{"data_type":"application\/json","type":"content","data":{"id":"1208","modulename":"contents","cat_id":"53","title":"BALAT; \u201cJEOTERMAL KAYNAKLARI CANIMIZ G\u0130B\u0130 KORUMALIYIZ\u201d","seoLink":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tr\/tr\/haberler-3\/balat-jeotermal-kaynaklari-canimiz-gibi-korumaliyiz","seoTitle":"balat-jeotermal-kaynaklari-canimiz-gibi-korumaliyiz","content":"

\r\n\tENERJ\u0130 FUARCILIK VE ORGAN\u0130ZASYON’UN HER YIL FARKLI B\u0130R \u0130LDE HAZIRLADI\u011eI, BU SENE GAZ\u0130ANTEP’TE DÜZENLENEN 5. TÜRK\u0130YE ENERJ\u0130 Z\u0130RVES\u0130’NDE ULUSLARARASI JEOTERMAL B\u0130RL\u0130\u011e\u0130 BA\u015eKANI VE MB HOLD\u0130NG YÖNET\u0130M KURULU BA\u015eKANI MUHARREM BALAT KONU\u015eMACI OLARAK YER ALDI.<\/p>\r\n

\r\n\tHer y\u0131l Anadolu'nun farkl\u0131 illerinde düzenlenen Türkiye Enerji Zirvesi'nin 5'incisi bu y\u0131l Gaziantep'te düzenlendi. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakan\u0131 Taner Y\u0131ld\u0131z’\u0131n aç\u0131l\u0131\u015f\u0131n\u0131 yapt\u0131\u011f\u0131 zirvede Türkiye enerji sektörünün güncel ve önemli konular\u0131 masaya yat\u0131r\u0131ld\u0131.
\r\n\tZirvenin “ Yerel Giri\u015fimcilerin Enerji Piyasas\u0131ndan Beklentileri” konu ba\u015fl\u0131\u011f\u0131 alt\u0131ndaki oturumunda EPDK Kurul Üyesi Abdullah Tancan moderatörlü\u011fünde; Uluslararas\u0131 Jeotermal Birli\u011fi Ba\u015fkan\u0131 ve MB Holding Yönetim Kurulu Ba\u015fkan\u0131 Muharrem Balat, Gaziantep Sanayi Odas\u0131 Yönetim Kurulu Ba\u015fkan\u0131 Adil Sani Konuko\u011flu, Gaziantep Ticaret Odas\u0131 Yönetim Kurulu Ba\u015fkan\u0131 Eyüp Bart\u0131k ve Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz \u015eim\u015fek konu\u015fmac\u0131 olarak yer ald\u0131lar.
\r\n\tBALAT; “JEOTERMAL TÜRK\u0130YE’N\u0130N GÖ\u011eSÜNE ASTI\u011eI PIRLANTADIR. ”
\r\n\tTürkiye’de ki ilk özel Jeotermal Enerji Santralini kurma unvan\u0131na sahip olan MB Holding Yönetim Kurulu Ba\u015fkan\u0131 ayn\u0131 zamanda Uluslararas\u0131 Jeotermal Birli\u011fi Ba\u015fkan\u0131 Muharrem Balat konu\u015fmas\u0131nda jeotermal yat\u0131r\u0131mlar\u0131na nas\u0131l ba\u015flad\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve Türkiye’nin jeotermalde ki son durumunu aktard\u0131.
