{"data_type":"application\/json","type":"content","data":{"id":"1209","modulename":"contents","cat_id":"53","title":"BALAT YEN\u0130LENEB\u0130L\u0130R ENERJ\u0130Y\u0130 ANLATTI","seoLink":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tr\/tr\/haberler-3\/balat-yenilenebilir-enerjiyi-anlatti-1","seoTitle":"balat-yenilenebilir-enerjiyi-anlatti-1","content":"

\r\n\t\u0130pekyolu Kalk\u0131nma Ajans\u0131’n\u0131n koordinesinde, Ad\u0131yaman Valili\u011fi, Ad\u0131yaman Belediye Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131, Ad\u0131yaman Üniversitesi ile Ticaret ve Sanayi Odas\u0131’n\u0131n katk\u0131lar\u0131 ile Ad\u0131yaman Üniversitesi rektörlük konferans salonunda yap\u0131lan Yenilenebilir Enerji Zirvesi oldukça hareketli geçti.
\r\n\tDünyada ve Türkiye’de enerji görünümü, yenilenebilir enerji kaynaklar\u0131n\u0131n dünü-bugünü ve yar\u0131n\u0131, enerji piyasas\u0131nda düzenlemeler, geli\u015fmeler ve lisanss\u0131z üretim, GAP Bölgesi’nde yenilenebilir enerji uygulamalar\u0131 ve enerji projelerinin finansman\u0131 konular\u0131 tart\u0131\u015f\u0131lan zirvede Uluslararas\u0131 Jeotermal Birli\u011fi Ba\u015fkan\u0131 ve MB Holding Yönetim Kurulu Ba\u015fkan\u0131 Muharrem Balat’ta konu\u015fmac\u0131 yer ald\u0131.
\r\n\tTürkiye’de ki ilk özel Jeotermal Enerji Santralini kurma unvan\u0131na sahip olan Muharrem Balat yenilenebilir enerji kaynaklar\u0131 hakk\u0131nda; “ Biz jeotermal alan\u0131nda MB Holding olarak 8,5 MWe kurulu gücünde ki Dora-1 santralimizin akabinde 11,5 MWe Dora-2 santralimizi ve 17 MWe’l\u0131k iki üniteden olu\u015fan Dora-3(34 MWe) jeotermal enerji santrallerini ve bu santrallere entegre olarak tar\u0131ma elveri\u015fsiz topraklarda kurulu topraks\u0131z tar\u0131m tekni\u011fi ile domates üreticili\u011fi yap\u0131lan Sultan Sera tesislerini hayata geçirdik. Kurulu gücü 54 MWe  kapasiteye ula\u015fan mevcut projelerimizle 391 Milyon kWh elektrik üretimi ve 200.000 ton karbondioksit emisyon azal\u0131m\u0131 sa\u011fl\u0131yoruz. Hepinizin bildi\u011fi gibi jeotermal enerji yenilenebilir, temiz ve yerli bir kaynakt\u0131r. Fakat nas\u0131l kulland\u0131\u011f\u0131n\u0131z çok önemli. Biz bu i\u015flemleri gerçekle\u015ftirirken do\u011faya oldukça özen gösteriyoruz. Biliyoruz ki biz do\u011faya ne kadar özen gösterirsek do\u011fada bize o kadar \u015fefkatli davranacak“ dedi.
\r\n\tBALAT;“YEN\u0130LENEB\u0130L\u0130R KAYNAKLAR GELECEK NES\u0130LE EN BÜYÜK M\u0130RAS”
\r\n\tTesislerinde sadece çevreye dost bir üretimle kalmad\u0131klar\u0131n\u0131 hep daha iyi bir \u015fey yapmak istediklerini belirten Balat; “Çevreyi ve insan sa\u011fl\u0131\u011f\u0131n\u0131 korumak, bireylerde çevre bilincini olu\u015fturmak ve geli\u015ftirmek bizim için oldukça önemli bir konudur. Bu yüzden bölgede ki ö\u011frencilerimizi devaml\u0131 santrallerimizde a\u011f\u0131rlay\u0131p jeotermal enerji hakk\u0131nda bilgilendirmeler yapmakta olup, sadece günümüz Türkiye’sine de\u011fil gelece\u011fin Türkiye’si ne de yani yeni neslimize de hizmet etmekteyiz. Jeotermal kaynak bu memleketin daima hizmetinde olacak ve torunlar\u0131m\u0131za b\u0131rakabilece\u011fimiz en büyük miras olacak” diye konu\u015ftu.
