bakan\u0131 Fatma \u015eahin ise; “Sürdürülebilir kalk\u0131nmay\u0131 ba\u015farabilmemiz için ekonomik kalk\u0131nma ile birlikte bütün kaynaklar\u0131 kullanmak gerekmektedir. \u0130nsano\u011flunun ya\u015fam kalitesi yükseldikçe enerji ile ilgili yap\u0131lmas\u0131 gereken çok \u015fey oldu\u011funu hepimiz biliyoruz. Yola ç\u0131karken ülkemizin bütün kaynaklar\u0131n\u0131 kullanarak kalk\u0131nma hamlesini gerçekle\u015ftirece\u011fiz demi\u015ftik \u015fimdi o a\u015famaya geldik. Enerji kaynaklar\u0131n\u0131 bir türlü kullanamam\u0131\u015f\u0131z. Rüzgar esmi\u015f, biz bakm\u0131\u015f\u0131z. Su kaynaklar\u0131n\u0131 kullanmay\u0131 ba\u015faramam\u0131\u015f\u0131z. Biz ilk önce hukuki altyap\u0131y\u0131 olu\u015fturduk. Maden yasas\u0131 yoktu. Ta\u015f oca\u011f\u0131 nizamnamesi ile yönetiliyordu. \u0130lk önce bunu de\u011fi\u015ftirdik. Ailenin mutlulu\u011fu ailenin pozitif enerjisinden geçiyor. Bu güç birli\u011fimizi devam ettirece\u011fiz” diye konu\u015ftu ve Gaziantepli müte\u015febbis i\u015fadam\u0131 Muharrem Balat’\u0131 yapt\u0131\u011f\u0131 ba\u015far\u0131l\u0131 çal\u0131\u015fmalardan dolay\u0131 tebrik etti.<\/p>\r\n

\r\n\tBEREKET GELS\u0130N D\u0130YE P\u0130R\u0130NÇ SERP\u0130LD\u0130<\/p>\r\n

\r\n\tYap\u0131lan konu\u015fmalar\u0131n ard\u0131ndan temel atma töreni gerçekle\u015fen Dora-3 jeotermal santraline, bakanlar bereketli olmas\u0131 için pirinç serpti. Tören sonras\u0131nda ise MB Holding bünyesinde bulunan Menderes Geothermal Elektrik Üretim A.\u015e. çal\u0131\u015fanlar\u0131ndan jeotermal enerji konusunda uzmanla\u015fm\u0131\u015f isimler ‘’Türkiye’de jeotermal enerji’’ ve ‘’Jeotermal enerjinin faydalar\u0131’’ hakk\u0131nda kat\u0131l\u0131mc\u0131lar\u0131 bilgilendirdiler.<\/p>\r\n","en":"

\r\n\tGEOTHERMAL ENERGY FOR RISING TURKEY PROVIDED BY MB HOLDING
\r\n\tTHE FOUNDATIONS OF DORA-3 LAID WITH THE PARTICIPATION OF MINISTER OF ENERGY AND NATURAL RESOURCES TANER YILDIZ AND MINISTER OF FAMILY AND SOCIAL POLICY FATMA SAHIN.<\/p>\r\n

\r\n\tMB Holding, having broken grounds for over 40 years in many sectors such as Construction, Textile, Energy, Ready-mixed Concrete and Greenhousing, pioneered technology and innovation and having established Turkey's first private geothermal energy plant; laid the foundation of Dora-3, which is the third geothermal enetgy plant and will service with 34 MWe installed capacity, in Ayd\u0131n with the participation of Minister of Energy and Natural Resources Taner Y\u0131ld\u0131z and Minister of Family and Social Policy Fatma Sahin.<\/p>\r\n

\r\n\tAt the groundbreaking ceremony hosted by Menderes Geothermal Elektrik Üretim A.S. in the Salavatl\u0131 town of Sultanhisar district Former Minister of Culture and Torusim Atilla Koc, Governor of Ayd\u0131n Kerem Al , AK (Justice and Development) Party Ayd\u0131n Representatives Mehmet Erdem, Ali Gültekin K\u0131l\u0131nç ve Semiha Öyüs,  MHP Ayd\u0131n Representative Ali Uzun\u0131rmak, Ayd\u0131n Adnan Menderes University Rector Mustafa Birincioglu, Former Representative Mehmet Bozgeyik, district governors, district mayors, AK Party Gaziantep Provincial Chairman Ahmet Uzer, MTA General Director Mehmet Uzer and MB Holding Chairman of the Board Muharrem Balat, along with ministers, were some of the attendees.<\/p>\r\n

\r\n\t"WE LOWERED FOREIGN CURRENCY INFLOW"<\/p>\r\n

\r\n\tMB Holding Chairman of the Board Muharrem Balat who expressed that Menderes Geothermal Elektrik Üretim A.S. provides for the energy demand raising with economical advances with alternative, environmentally-friendly, renewable and sustainable sources, stated; "Today we are laying the foundations of the 34 NWe DORA-3 Plant following the DORA-1 of 8.5 MWe, the first private geothermal electricity plant of Turkey, and the DORA-2 Plant of 11.5 MWe.  As MB Holding, we believe that the investments we have made in the geothermal field are going to bring numerous social benefits.  We dynamized the Turkish economy as well as taking advantage of the geothermal field potential through our investments.  We reduced both air pollution and spent foreign currency inflow.  With the electricity produced at the DORA plants, 25,000,000 USD foreign currency will not need to be spent for natural gas and\/or oil.<\/p>\r\n

