{"data_type":"application\/json","type":"content","data":{"id":"83","modulename":"contents","cat_id":"53","title":"Dora 3 Bas\u0131n Bildirisi","seoLink":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tr\/tr\/haberler-3\/dora-3-basin-bildirisi","seoTitle":"dora-3-basin-bildirisi","content":"

\r\n\tDORA- 3 2013’ÜN \u0130LK YARISINDA ÜRET\u0130MDE<\/p>\r\n

\r\n\tMB Holding kurulu\u015fu olan ve 1999 y\u0131l\u0131ndan beri jeotermal enerji sektöründe faaliyet göstermek olan Menderes Geothermal Elektrik Üretim A.\u015e.’nin (MEGE) üçüncü santrali Dora 3’ün ilk etab\u0131n\u0131n A\u011fustos ay\u0131 sonunda Ba\u015fbakan Say\u0131n Recep Tayyip Erdo\u011fan’\u0131n da kat\u0131l\u0131mlar\u0131 ile faaliyete geçecek.<\/p>\r\n

\r\n\t12 May\u0131s 2012’de Aile ve Sosyal Politikalar Bakan\u0131 Say\u0131n Fatma \u015eahin ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan\u0131 Taner Y\u0131ld\u0131z’\u0131n da kat\u0131l\u0131mlar\u0131 ile temeli at\u0131lan 34 MWe kurulu güçteki Dora 3 Jeotermal Enerji Santralinin 17 MWe’l\u0131k ilk etab\u0131n\u0131n A\u011fustos ay\u0131 içerisinde tamamlanarak elektrik üretimine geçmesi planlan\u0131yor.<\/p>\r\n

\r\n\tKonu ile ilgili aç\u0131klamalarda bulunan MB Holding ve MEGE Yönetim Kurulu Ba\u015fkan\u0131, Uluslararas\u0131 Jeotermal Enerji Birli\u011fi Ba\u015fkan\u0131 Sn. Muharrem Balat \u015fu bilgileri verdi:<\/p>\r\n

\r\n\t“1999 y\u0131l\u0131nda MEGE’yi kurarak ç\u0131kt\u0131\u011f\u0131m\u0131z yolda aradan geçen 14 senede çok yol kat ettik.  Bize ve Türkiye’ye tamamen yabanc\u0131 olan bir konuda dikkatli ve emin ad\u0131mlarla yürüyerek bugün Dora 3’ün ilk etab\u0131n\u0131 devreye alma noktas\u0131na geldik.  2006 y\u0131l\u0131nda Dora 1’i devreye ald\u0131\u011f\u0131m\u0131zda Türkiye’de jeotermal alan\u0131nda faaliyet gösteren ilk firma biz idik.  Uyuyan devi uyand\u0131r\u0131p jeotermal sahalar\u0131n üzerine dikkat çekme yoluyla devletin cebine 1 milyar dolara yak\u0131n kaynak girmesine vesile olduk, bugün jeotermal alan\u0131nda faaliyet gösteren 15 firma bulunmaktad\u0131r.   2006 y\u0131l\u0131nda Türkiye’nin jeotermal üretim kapasitesi  15 MWe iken bugün 158 MWe’a kadar yükselmi\u015ftir.  Bu konuda öncülük yapm\u0131\u015f olmak bizim için hakl\u0131 bir gurur kayna\u011f\u0131 olmaktad\u0131r.<\/p>\r\n

\r\n\tBa\u015fkanl\u0131\u011f\u0131n\u0131 yürütmekte oldu\u011fum Uluslararas\u0131 Jeotermal Enerji Birli\u011fi de Türkiye’de ki potansiyelin ortaya ç\u0131kar\u0131lmas\u0131 konusunda farkl\u0131 platformlarda çal\u0131\u015fmalar\u0131na devam ediyor.<\/p>\r\n

\r\n\t8,5 MWe güçteki Dora 1’den sonra 2010 y\u0131l\u0131nda 11,5 MWe güçteki Dora 2’yi devreye ald\u0131k.  Dora 2’nin devreye girmesi ile Türkiye’de jeotermale olan ilgi, alaka ve daha da önemlisi güven h\u0131zl\u0131 bir \u015fekilde artt\u0131.  Yat\u0131r\u0131mlar\u0131m\u0131zda her zaman emin ad\u0131mlarla ilerleme ilkesini takip eden bir kurulu\u015f olarak aradan geçen gözlem ve haz\u0131rl\u0131k sürecinin ard\u0131ndan toplam 34 MWe kapasitede olacak olan Dora 3’ün de devreye al\u0131nmas\u0131 için haz\u0131r\u0131z. \u0130n\u015fallah A\u011fustos ay\u0131 sonu itibar\u0131 ile Say\u0131n Ba\u015fbakan\u0131m\u0131z\u0131n da muhtemel kat\u0131l\u0131mlar\u0131 ile Dora 3’ün 17 MWe’l\u0131k ilk etab\u0131n\u0131 memleketin hizmetine sokaca\u011f\u0131z.<\/p>\r\n