\r\n\tBalat; “ Jeotermal enerji, yenilenebilir enerji kaynaklar\u0131 içerisinde en ideal olan\u0131d\u0131r. Jeotermal petrolden de, do\u011falgazdan da, kömürden de k\u0131ymetli bir kaynakt\u0131r. Çünkü bu kaynaklar\u0131n yenilenebilir vasf\u0131 vard\u0131r. Örne\u011fin, bir kuyudan petrol çekersiniz bir müddet sonra o kuyudaki potansiyel biterse kuyu kapan\u0131r.   Kömür k\u0131sm\u0131nda da ise kazars\u0131n\u0131z kömür havzas\u0131 bitebilir. Ama jeotermal enerjide kayna\u011f\u0131 dikkatli kullan\u0131rsak yenilenebilir vasf\u0131 hiçbir zaman kaybolmaz. Bu kadar önemli bir kayna\u011f\u0131m\u0131z\u0131 korumak için de jeotermal bölgelerin çok büyük bir titizlikle tespit edilmesi laz\u0131m. Jeotermal bölgelerden al\u0131nan suyun,  re-enjekte edilerek geri dönü\u015fümü sa\u011flanmas\u0131 gerekir. E\u011fer bu \u015fartlar sa\u011flanmazsa jeotermal alanlar belli bir zaman sonra kaybolacak ve Türkiye’nin çok k\u0131ymetli enerji kayna\u011f\u0131 yok olacakt\u0131r. Bunun için ben diyorum ki jeotermal enerji Türkiye’nin gö\u011fsüne ast\u0131\u011f\u0131 bir p\u0131rlanta gibidir. Çok dikkatli kullan\u0131lmas\u0131 ve çok titiz davran\u0131lmas\u0131 laz\u0131md\u0131r” dedi. 
\r\n\t“TÜRK\u0130YE’DE 1.000 MWe’LIK B\u0130R JEOTERMAL POTANS\u0130TEL\u0130 VAR”
\r\n\tEnerji sektörüne 2000 y\u0131l\u0131nda girdiklerini ifade eden Muharrem Balat; “ Bir ihaleye girmek için Ayd\u0131n taraf\u0131na seyahat etmi\u015ftim. Orada bir arkada\u015f\u0131m burada s\u0131cak suyun ç\u0131kt\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve üzerine vana kapat\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 anlatt\u0131. Bunu biraz inceleyince gördük ki burada 170C0 su ç\u0131k\u0131yor. Daha sonraki ara\u015ft\u0131rmalar\u0131m\u0131zdan buralarda elektrik enerjisi üretebilece\u011fimizi tespit ettik. Fakat özel sektörün o dönem elektrik enerjisi üretmesine devletçe izin verilmiyordu. Yaln\u0131zca organize sanayi bölgelerinde sadece kendi tesislerinde kullan\u0131rsan üretme iznin vard\u0131. \u0130\u015fte bu yüzden Özal hükümetine ve AK Parti hükümetine çok \u015fey borçluyuz. Özel sektörün önünü açma f\u0131rsat\u0131 verdiler. 2006 y\u0131l\u0131nda jeotermal yasas\u0131 ç\u0131kar\u0131l\u0131nca da özel sektör ilgisini jeotermal enerjiye aktard\u0131” diye konu\u015ftu.
\r\n\tTürkiye’nin ilk özel sektör jeotermal tesisi Dora-1’i kuran Balat; “Türkiye’de özel sektörün ilk defa açt\u0131\u011f\u0131 Dora-1 santrali 8,5 MWe gücündeyken \u015fuan Türkiye’de 1000 MWe yak\u0131n potansiyel ortaya ç\u0131kt\u0131. Türkiye’de hâlihaz\u0131rda 341 MWe enerji üretiliyor ve 347 MWe‘l\u0131k enerji üretimi çal\u0131\u015fmalar\u0131 da mevcut ve haz\u0131r. Bunlar ülkemiz için çok sevindirici geli\u015fmeler. Unutmadan \u015funu da eklemeliyim ki jeotermal alanlar\u0131n önemli bir vasf\u0131 daha var.  Türkiye, jeotermal enerji potansiyelini kullan\u0131rsa döviz ç\u0131kt\u0131s\u0131n\u0131 büyük ölçüde önleyecek devaml\u0131 bir kaynak elde etmi\u015f olacakt\u0131r” dedi.