\r\n\tYILDIZ: "OUR NEW ENERGY SOURCE IS RENEWABLE GEOTHERMAL ENERGY"<\/p>\r\n

\r\n\tMinister of Energy and Natural Resources Taner Y\u0131ld\u0131z, who opened his speech by mentioning the significance of renewable energy sources, stated; "We had promised that we would value our local resources and renewable energy sources.  This project is one of the most important ones.  We used to only consider about coal as far as local sources were concerned.  Now, we know about the renewable energy sources.  Ayd\u0131n is first in Europe and seventh in the world in terms of capacity of geothermal energy.  In some areas, there is a resistance against not only our local resources but also to our advancement in general, caused by manipulations occuring outside of our people's common sense, foresight and perception.  I am talking about those who grab their pots and pans forgivingly, we are aware that these acts are being managed by some European lobbies.  We will not be drawn into this.  Ayd\u0131n was not drawn into this.  Since 2007, there has been 488 million dollars worth of geothermal investments made.  350 million dollars of this is in Ayd\u0131n.  When all these works are completed 150 million of this will be transferred to the Governorship and the Provincial Special Adnministration.  The local administration will decide on an investment for this amount.<\/p>\r\n

\r\n\tSAHIN: "WE WILL CONTINUE WITH OUR COALITION"<\/p>\r\n

\r\n\tMinister of Family and Social Policy Fatma Sahin who gave a speech at the groundbreaking ceremony, stated that:"In order to achieve sustainable progress, in addition to economic advancement, we need to use all our resources.  We are aware that as the quality of human life is enhanced, there is a lot to be done concerning energy.  We started with a promise to utilize all of the resources in our country to perform progress and now we are at that stage. We have not been able to utilize energy sources.  As the wind blew, we only stared.  We could not utilize water sources. First we shaped the legal structure.  There were no laws on mining.  They were being managed with stone pit regulations. First, we changed this.  The happiness of a family depends on the positive energy.  We will continue this coalition." and she congratulated Gaziantep entrepreneur, Muharrem Balat, for his successful work. <\/p>\r\n

\r\n\tRICE SCATTERED FOR ABUNDANCE<\/p>\r\n

\r\n\tFollowing the speeches, the groundbreaking ceremony took place for the DORA-3 geothermal plant where the ministers scattered rice for abundance.  After the ceremony staff of MB Holding's Menderes Geothermal Elektrik Üretim A.S. who are experts on geothermal energy informed participants on subject like "Geothermal energy in Turkey" and "Benefits of Geothermal Energy."<\/p>\r\n

\r\n\t <\/p>\r\n"},"langsKeywords":{"tr":"DORA 3 B\u00dcLTEN","en":"DORA 3 BULLETIN"},"langsDescription":{"tr":"DORA 3 B\u00dcLTEN","en":"DORA 3 BULLETIN"},"catTitle":"Haberler","cats":[{"id":"52","parent_id":"0","title":"Haberler","gallery":"0","seoLink":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tr\/haberler-2\/640","seoTitle":"haberler-2"},{"id":"53","parent_id":"52","title":"Haberler","gallery":"0","seoLink":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tr\/haberler-3\/641","seoTitle":"haberler-3"}],"catsSorted":[{"id":"53","parent_id":"52","title":"Haberler","gallery":"0","seoLink":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tr\/haberler-3\/641","seoTitle":"haberler-3"},{"id":"52","parent_id":"0","title":"Haberler","gallery":"0","seoLink":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tr\/haberler-2\/640","seoTitle":"haberler-2"}],"type":"2","template":[{"id":"25","name":"Varsay\u0131lan Kategori Sayfas\u0131","module":false,"file":"kategori_default.html","preview_image":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tradmin\/themes\/templates\/kategori_varsayilan.jpg"}],"active":"1","home":"0","menu":"0","special":"0","date":"2013-09-30 15:54:55","updated":"2017-09-21 14:13:10","startdate":"0000-00-00 00:00:00","enddate":"0000-00-00 00:00:00","viewCount":"0","properties":false,"picture":{"id":"96","title":"","content":"","langsTitle":{"tr":"","en":""},"langsContent":{"tr":"","en":""},"thumbImage":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tr\/upload\/thumb\/image5252b51232c9e.jpg","normalImage":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tr\/upload\/normal\/image5252b51232c9e.jpg","bigImage":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tr\/upload\/big\/image5252b51232c9e.jpg","orgImage":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tr\/upload\/original\/image5252b51232c9e.jpg","smallImage":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tr\/upload\/small\/image5252b51232c9e.jpg","fileName":"image5252b51232c9e.jpg","link":null,"target":"","is_default":"0","langs":"0"},"images":[{"id":"96","title":"","content":"","langsTitle":{"tr":"","en":""},"langsContent":{"tr":"","en":""},"thumbImage":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tr\/upload\/thumb\/image5252b51232c9e.jpg","normalImage":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tr\/upload\/normal\/image5252b51232c9e.jpg","bigImage":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tr\/upload\/big\/image5252b51232c9e.jpg","orgImage":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tr\/upload\/original\/image5252b51232c9e.jpg","smallImage":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tr\/upload\/small\/image5252b51232c9e.jpg","fileName":"image5252b51232c9e.jpg","link":null,"target":"","is_default":"0","langs":"0"}],"gallery":false,"files":false,"videos":false,"youtubes":false,"audios":false,"cssClass":"","reviews":false,"address":"","website":null,"email":"","phone":"","fax":"","coordinates":false,"code":null,"moduleTitle":"\u00dcr\u00fcnler","moduleName":"contents","defaultPage":"contents.html","totalRecords":0,"pages":0,"curPage":0,"perpage":60,"showPages":15,"errorFunc":{"type":"Success","message":"OK","duration":"5000","target":"#warn","title":""},"table":"contents","vars":[],"query":"","longSeoUrl":"\/haberler-3\/haberler-2"}}