\r\n\tBelirtmekte fayda var, jeotermal yat\u0131r\u0131mlar ülkemiz ve milletimiz için çok önemli yat\u0131r\u0131mlar.  Jeotermal kaynaklar ülkenin yerel kaynaklar\u0131 oldu\u011fu için enerjide d\u0131\u015fa ba\u011f\u0131ml\u0131l\u0131\u011f\u0131 azalt\u0131yor.  Biliyorsunuz, e\u011fer enerji ithalat\u0131 olmasa Türkiye’nin ihracat\u0131 ithalat\u0131n\u0131 geçebilecek durumda.  Jeotermal kaynaklar\u0131n kullan\u0131lmas\u0131 ile bu aç\u0131\u011f\u0131n giderilmesinde bir nebze de olsa katk\u0131m\u0131z söz konusu oluyor.  Dora 3’ün ikinci etab\u0131 da devreye girince, toplam 55 MWe kapasiteyle, y\u0131lda yakla\u015f\u0131k 400 milyon KW saat enerji üretimimiz söz konusu olacak.  2014 y\u0131l\u0131 sonunda devreye almay\u0131 planlad\u0131\u011f\u0131m\u0131z 17 MWe güçteki Dora 4 ile bu kapasite 72 MWe’a kadar yükselmi\u015f olacak.  Bu y\u0131lda 32 Milyon dolar petrol ürünü ve\/veya do\u011fal gaz kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131n\u0131n ülkenin cebinde kalmas\u0131 anlam\u0131na geliyor.  10 y\u0131lda bu rakam 320 Milyon dolar\u0131 buluyor.<\/p>\r\n

\r\n\tYenilenebilir enerji kaynaklar\u0131 aras\u0131nda “baz enerji kayna\u011f\u0131” olarak dikkat çeken, 365 gün 24 saat kesintisiz enerji üretimini mümkün k\u0131lan, enerji arz güvenli\u011fine katk\u0131 sa\u011flayan jeotermal kaynaklar ayn\u0131 zamanda çevre dostu, yenilenebilir ve sürdürülebilir özellikleri ile de dikkat çekmektedirler.  Yenilenebilir enerji kayna\u011f\u0131 olan jeotermal enerji vas\u0131tas\u0131yla DORA-1 projesinde y\u0131lda 32.000 ton, DORA-2 projesinde 45.000 ton, DORA-3 projesinde ise 110.000 ton karbondioksit emisyon azal\u0131m\u0131 sa\u011flanmaktad\u0131r.  Karbon yak\u0131tlarla k\u0131yasland\u0131\u011f\u0131nda enerji üretimi s\u0131ras\u0131nda aç\u0131\u011fa ç\u0131kan karbondioksit sal\u0131n\u0131m\u0131n\u0131 azaltan Dora JES’ler karbon emisyonu dü\u015fürümü hibesinden de faydalanmaktad\u0131r.<\/p>\r\n

\r\n\tBu özellikleri ile Dora 3 Dünya Bankas\u0131 taraf\u0131ndan örnek proje olarak seçilmi\u015f, proje Dünya Bankas\u0131 web sitesinde yay\u0131nlanm\u0131\u015ft\u0131r.  Hatta \u0130rlanda kökenli dünyaca ünlü U2 rock grubu web sitesinde çevreye katk\u0131 ve dünya turnesi konserlerin karbondioksit sal\u0131n\u0131m\u0131 etkisini azaltmak amac\u0131yla Dora – 1 jeotermal enerji santralinin karbon kredilerini resmi web sitelerinin üzerinden satt\u0131lar.   Ulusal Enerji Forumunda “2050 Sürdürülebilir Ya\u015fam Taahhüdü ve Ulusal Enerji Enerji Ödülleri 2002” projesi ile birçok proje aras\u0131ndan s\u0131yr\u0131lan MEGE – Türkiye’nin ilk özel jeotermal Elektrik Santrali Projesi “Ulusal Enerji Teknoloji Projesi Ödülü”ne lay\u0131k görüldü.<\/p>\r\n