\r\n\t“ÇEVRE B\u0130L\u0130NC\u0130N\u0130N ARTTIRILMASI YÖNÜNDE YO\u011eUN ÇABA HARCAMAKTAYIZ”
\r\n\tUluslararas\u0131 Enerji Birli\u011fi Ba\u015fkan\u0131 Muharrem Balat konu\u015fmas\u0131na; “ Böylesine bir kayna\u011f\u0131 korumak adeta bir vatan borcudur bizler için. MTA’da jeotermal konusunda çok büyük gayret sarf ediyor. Jeotermal alanlar\u0131n baz\u0131 önemli \u015fartlara uygun olarak pay edilmesi ve parsellenmesi buna göre sanayicilere pay edilmesi konusunda büyük bir titizlikle çal\u0131\u015f\u0131yorlar. Maalesef ilk s\u0131ralarda bunun önemini kavrayamad\u0131k. Amerika’daki sahalara geçen sene bir gezi düzenledi\u011fimizde gördük ki 1000 MWe’l\u0131k enerji üreten bölgenin yeniden re-enjeksiyon yap\u0131lmama nedeniyle üretimi 200 MWe’a kadar dü\u015fmü\u015f. Türkiye’de böyle bir olayla kar\u015f\u0131la\u015fmak istemiyoruz. Bu güzel kayna\u011f\u0131 can\u0131m\u0131z gibi korumal\u0131y\u0131z” diye devam etti.
\r\n\tBalat;  “ MB Holding olarak jeotermal enerjiden elektrik enerjisi üretim faaliyeti yan\u0131nda, ülkemizin jeotermal kaynaklar\u0131n\u0131 ortaya ç\u0131karmaktay\u0131z. Ekonomik ve çevresel anlamda enerji verimlili\u011fini art\u0131ran ileri teknolojileri santrallerimizde kullanmakta olup, ülkemizin baz enerji arz güvenli\u011fini sa\u011flamak üzere yat\u0131r\u0131mlar\u0131 ile büyümeye devam etmekteyiz. Faaliyette bulundu\u011fumuz bölgelerde ekonomik ve toplumsal geli\u015fimin yan\u0131 s\u0131ra çevre bilincinin artt\u0131r\u0131lmas\u0131 yönünde de yo\u011fun çaba harcamaktay\u0131z. “diyerek sözlerine son verdi.
\r\n\tOturum konu\u015fmac\u0131lara te\u015fekkür plaketi verilmesi ile son buldu.
\r\n\t <\/p>\r\n","keywords":"BALAT; \u201cJEOTERMAL KAYNAKLARI CANIMIZ G\u0130B\u0130 KORUMALIYIZ\u201d","description":"BALAT; \u201cJEOTERMAL KAYNAKLARI CANIMIZ G\u0130B\u0130 KORUMALIYIZ\u201d","langsTitle":{"tr":"BALAT; \u201cJEOTERMAL KAYNAKLARI CANIMIZ G\u0130B\u0130 KORUMALIYIZ\u201d","en":"BALAT; \u201cWE MUST PROTECT THE GEOTHERMAL SOURCES AS OUR DEAR LIVES\u201d"},"langsContent":{"tr":"

\r\n\tENERJ\u0130 FUARCILIK VE ORGAN\u0130ZASYON’UN HER YIL FARKLI B\u0130R \u0130LDE HAZIRLADI\u011eI, BU SENE GAZ\u0130ANTEP’TE DÜZENLENEN 5. TÜRK\u0130YE ENERJ\u0130 Z\u0130RVES\u0130’NDE ULUSLARARASI JEOTERMAL B\u0130RL\u0130\u011e\u0130 BA\u015eKANI VE MB HOLD\u0130NG YÖNET\u0130M KURULU BA\u015eKANI MUHARREM BALAT KONU\u015eMACI OLARAK YER ALDI.<\/p>\r\n

\r\n\tHer y\u0131l Anadolu'nun farkl\u0131 illerinde düzenlenen Türkiye Enerji Zirvesi'nin 5'incisi bu y\u0131l Gaziantep'te düzenlendi. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakan\u0131 Taner Y\u0131ld\u0131z’\u0131n aç\u0131l\u0131\u015f\u0131n\u0131 yapt\u0131\u011f\u0131 zirvede Türkiye enerji sektörünün güncel ve önemli konular\u0131 masaya yat\u0131r\u0131ld\u0131.