\r\n\tMuharrem Balat; “Torunlar\u0131m\u0131za b\u0131rakaca\u011f\u0131m\u0131z bu kaynak petrolden, do\u011falgazdan, kömürden çok daha k\u0131ymetlidir. Biz Dora-1 santralini yapt\u0131ktan sonra jeotermal enerjinin yat\u0131r\u0131m safhas\u0131nda büyük mücadele verdik. Sudan elektrik üretilir mi dediler. Ayd\u0131nl\u0131lara da kucak açt\u0131k. Gelin hep beraber yapal\u0131m dedik. Biz buradan elektrik enerjisi elde edece\u011fiz, sonra bunun entegre kullan\u0131m\u0131na açaca\u011f\u0131z, bu memlekette çok büyük i\u015f potansiyeli sa\u011flayaca\u011f\u0131z dedik. Ve MB Holding olarak ta verdi\u011fimiz sözleri hep tuttuk” dedi.
\r\n\tJeotermal santrallerinin ve entegre yat\u0131r\u0131mlar\u0131 Sultan Sera projelerinin ayn\u0131 zamanda bir sosyal sorumluluk projesi oldu\u011funu ileten Balat; “Projelerimizde k\u0131rsal kesimde ya\u015fayan insanlar\u0131n gelirlerini artt\u0131rmak, refah düzeylerini yükseltmek ve bölgedeki do\u011fal kaynaklar\u0131 ekonomik fayda yaratacak \u015fekle dönü\u015ftürmek amac\u0131yla istihdama özelliklede kad\u0131n istihdam\u0131na çok önem veriyoruz. Kad\u0131nlar\u0131n ekonomiye kazand\u0131r\u0131lmas\u0131 ülkenin gelece\u011fi için çok önemli” dedi.<\/p>\r\n","keywords":"BALAT YEN\u0130LENEB\u0130L\u0130R ENERJ\u0130Y\u0130 ANLATTI","description":"BALAT YEN\u0130LENEB\u0130L\u0130R ENERJ\u0130Y\u0130 ANLATTI","langsTitle":{"tr":"BALAT YEN\u0130LENEB\u0130L\u0130R ENERJ\u0130Y\u0130 ANLATTI","en":"BALAT INTRODUCED RENEWABLE ENERGY"},"langsContent":{"tr":"

\r\n\t\u0130pekyolu Kalk\u0131nma Ajans\u0131’n\u0131n koordinesinde, Ad\u0131yaman Valili\u011fi, Ad\u0131yaman Belediye Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131, Ad\u0131yaman Üniversitesi ile Ticaret ve Sanayi Odas\u0131’n\u0131n katk\u0131lar\u0131 ile Ad\u0131yaman Üniversitesi rektörlük konferans salonunda yap\u0131lan Yenilenebilir Enerji Zirvesi oldukça hareketli geçti.
\r\n\tDünyada ve Türkiye’de enerji görünümü, yenilenebilir enerji kaynaklar\u0131n\u0131n dünü-bugünü ve yar\u0131n\u0131, enerji piyasas\u0131nda düzenlemeler, geli\u015fmeler ve lisanss\u0131z üretim, GAP Bölgesi’nde yenilenebilir enerji uygulamalar\u0131 ve enerji projelerinin finansman\u0131 konular\u0131 tart\u0131\u015f\u0131lan zirvede Uluslararas\u0131 Jeotermal Birli\u011fi Ba\u015fkan\u0131 ve MB Holding Yönetim Kurulu Ba\u015fkan\u0131 Muharrem Balat’ta konu\u015fmac\u0131 yer ald\u0131.
\r\n\tTürkiye’de ki ilk özel Jeotermal Enerji Santralini kurma unvan\u0131na sahip olan Muharrem Balat yenilenebilir enerji kaynaklar\u0131 hakk\u0131nda; “ Biz jeotermal alan\u0131nda MB Holding olarak 8,5 MWe kurulu gücünde ki Dora-1 santralimizin akabinde 11,5 MWe Dora-2 santralimizi ve 17 MWe’l\u0131k iki üniteden olu\u015fan Dora-3(34 MWe) jeotermal enerji santrallerini ve bu santrallere entegre olarak tar\u0131ma elveri\u015fsiz topraklarda kurulu topraks\u0131z tar\u0131m tekni\u011fi ile domates üreticili\u011fi yap\u0131lan Sultan Sera tesislerini hayata geçirdik. Kurulu gücü 54 MWe  kapasiteye ula\u015fan mevcut projelerimizle 391 Milyon kWh elektrik üretimi ve 200.000 ton karbondioksit emisyon azal\u0131m\u0131 sa\u011fl\u0131yoruz. Hepinizin bildi\u011fi gibi jeotermal enerji yenilenebilir, temiz ve yerli bir kaynakt\u0131r. Fakat nas\u0131l kulland\u0131\u011f\u0131n\u0131z çok önemli. Biz bu i\u015flemleri gerçekle\u015ftirirken do\u011faya oldukça özen gösteriyoruz. Biliyoruz ki biz do\u011faya ne kadar özen gösterirsek do\u011fada bize o kadar \u015fefkatli davranacak“ dedi.