\r\n\tYapt\u0131\u011f\u0131m\u0131z tüm yat\u0131r\u0131mlarda oldu\u011fu gibi jeotermal alan\u0131nda yapt\u0131\u011f\u0131m\u0131z yat\u0131r\u0131mlarda da çevreyle ve toplumla bar\u0131\u015f\u0131k projeler yürütmeye özen gösteriyoruz.  Enerji için kuyular vas\u0131tas\u0131 ile yeryüzüne ç\u0131kard\u0131\u011f\u0131m\u0131z ak\u0131\u015fkan\u0131n tümünü tekrar re-enjeksiyon kuyular\u0131 ile rezervuara geri yolluyoruz.  Bu durum üretimin çevre dostu olmas\u0131n\u0131 sa\u011flarken ayn\u0131 zamanda kayna\u011f\u0131n yenilebilir özelli\u011fini yitirmemesini de mümkün k\u0131l\u0131yor.”<\/p>\r\n

\r\n\tJeotermalin entegre yat\u0131r\u0131mlar\u0131ndan da bahseden MB Holding Yönetim Kurulu Ba\u015fkan\u0131 Muharrem Balat sözlerine \u015föyle devam etti: “Az önce de de\u011findi\u011fim gibi jeotermal bir çok anlamda özel bir kaynak.  Elektrik üretimi sonras\u0131nda s\u0131cakl\u0131\u011f\u0131 yakla\u015f\u0131k 80 santigrat dereceye dü\u015fen jeotermal ak\u0131\u015fkan\u0131 sera \u0131s\u0131tmas\u0131nda kullanmak - kayna\u011fa zarar vermemek ko\u015fuluyla - daha sonra da \u015fehir bölge \u0131s\u0131tmada ve sa\u011fl\u0131k turizminde kullanmak mümkün.  Bu ba\u011flamda bir jeotermal santrale entegre olarak \u0131s\u0131t\u0131lan, Türkiye’nin ilk entegre jeotermal \u0131s\u0131tmal\u0131 ve en modern seralar\u0131ndan olan Sultan Sera A.\u015e. Ayd\u0131n \u0130li Kö\u015fk \u0130lçesinde Ekim 2011'de i\u015fletmeye al\u0131nm\u0131\u015ft\u0131r.  Tar\u0131ma elveri\u015fsiz, at\u0131l topraklar üzerinde kurulmu\u015f, sadece daha önce sosyal güvencesi olmayan bayanlar\u0131n çal\u0131\u015ft\u0131r\u0131ld\u0131\u011f\u0131 ve hali haz\u0131rda 41.400 m2'lik alana sahip olan jeotermal kaynak \u0131s\u0131tmal\u0131 sera projesinin k\u0131sa vadede 160.000 m2'ye kadar geni\u015fletilmesi planlanmaktad\u0131r.”<\/p>\r\n

\r\n\tMuharrem Balat “Jeotermal alan\u0131ndaki yat\u0131r\u0131mlar\u0131m\u0131z yakla\u015f\u0131k 200 Milyon Dolar seviyesine ula\u015fm\u0131\u015ft\u0131r.  Entegreleri ile beraber bu rakam 220 Milyon Dolar\u0131 bulmaktad\u0131r.  Tüm bu yat\u0131r\u0131m memleketimize yap\u0131lan yat\u0131r\u0131md\u0131r ve istihdama önemli katk\u0131lar\u0131 olmaktad\u0131r. Amac\u0131m\u0131z istikrarl\u0131 ve temkinli bir \u015fekilde yat\u0131mlar\u0131m\u0131za devam etmektir.  \u015eimdi s\u0131rada yine 17 MWe kurulu güçteki Dora 4 santrali ve jeotermalin di\u011fer entegre yat\u0131r\u0131mlar\u0131 bulunmakta.  Jeotermal enerjide yat\u0131r\u0131mlar\u0131m\u0131z\u0131 geli\u015ftirirken Holding olarak içinde bulundu\u011fumuz in\u015faat, medikal tekstil, tar\u0131m ve in\u015faat malzemeleri sektörlerinde de sa\u011fl\u0131kl\u0131 bir büyüme gelecek ile ilgili en büyük hedefimiz ve arzumuzdur.” diyerek sözlerini sonland\u0131rd\u0131.<\/p>\r\n","keywords":"Dora 3 Bas\u0131n Bildirisi","description":"Dora 3 Bas\u0131n Bildirisi","langsTitle":{"tr":"Dora 3 Bas\u0131n Bildirisi","en":"Dora 3 Press Release"},"langsContent":{"tr":"