\r\n\tZirvenin “ Yerel Giri\u015fimcilerin Enerji Piyasas\u0131ndan Beklentileri” konu ba\u015fl\u0131\u011f\u0131 alt\u0131ndaki oturumunda EPDK Kurul Üyesi Abdullah Tancan moderatörlü\u011fünde; Uluslararas\u0131 Jeotermal Birli\u011fi Ba\u015fkan\u0131 ve MB Holding Yönetim Kurulu Ba\u015fkan\u0131 Muharrem Balat, Gaziantep Sanayi Odas\u0131 Yönetim Kurulu Ba\u015fkan\u0131 Adil Sani Konuko\u011flu, Gaziantep Ticaret Odas\u0131 Yönetim Kurulu Ba\u015fkan\u0131 Eyüp Bart\u0131k ve Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz \u015eim\u015fek konu\u015fmac\u0131 olarak yer ald\u0131lar.
\r\n\tBALAT; “JEOTERMAL TÜRK\u0130YE’N\u0130N GÖ\u011eSÜNE ASTI\u011eI PIRLANTADIR. ”
\r\n\tTürkiye’de ki ilk özel Jeotermal Enerji Santralini kurma unvan\u0131na sahip olan MB Holding Yönetim Kurulu Ba\u015fkan\u0131 ayn\u0131 zamanda Uluslararas\u0131 Jeotermal Birli\u011fi Ba\u015fkan\u0131 Muharrem Balat konu\u015fmas\u0131nda jeotermal yat\u0131r\u0131mlar\u0131na nas\u0131l ba\u015flad\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve Türkiye’nin jeotermalde ki son durumunu aktard\u0131.
\r\n\tBalat; “ Jeotermal enerji, yenilenebilir enerji kaynaklar\u0131 içerisinde en ideal olan\u0131d\u0131r. Jeotermal petrolden de, do\u011falgazdan da, kömürden de k\u0131ymetli bir kaynakt\u0131r. Çünkü bu kaynaklar\u0131n yenilenebilir vasf\u0131 vard\u0131r. Örne\u011fin, bir kuyudan petrol çekersiniz bir müddet sonra o kuyudaki potansiyel biterse kuyu kapan\u0131r.   Kömür k\u0131sm\u0131nda da ise kazars\u0131n\u0131z kömür havzas\u0131 bitebilir. Ama jeotermal enerjide kayna\u011f\u0131 dikkatli kullan\u0131rsak yenilenebilir vasf\u0131 hiçbir zaman kaybolmaz. Bu kadar önemli bir kayna\u011f\u0131m\u0131z\u0131 korumak için de jeotermal bölgelerin çok büyük bir titizlikle tespit edilmesi laz\u0131m. Jeotermal bölgelerden al\u0131nan suyun,  re-enjekte edilerek geri dönü\u015fümü sa\u011flanmas\u0131 gerekir. E\u011fer bu \u015fartlar sa\u011flanmazsa jeotermal alanlar belli bir zaman sonra kaybolacak ve Türkiye’nin çok k\u0131ymetli enerji kayna\u011f\u0131 yok olacakt\u0131r. Bunun için ben diyorum ki jeotermal enerji Türkiye’nin gö\u011fsüne ast\u0131\u011f\u0131 bir p\u0131rlanta gibidir. Çok dikkatli kullan\u0131lmas\u0131 ve çok titiz davran\u0131lmas\u0131 laz\u0131md\u0131r” dedi. 
\r\n\t“TÜRK\u0130YE’DE 1.000 MWe’LIK B\u0130R JEOTERMAL POTANS\u0130TEL\u0130 VAR”
\r\n\tEnerji sektörüne 2000 y\u0131l\u0131nda girdiklerini ifade eden Muharrem Balat; “ Bir ihaleye girmek için Ayd\u0131n taraf\u0131na seyahat etmi\u015ftim. Orada bir arkada\u015f\u0131m burada s\u0131cak suyun ç\u0131kt\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve üzerine vana kapat\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 anlatt\u0131. Bunu biraz inceleyince gördük ki burada 170C0 su ç\u0131k\u0131yor. Daha sonraki ara\u015ft\u0131rmalar\u0131m\u0131zdan buralarda elektrik enerjisi üretebilece\u011fimizi tespit ettik. Fakat özel sektörün o dönem elektrik enerjisi üretmesine devletçe izin verilmiyordu. Yaln\u0131zca organize sanayi bölgelerinde sadece kendi tesislerinde kullan\u0131rsan üretme iznin vard\u0131. \u0130\u015fte bu yüzden Özal hükümetine ve AK Parti hükümetine çok \u015fey borçluyuz. Özel sektörün önünü açma f\u0131rsat\u0131 verdiler. 2006 y\u0131l\u0131nda jeotermal yasas\u0131 ç\u0131kar\u0131l\u0131nca da özel sektör ilgisini jeotermal enerjiye aktard\u0131” diye konu\u015ftu.