\r\n\tBALAT;“YEN\u0130LENEB\u0130L\u0130R KAYNAKLAR GELECEK NES\u0130LE EN BÜYÜK M\u0130RAS”
\r\n\tTesislerinde sadece çevreye dost bir üretimle kalmad\u0131klar\u0131n\u0131 hep daha iyi bir \u015fey yapmak istediklerini belirten Balat; “Çevreyi ve insan sa\u011fl\u0131\u011f\u0131n\u0131 korumak, bireylerde çevre bilincini olu\u015fturmak ve geli\u015ftirmek bizim için oldukça önemli bir konudur. Bu yüzden bölgede ki ö\u011frencilerimizi devaml\u0131 santrallerimizde a\u011f\u0131rlay\u0131p jeotermal enerji hakk\u0131nda bilgilendirmeler yapmakta olup, sadece günümüz Türkiye’sine de\u011fil gelece\u011fin Türkiye’si ne de yani yeni neslimize de hizmet etmekteyiz. Jeotermal kaynak bu memleketin daima hizmetinde olacak ve torunlar\u0131m\u0131za b\u0131rakabilece\u011fimiz en büyük miras olacak” diye konu\u015ftu.
\r\n\tMuharrem Balat; “Torunlar\u0131m\u0131za b\u0131rakaca\u011f\u0131m\u0131z bu kaynak petrolden, do\u011falgazdan, kömürden çok daha k\u0131ymetlidir. Biz Dora-1 santralini yapt\u0131ktan sonra jeotermal enerjinin yat\u0131r\u0131m safhas\u0131nda büyük mücadele verdik. Sudan elektrik üretilir mi dediler. Ayd\u0131nl\u0131lara da kucak açt\u0131k. Gelin hep beraber yapal\u0131m dedik. Biz buradan elektrik enerjisi elde edece\u011fiz, sonra bunun entegre kullan\u0131m\u0131na açaca\u011f\u0131z, bu memlekette çok büyük i\u015f potansiyeli sa\u011flayaca\u011f\u0131z dedik. Ve MB Holding olarak ta verdi\u011fimiz sözleri hep tuttuk” dedi.
\r\n\tJeotermal santrallerinin ve entegre yat\u0131r\u0131mlar\u0131 Sultan Sera projelerinin ayn\u0131 zamanda bir sosyal sorumluluk projesi oldu\u011funu ileten Balat; “Projelerimizde k\u0131rsal kesimde ya\u015fayan insanlar\u0131n gelirlerini artt\u0131rmak, refah düzeylerini yükseltmek ve bölgedeki do\u011fal kaynaklar\u0131 ekonomik fayda yaratacak \u015fekle dönü\u015ftürmek amac\u0131yla istihdama özelliklede kad\u0131n istihdam\u0131na çok önem veriyoruz. Kad\u0131nlar\u0131n ekonomiye kazand\u0131r\u0131lmas\u0131 ülkenin gelece\u011fi için çok önemli” dedi.<\/p>\r\n","en":"

\r\n\tOrganized under the coordination of the Silkroad Development Agency and with the contributions of the Governorate of Ad\u0131yaman, the Mayoralty of Ad\u0131yaman Municipality, Ad\u0131yaman University and the Chamber of Commerce and Industry, the Renewable Energy Summit, held at the Rectorate Conference Hall of Ad\u0131yaman University, was very dynamic.
\r\n\tAt the summit, in which such subjects as the view of the energy sector around the World and in Turkey, past-today and tomorrow of the renewable energy sources, regulations, developments and unlicensed manufacture in the energy market, the renewable energy applications in the GAP Region and the financing of the renewable projects, Muharrem Balat, President of the International Geothermal Association and the Chairman of the Executive Board of MB Holding, was among the speakers.
\r\n\tBeing the founder of the first private Geothermal Power Plant of Turkey, Muharrem Balat, talked about the renewable energy resources: “As MB Holding, we realized our Dora-1 Power Plant, with 8,5 MWe power, and then, it was followed by our Dora-2 Power Plant, with 11,5 MWe, and Dora-3 (34 MWe) geothermal power plant that was consisted of two units, each of which had 17 MWe power; and as it was integrated with these plants, we built Sultan Sera facility, in which tomatoes was produced on infertile land with the soilless agriculture. With our current projects, which reached to the capacity of 54 MWe installed power, we are providing an electricity production of 391 Million kWh and the reduction of 200.000 tons of carbon dioxide emission. As you all know, geothermal energy is a renewable, clean and national resource. Nevertheless, how we are using it is very important. We are giving much of an importance to nature while performing these operations. We know that nature will be as much merciful on us as we take care of it.”