\r\n\tDORA- 3 2013’ÜN \u0130LK YARISINDA ÜRET\u0130MDE<\/p>\r\n

\r\n\tMB Holding kurulu\u015fu olan ve 1999 y\u0131l\u0131ndan beri jeotermal enerji sektöründe faaliyet göstermek olan Menderes Geothermal Elektrik Üretim A.\u015e.’nin (MEGE) üçüncü santrali Dora 3’ün ilk etab\u0131n\u0131n A\u011fustos ay\u0131 sonunda Ba\u015fbakan Say\u0131n Recep Tayyip Erdo\u011fan’\u0131n da kat\u0131l\u0131mlar\u0131 ile faaliyete geçecek.<\/p>\r\n

\r\n\t12 May\u0131s 2012’de Aile ve Sosyal Politikalar Bakan\u0131 Say\u0131n Fatma \u015eahin ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan\u0131 Taner Y\u0131ld\u0131z’\u0131n da kat\u0131l\u0131mlar\u0131 ile temeli at\u0131lan 34 MWe kurulu güçteki Dora 3 Jeotermal Enerji Santralinin 17 MWe’l\u0131k ilk etab\u0131n\u0131n A\u011fustos ay\u0131 içerisinde tamamlanarak elektrik üretimine geçmesi planlan\u0131yor.<\/p>\r\n

\r\n\tKonu ile ilgili aç\u0131klamalarda bulunan MB Holding ve MEGE Yönetim Kurulu Ba\u015fkan\u0131, Uluslararas\u0131 Jeotermal Enerji Birli\u011fi Ba\u015fkan\u0131 Sn. Muharrem Balat \u015fu bilgileri verdi:<\/p>\r\n

\r\n\t“1999 y\u0131l\u0131nda MEGE’yi kurarak ç\u0131kt\u0131\u011f\u0131m\u0131z yolda aradan geçen 14 senede çok yol kat ettik.  Bize ve Türkiye’ye tamamen yabanc\u0131 olan bir konuda dikkatli ve emin ad\u0131mlarla yürüyerek bugün Dora 3’ün ilk etab\u0131n\u0131 devreye alma noktas\u0131na geldik.  2006 y\u0131l\u0131nda Dora 1’i devreye ald\u0131\u011f\u0131m\u0131zda Türkiye’de jeotermal alan\u0131nda faaliyet gösteren ilk firma biz idik.  Uyuyan devi uyand\u0131r\u0131p jeotermal sahalar\u0131n üzerine dikkat çekme yoluyla devletin cebine 1 milyar dolara yak\u0131n kaynak girmesine vesile olduk, bugün jeotermal alan\u0131nda faaliyet gösteren 15 firma bulunmaktad\u0131r.   2006 y\u0131l\u0131nda Türkiye’nin jeotermal üretim kapasitesi  15 MWe iken bugün 158 MWe’a kadar yükselmi\u015ftir.  Bu konuda öncülük yapm\u0131\u015f olmak bizim için hakl\u0131 bir gurur kayna\u011f\u0131 olmaktad\u0131r.<\/p>\r\n

\r\n\tBa\u015fkanl\u0131\u011f\u0131n\u0131 yürütmekte oldu\u011fum Uluslararas\u0131 Jeotermal Enerji Birli\u011fi de Türkiye’de ki potansiyelin ortaya ç\u0131kar\u0131lmas\u0131 konusunda farkl\u0131 platformlarda çal\u0131\u015fmalar\u0131na devam ediyor.<\/p>\r\n

\r\n\t8,5 MWe güçteki Dora 1’den sonra 2010 y\u0131l\u0131nda 11,5 MWe güçteki Dora 2’yi devreye ald\u0131k.  Dora 2’nin devreye girmesi ile Türkiye’de jeotermale olan ilgi, alaka ve daha da önemlisi güven h\u0131zl\u0131 bir \u015fekilde artt\u0131.  Yat\u0131r\u0131mlar\u0131m\u0131zda her zaman emin ad\u0131mlarla ilerleme ilkesini takip eden bir kurulu\u015f olarak aradan geçen gözlem ve haz\u0131rl\u0131k sürecinin ard\u0131ndan toplam 34 MWe kapasitede olacak olan Dora 3’ün de devreye al\u0131nmas\u0131 için haz\u0131r\u0131z. \u0130n\u015fallah A\u011fustos ay\u0131 sonu itibar\u0131 ile Say\u0131n Ba\u015fbakan\u0131m\u0131z\u0131n da muhtemel kat\u0131l\u0131mlar\u0131 ile Dora 3’ün 17 MWe’l\u0131k ilk etab\u0131n\u0131 memleketin hizmetine sokaca\u011f\u0131z.<\/p>\r\n