\r\n\tTürkiye’nin ilk özel sektör jeotermal tesisi Dora-1’i kuran Balat; “Türkiye’de özel sektörün ilk defa açt\u0131\u011f\u0131 Dora-1 santrali 8,5 MWe gücündeyken \u015fuan Türkiye’de 1000 MWe yak\u0131n potansiyel ortaya ç\u0131kt\u0131. Türkiye’de hâlihaz\u0131rda 341 MWe enerji üretiliyor ve 347 MWe‘l\u0131k enerji üretimi çal\u0131\u015fmalar\u0131 da mevcut ve haz\u0131r. Bunlar ülkemiz için çok sevindirici geli\u015fmeler. Unutmadan \u015funu da eklemeliyim ki jeotermal alanlar\u0131n önemli bir vasf\u0131 daha var.  Türkiye, jeotermal enerji potansiyelini kullan\u0131rsa döviz ç\u0131kt\u0131s\u0131n\u0131 büyük ölçüde önleyecek devaml\u0131 bir kaynak elde etmi\u015f olacakt\u0131r” dedi.
\r\n\t“ÇEVRE B\u0130L\u0130NC\u0130N\u0130N ARTTIRILMASI YÖNÜNDE YO\u011eUN ÇABA HARCAMAKTAYIZ”
\r\n\tUluslararas\u0131 Enerji Birli\u011fi Ba\u015fkan\u0131 Muharrem Balat konu\u015fmas\u0131na; “ Böylesine bir kayna\u011f\u0131 korumak adeta bir vatan borcudur bizler için. MTA’da jeotermal konusunda çok büyük gayret sarf ediyor. Jeotermal alanlar\u0131n baz\u0131 önemli \u015fartlara uygun olarak pay edilmesi ve parsellenmesi buna göre sanayicilere pay edilmesi konusunda büyük bir titizlikle çal\u0131\u015f\u0131yorlar. Maalesef ilk s\u0131ralarda bunun önemini kavrayamad\u0131k. Amerika’daki sahalara geçen sene bir gezi düzenledi\u011fimizde gördük ki 1000 MWe’l\u0131k enerji üreten bölgenin yeniden re-enjeksiyon yap\u0131lmama nedeniyle üretimi 200 MWe’a kadar dü\u015fmü\u015f. Türkiye’de böyle bir olayla kar\u015f\u0131la\u015fmak istemiyoruz. Bu güzel kayna\u011f\u0131 can\u0131m\u0131z gibi korumal\u0131y\u0131z” diye devam etti.
\r\n\tBalat;  “ MB Holding olarak jeotermal enerjiden elektrik enerjisi üretim faaliyeti yan\u0131nda, ülkemizin jeotermal kaynaklar\u0131n\u0131 ortaya ç\u0131karmaktay\u0131z. Ekonomik ve çevresel anlamda enerji verimlili\u011fini art\u0131ran ileri teknolojileri santrallerimizde kullanmakta olup, ülkemizin baz enerji arz güvenli\u011fini sa\u011flamak üzere yat\u0131r\u0131mlar\u0131 ile büyümeye devam etmekteyiz. Faaliyette bulundu\u011fumuz bölgelerde ekonomik ve toplumsal geli\u015fimin yan\u0131 s\u0131ra çevre bilincinin artt\u0131r\u0131lmas\u0131 yönünde de yo\u011fun çaba harcamaktay\u0131z. “diyerek sözlerine son verdi.
\r\n\tOturum konu\u015fmac\u0131lara te\u015fekkür plaketi verilmesi ile son buldu.