\r\n\tBALAT: “RENEWABLE RESOURCES ARE THE GREATEST HERITAGE FOR THE FUTURE GENERATION”
\r\n\tRemarking that they are not done with environment-friendly manufacture, and always want to do something better, Balat said “In order to protect the environment and human health, it is very important for us to create and develop environmental awareness in individuals. By this reason, we serve not only to our present Turkey, yet also our new generation, as we provide information about geothermal energy by hosting our region’s students at our plants, constantly. Geothermal resource will always be at the disposal of this country and it will be a great heritage that we can leave for our grandchildren”.
\r\n\tHe continued to his words as “This resource that we will leave to our grandchildren is more valuable than petroleum, natural gas and coal. After we completed Dora-1 power plant, we spent a great effort on the investment phase of the geothermal energy. They said ‘how can electricity be produced from water’. We opened our arms to the intellectuals, as well, by inviting them to build the plant altogether. We told them we would provide electricity from this plant, and we would open it to the use of integrated system; we were going to provide a great employment potential for the country. Eventually, we kept our promises as MB Holding”.
\r\n\tTelling that geothermal power plants and their integrated investment Sultan Sera projects were also a social responsibility project, Balat said “We are giving a great importance to employment, particularly the female employment, to increase the income and wealth of the people from the rural areas as well as transforming natural resources in a way to create an economic benefit. It is very important for the development of the country to bring women in the economy”.<\/p>\r\n"},"langsKeywords":{"tr":"BALAT YEN\u0130LENEB\u0130L\u0130R ENERJ\u0130Y\u0130 ANLATTI","en":"BALAT INTRODUCED RENEWABLE ENERGY"},"langsDescription":{"tr":"BALAT YEN\u0130LENEB\u0130L\u0130R ENERJ\u0130Y\u0130 ANLATTI","en":"BALAT INTRODUCED RENEWABLE ENERGY"},"catTitle":"Haberler","cats":[{"id":"52","parent_id":"0","title":"Haberler","gallery":"0","seoLink":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tr\/haberler-2\/640","seoTitle":"haberler-2"},{"id":"53","parent_id":"52","title":"Haberler","gallery":"0","seoLink":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tr\/haberler-3\/641","seoTitle":"haberler-3"}],"catsSorted":[{"id":"53","parent_id":"52","title":"Haberler","gallery":"0","seoLink":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tr\/haberler-3\/641","seoTitle":"haberler-3"},{"id":"52","parent_id":"0","title":"Haberler","gallery":"0","seoLink":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tr\/haberler-2\/640","seoTitle":"haberler-2"}],"type":"2","template":[{"id":"25","name":"Varsay\u0131lan Kategori Sayfas\u0131","module":false,"file":"kategori_default.html","preview_image":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tradmin\/themes\/templates\/kategori_varsayilan.jpg"}],"active":"1","home":"0","menu":"0","special":"0","date":"0000-00-00 00:00:00","updated":"2017-09-21 14:13:10","startdate":"0000-00-00 00:00:00","enddate":"0000-00-00 00:00:00","viewCount":"0","properties":false,"picture":{"id":"1347","title":false,"content":false,"langsTitle":{"tr":null,"en":null},"langsContent":{"tr":"","en":""},"thumbImage":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tr\/upload\/thumb\/image5775028e596d6.jpg","normalImage":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tr\/upload\/normal\/image5775028e596d6.jpg","bigImage":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tr\/upload\/big\/image5775028e596d6.jpg","orgImage":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tr\/upload\/original\/image5775028e596d6.jpg","smallImage":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tr\/upload\/small\/image5775028e596d6.jpg","fileName":"image5775028e596d6.jpg","link":null,"target":"","is_default":"0","langs":"0"},"images":[{"id":"1347","title":false,"content":false,"langsTitle":{"tr":null,"en":null},"langsContent":{"tr":"","en":""},"thumbImage":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tr\/upload\/thumb\/image5775028e596d6.jpg","normalImage":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tr\/upload\/normal\/image5775028e596d6.jpg","bigImage":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tr\/upload\/big\/image5775028e596d6.jpg","orgImage":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tr\/upload\/original\/image5775028e596d6.jpg","smallImage":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tr\/upload\/small\/image5775028e596d6.jpg","fileName":"image5775028e596d6.jpg","link":null,"target":"","is_default":"0","langs":"0"}],"gallery":false,"files":false,"videos":false,"youtubes":false,"audios":false,"cssClass":"","reviews":false,"address":null,"website":null,"email":null,"phone":null,"fax":null,"coordinates":false,"code":"","moduleTitle":"\u00dcr\u00fcnler","moduleName":"contents","defaultPage":"contents.html","totalRecords":0,"pages":0,"curPage":0,"perpage":60,"showPages":15,"errorFunc":{"type":"Success","message":"OK","duration":"5000","target":"#warn","title":""},"table":"contents","vars":[],"query":"","longSeoUrl":"\/haberler-3\/haberler-2"}}