\r\n\tBelirtmekte fayda var, jeotermal yat\u0131r\u0131mlar ülkemiz ve milletimiz için çok önemli yat\u0131r\u0131mlar.  Jeotermal kaynaklar ülkenin yerel kaynaklar\u0131 oldu\u011fu için enerjide d\u0131\u015fa ba\u011f\u0131ml\u0131l\u0131\u011f\u0131 azalt\u0131yor.  Biliyorsunuz, e\u011fer enerji ithalat\u0131 olmasa Türkiye’nin ihracat\u0131 ithalat\u0131n\u0131 geçebilecek durumda.  Jeotermal kaynaklar\u0131n kullan\u0131lmas\u0131 ile bu aç\u0131\u011f\u0131n giderilmesinde bir nebze de olsa katk\u0131m\u0131z söz konusu oluyor.  Dora 3’ün ikinci etab\u0131 da devreye girince, toplam 55 MWe kapasiteyle, y\u0131lda yakla\u015f\u0131k 400 milyon KW saat enerji üretimimiz söz konusu olacak.  2014 y\u0131l\u0131 sonunda devreye almay\u0131 planlad\u0131\u011f\u0131m\u0131z 17 MWe güçteki Dora 4 ile bu kapasite 72 MWe’a kadar yükselmi\u015f olacak.  Bu y\u0131lda 32 Milyon dolar petrol ürünü ve\/veya do\u011fal gaz kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131n\u0131n ülkenin cebinde kalmas\u0131 anlam\u0131na geliyor.  10 y\u0131lda bu rakam 320 Milyon dolar\u0131 buluyor.<\/p>\r\n

\r\n\tYenilenebilir enerji kaynaklar\u0131 aras\u0131nda “baz enerji kayna\u011f\u0131” olarak dikkat çeken, 365 gün 24 saat kesintisiz enerji üretimini mümkün k\u0131lan, enerji arz güvenli\u011fine katk\u0131 sa\u011flayan jeotermal kaynaklar ayn\u0131 zamanda çevre dostu, yenilenebilir ve sürdürülebilir özellikleri ile de dikkat çekmektedirler.  Yenilenebilir enerji kayna\u011f\u0131 olan jeotermal enerji vas\u0131tas\u0131yla DORA-1 projesinde y\u0131lda 32.000 ton, DORA-2 projesinde 45.000 ton, DORA-3 projesinde ise 110.000 ton karbondioksit emisyon azal\u0131m\u0131 sa\u011flanmaktad\u0131r.  Karbon yak\u0131tlarla k\u0131yasland\u0131\u011f\u0131nda enerji üretimi s\u0131ras\u0131nda aç\u0131\u011fa ç\u0131kan karbondioksit sal\u0131n\u0131m\u0131n\u0131 azaltan Dora JES’ler karbon emisyonu dü\u015fürümü hibesinden de faydalanmaktad\u0131r.<\/p>\r\n

\r\n\tBu özellikleri ile Dora 3 Dünya Bankas\u0131 taraf\u0131ndan örnek proje olarak seçilmi\u015f, proje Dünya Bankas\u0131 web sitesinde yay\u0131nlanm\u0131\u015ft\u0131r.  Hatta \u0130rlanda kökenli dünyaca ünlü U2 rock grubu web sitesinde çevreye katk\u0131 ve dünya turnesi konserlerin karbondioksit sal\u0131n\u0131m\u0131 etkisini azaltmak amac\u0131yla Dora – 1 jeotermal enerji santralinin karbon kredilerini resmi web sitelerinin üzerinden satt\u0131lar.   Ulusal Enerji Forumunda “2050 Sürdürülebilir Ya\u015fam Taahhüdü ve Ulusal Enerji Enerji Ödülleri 2002” projesi ile birçok proje aras\u0131ndan s\u0131yr\u0131lan MEGE – Türkiye’nin ilk özel jeotermal Elektrik Santrali Projesi “Ulusal Enerji Teknoloji Projesi Ödülü”ne lay\u0131k görüldü.<\/p>\r\n

\r\n\tYapt\u0131\u011f\u0131m\u0131z tüm yat\u0131r\u0131mlarda oldu\u011fu gibi jeotermal alan\u0131nda yapt\u0131\u011f\u0131m\u0131z yat\u0131r\u0131mlarda da çevreyle ve toplumla bar\u0131\u015f\u0131k projeler yürütmeye özen gösteriyoruz.  Enerji için kuyular vas\u0131tas\u0131 ile yeryüzüne ç\u0131kard\u0131\u011f\u0131m\u0131z ak\u0131\u015fkan\u0131n tümünü tekrar re-enjeksiyon kuyular\u0131 ile rezervuara geri yolluyoruz.  Bu durum üretimin çevre dostu olmas\u0131n\u0131 sa\u011flarken ayn\u0131 zamanda kayna\u011f\u0131n yenilebilir özelli\u011fini yitirmemesini de mümkün k\u0131l\u0131yor.”<\/p>\r\n

\r\n\tJeotermalin entegre yat\u0131r\u0131mlar\u0131ndan da bahseden MB Holding Yönetim Kurulu Ba\u015fkan\u0131 Muharrem Balat sözlerine \u015föyle devam etti: “Az önce de de\u011findi\u011fim gibi jeotermal bir çok anlamda özel bir kaynak.  Elektrik üretimi sonras\u0131nda s\u0131cakl\u0131\u011f\u0131 yakla\u015f\u0131k 80 santigrat dereceye dü\u015fen jeotermal ak\u0131\u015fkan\u0131 sera \u0131s\u0131tmas\u0131nda kullanmak - kayna\u011fa zarar vermemek ko\u015fuluyla - daha sonra da \u015fehir bölge \u0131s\u0131tmada ve sa\u011fl\u0131k turizminde kullanmak mümkün.  Bu ba\u011flamda bir jeotermal santrale entegre olarak \u0131s\u0131t\u0131lan, Türkiye’nin ilk entegre jeotermal \u0131s\u0131tmal\u0131 ve en modern seralar\u0131ndan olan Sultan Sera A.\u015e. Ayd\u0131n \u0130li Kö\u015fk \u0130lçesinde Ekim 2011'de i\u015fletmeye al\u0131nm\u0131\u015ft\u0131r.  Tar\u0131ma elveri\u015fsiz, at\u0131l topraklar üzerinde kurulmu\u015f, sadece daha önce sosyal güvencesi olmayan bayanlar\u0131n çal\u0131\u015ft\u0131r\u0131ld\u0131\u011f\u0131 ve hali haz\u0131rda 41.400 m2'lik alana sahip olan jeotermal kaynak \u0131s\u0131tmal\u0131 sera projesinin k\u0131sa vadede 160.000 m2'ye kadar geni\u015fletilmesi planlanmaktad\u0131r.”<\/p>\r\n

\r\n\tMuharrem Balat “Jeotermal alan\u0131ndaki yat\u0131r\u0131mlar\u0131m\u0131z yakla\u015f\u0131k 200 Milyon Dolar seviyesine ula\u015fm\u0131\u015ft\u0131r.  Entegreleri ile beraber bu rakam 220 Milyon Dolar\u0131 bulmaktad\u0131r.  Tüm bu yat\u0131r\u0131m memleketimize yap\u0131lan yat\u0131r\u0131md\u0131r ve istihdama önemli katk\u0131lar\u0131 olmaktad\u0131r. Amac\u0131m\u0131z istikrarl\u0131 ve temkinli bir \u015fekilde yat\u0131mlar\u0131m\u0131za devam etmektir.  \u015eimdi s\u0131rada yine 17 MWe kurulu güçteki Dora 4 santrali ve jeotermalin di\u011fer entegre yat\u0131r\u0131mlar\u0131 bulunmakta.  Jeotermal enerjide yat\u0131r\u0131mlar\u0131m\u0131z\u0131 geli\u015ftirirken Holding olarak içinde bulundu\u011fumuz in\u015faat, medikal tekstil, tar\u0131m ve in\u015faat malzemeleri sektörlerinde de sa\u011fl\u0131kl\u0131 bir büyüme gelecek ile ilgili en büyük hedefimiz ve arzumuzdur.” diyerek sözlerini sonland\u0131rd\u0131.<\/p>\r\n","en":"

\r\n\tDORA-3 IN EFFECT IN THE FIRST HALF OF 2013<\/p>\r\n

\r\n\tThe first section of Dora 3, the third plant of Menderes Geothermal Elektrik Üretim A.S. (MEGE), an MB Holding company operating in the geothermal sector since 1999, will come into effect at the end of August with the participation of Prime Minister Recep Tayyip Erdogan. The first 17 NWe section of the Dora 3 Geothermal Energy Plant, the foundations of which were laid on 12 May 2012 with the participation of Minister of Family and Social Policy, Fatma Sahin and Minister of Energy and Natural Resources, Taner Y\u0131ld\u0131z, is scheduled to begin electrical production following its completion in the month of August.<\/p>\r\n

\r\n\tProviding an informative statement on the subject, MB Holding and MEGE Chairman of the Board and International Geothermal Energy Association President Muharrem Balat informed said following:<\/p>\r\n

\r\n\t"We have covered great distance over the course of 14 years since we set out with the establishment of MEGE in 1999.   By taking careful and firm steps on a subject strange to us and to Turkey in general, today, we have come to the moment where the first section of Dora 3 is being put into effect.  In 2006, when we put Dora 1 into play we were the first company in Turkey to operate in the geothermal field.  By waking a giant and drawing attention to geothermal areas we contributed to the flow of approximately one billion dollars into the state budget; today there are 15 companies operating in the geothermal field.    While Turkey's geothermal capacity in 2006 was 15 NWe, today it has reached 158 NWe.   It is a deserved source of pride for us to have been a pioneer in this field.<\/p>\r\n

\r\n\tThe International Geothermal Energy Association, for which I act as President, continues its studies aimed at the discovery of this potential in Turkey.<\/p>\r\n

\r\n\tFollowing the Dora 1 of 8.5 MWe capacity, in 2010, we put the 11.5 MWe capacity Dora 2 into effect.   With Dora 2 coming into play the interest, regard and most importantly faith in geothermal in Turkey has rapidly grown.   As an institution with a principle to take steady steps in our investments, as a result of the process of observation and preparation we are ready for Dora 3, which will have a total capacity of 34 MWe, to come into play.  We are hoping to put the first 17 MWe section of Dora 3 into effect by the end of August with the expected participation of our Prime Minister.<\/p>\r\n

\r\n\tIt is important to note that geothermal investments are of utmost importance for our country and people.   Geothermal sources reduce foreign dependency because they are local resources.   As you may well know, if it were not for energy exports, Turkey's imports would surpass the level of exportation.   With the use of geothermal sources we have a little contribution to the quenching of this deficit.  When the second section of Dora 3 comes into play, with a total of 55 MWe capacity, it will be possible to produce approximately 400 million KWh of energy annually.   With the 17MWe-capacity Dora 4 scheduled to begin operation towards the end of 2014, this capacity will reach 72 MWe.   This means that 32 million dollars spent for oil products and\/or natural gas will be saved within the national budget annually.   In 10 years, this amount will reach 320 million dollars of savings.<\/p>\r\n

\r\n\tGeothermal sources, known as a "base energy source" among other renewable energy sources, making 24\/7\/365 uninterrupted production of energy possible and contributing to security of energy supply, are also appreciated for their environmentally-friendly, renewable and sustainable nature.   With the renewable resources of geothermal energy, we can achieve; in DORA-1, 32,000 tons, in DORA-2 45,000 tons and in DORA-3, 110,000 tons of reduction in carbon dioxide emission annually.   Dora JESes, which reduce the carbon dioxide oscillation compared to carbon fuels, can also benefit from the carbon emission reduction grant.<\/p>\r\n

\r\n\tWith such features, Dora 3 has been selected as an example project by the World Bank and the project has been published on the World Bank website.   In fact, the world famous Irish rock band U2 sold the carbon credits of Dora-1 geothermal energy plant  via their official website to contribute to the environment and to reduce the effect of their world tour concerts' carbon-dioxide oscillation.    In the National Energy Forum, MEGE, Turkey's first private geothermal electrical plant project, was granted the "National Energy Technologies Project Award" surpassing many other projects with the "2050 Sustainable Life Guarantee and National Energy Awards 2002" project.<\/p>\r\n

\r\n\tAs is the case in all our investments, with our investments in the geothermal field we strive to conduct projects that are friendly to the environment and the society.   We transfer the fluid we bring to the surface through wells to obtain energy back through the reinjection wells into the reservoir.   This causes the production to be environmentally-friendly and maintains the sources renewability."<\/p>\r\n

\r\n\tSpeaking of the integrated investments of geothermals, MB Holding Chairman of the Board Muharrem Balat, continued:  "As I have previously mentioned, geothermal is a special source in many aspects.   It is possible to utilize geothermal fluid, the heat of which drops to 80 centigrade degrees following electricity production, in heating greenhouses - provided that the source is not harmed- and later to use it in heating urban districts and in wellness tourism.   In this sense, the first integrated geothermal and one of the most modern greenhouses heated in an integrated way by a geothermal plant, Sultan Sera A.S. has been put into effect in the Kosk District of the City of Ayd\u0131n in October 2011.   The geothermal source heated greenhouse project, which is founded on nonarable and idle land, previously provided employment only to women who had no social security and already is comprised of a 41,200 m2 area, is planned to be expanded up to 160,000 m2 in the short term."<\/p>\r\n

\r\n\tMuharrem Balat concluded his remarks by stating; "Our investments in the geothermal field has reached 200 million dollars.   This amount makes up to 220 million dollars including the integrated ones.  All of these investments are investments in our country and provide significant employment. Our objective is to continue our investments in a consistent and cautious manner.  Next in line are the 17 MWe-installed-capacity Dora 4 plant and the integrated investments of the geothermal.   Our greatest goal and will is to maintain a healthy growth in the construction, medical textile, agriculture and construction materials sectors we operate in as the Holding while developing our investments in geothermal energy. "<\/p>\r\n"},"langsKeywords":{"tr":"Dora 3 Bas\u0131n Bildirisi","en":"Dora 3 Press Release"},"langsDescription":{"tr":"Dora 3 Bas\u0131n Bildirisi","en":"Dora 3 Press Release"},"catTitle":"Haberler","cats":[{"id":"52","parent_id":"0","title":"Haberler","gallery":"0","seoLink":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tr\/haberler-2\/640","seoTitle":"haberler-2"},{"id":"53","parent_id":"52","title":"Haberler","gallery":"0","seoLink":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tr\/haberler-3\/641","seoTitle":"haberler-3"}],"catsSorted":[{"id":"53","parent_id":"52","title":"Haberler","gallery":"0","seoLink":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tr\/haberler-3\/641","seoTitle":"haberler-3"},{"id":"52","parent_id":"0","title":"Haberler","gallery":"0","seoLink":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tr\/haberler-2\/640","seoTitle":"haberler-2"}],"type":"2","template":[{"id":"25","name":"Varsay\u0131lan Kategori Sayfas\u0131","module":false,"file":"kategori_default.html","preview_image":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tradmin\/themes\/templates\/kategori_varsayilan.jpg"}],"active":"1","home":"0","menu":"0","special":"0","date":"2013-09-30 15:55:24","updated":"2017-09-21 14:13:10","startdate":"0000-00-00 00:00:00","enddate":"0000-00-00 00:00:00","viewCount":"0","properties":false,"picture":{"id":"99","title":"","content":"","langsTitle":{"tr":"","en":""},"langsContent":{"tr":"","en":""},"thumbImage":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tr\/upload\/thumb\/image5252b5146d19e.jpg","normalImage":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tr\/upload\/normal\/image5252b5146d19e.jpg","bigImage":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tr\/upload\/big\/image5252b5146d19e.jpg","orgImage":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tr\/upload\/original\/image5252b5146d19e.jpg","smallImage":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tr\/upload\/small\/image5252b5146d19e.jpg","fileName":"image5252b5146d19e.jpg","link":null,"target":"","is_default":"0","langs":"0"},"images":[{"id":"99","title":"","content":"","langsTitle":{"tr":"","en":""},"langsContent":{"tr":"","en":""},"thumbImage":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tr\/upload\/thumb\/image5252b5146d19e.jpg","normalImage":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tr\/upload\/normal\/image5252b5146d19e.jpg","bigImage":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tr\/upload\/big\/image5252b5146d19e.jpg","orgImage":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tr\/upload\/original\/image5252b5146d19e.jpg","smallImage":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tr\/upload\/small\/image5252b5146d19e.jpg","fileName":"image5252b5146d19e.jpg","link":null,"target":"","is_default":"0","langs":"0"}],"gallery":false,"files":false,"videos":false,"youtubes":false,"audios":false,"cssClass":"","reviews":false,"address":"","website":null,"email":"","phone":"","fax":"","coordinates":false,"code":null,"moduleTitle":"\u00dcr\u00fcnler","moduleName":"contents","defaultPage":"contents.html","totalRecords":0,"pages":0,"curPage":0,"perpage":60,"showPages":15,"errorFunc":{"type":"Success","message":"OK","duration":"5000","target":"#warn","title":""},"table":"contents","vars":[],"query":"","longSeoUrl":"\/haberler-3\/haberler-2"}}