\r\n\t <\/p>\r\n","en":"

\r\n\tIN THE 5TH TURKISH ENERGY SUMMIT, WHICH IS HELD AT A DIFFERENT CITY EACH YEAR BY ENERJ\u0130 FAIR ORGANIZATION AND HELD AT GAZIANTEP THIS YEAR, PRESIDENT OF INTERNATIONAL GEOTHERMAL ASSOCIATION AND MB HOLDING’S CHAIRMAN OF THE EXECUTIVE BOARD MUHARREM BALAT WAS PRESENT AS A SPEAKER.<\/p>\r\n

\r\n\tThe 5th of Turkish Energy Summit, which is held in different cities of Anatolia each year, was held in Gaziantep this year. In the summit, opened by the Minister of Energy and Natural Resources Taner Y\u0131ld\u0131z, the recent and important issues of Turkish energy sector were discussed.
\r\n\tIn the summit session entitled “Expectations of Local Entrepreneurs from the Energy Market”, EPDK (Energy Market Regulatory Authority) Board Member Abdullah Tancan  as moderator; President of the International Geothermal Association and MB Holding’s Chairman of the Executive Board Muharrem Balat, Gaziantep Chamber of Industry Chairman of the Executive Board Adil Sani Konuko\u011flu, Gaziantep Chamber of Commerce Chairman of the Executive Board Eyüp Bart\u0131k and Gaziantep Organized Industrial Site Executive Board Member Cengiz \u015eim\u015fek were present as speakers.
\r\n\tBALAT; “GEOTHERMAL IS THE DIAMOND WORN BY TURKEY ON ITS HEART”
\r\n\tHaving the title of establishing the first private Geothermal Power Plant in Turkey, MB Holding Chairman of the Executive Board and also the President of the International Geothermal Association Muharrem Balat talked about how he started his geothermal investments and Turkey’s latest position in geothermal in his speech.
\r\n\tBalat; “Geothermal energy is the most ideal one among the renewable energy sources. Geothermal is a resource more valuable than petroleum, natural gas and coal. Because these sources have a renewable quality. For example, if you drill petroleum from a pit, the pti may closed down if the potential ends after a while. In terms of coal, you can dig but the coal field may stop producing. However, in geothermal energy if we use the resource carefully, its renewable quality never disappears. In order to protect such an important resource, it is a must to determine the geothermal regions with great care. The water taken from the geothermal regions must be recycled by re-injected. If these conditions are not met, the geothermal areas will also disappear after a certain period and Turkey’s very valuable energy source will disappear. Because of this reason, I say that geothermal energy is like the diamond worn by Turkey on its heart. It is necessary to use it very carefully and treat it very carefully”. 
\r\n\t“TURKEY HAS A GEOTHERMAL POTENTIAL OF 1.000 MWe”
\r\n\tStating that they entered the energy sector in the year 2000, Muharrem Balat said: “I travelled to Ayd\u0131n in order to take part in a tender. There a friend of mine told me that hot water came out of here and that a valve was put on top of it. After a little investigation, we found out that the heat of the water here reaches 170C0.  In our later research, we determined that we could produce electricity power around here. However, in those days the private sector was not allowed by the state to produce electric energy. The production was allowed only in organized industrial sites only if you used it in your facilities. Therefore, we owe a lot to the government of Özal and the government of AKP. They provided an opportunity for the private sector. When the geothermal act was put into effect in the year 2006, the private sector turned its attention to geothermal energy”.
\r\n\tHaving founded Turkey’s first private sector geothermal facility Dora-1, Balat said: “While Dora-1 plant, which was opened by the private sector for the first time in Turkey, had a power of 8,5 MWe, right now an approximate potential of 1000 MWe came out in Turkey. Currently 341 MWe energy is produced in Turkey and the energy production works of 347 MWe exist and ready. These are very pleasant developments for our country. I should add before I forget that, geothermal fields have another important feature. If Turkey uses its geothermal energy potential, it will have acquired a continuous resource that will prevent the outflow of foreign currency”.
\r\n\t“WE MAKE A GREAT EFFORT IN INCREASING THE ENVIRONMENTAL CONSCIOUSNESS”
\r\n\tPresident of the International Energy Association Muharrem Balat continued his words: “Protecting such a resource is like a national service for us. MTA (Mineral Research and Exploration) is also putting up a great effort in terms of geothermal energy. They work hard in distributing and subdividing of the geothermal areas in accordance with some important conditions and dividing it among the industrialists accordingly. Unfortunately, we could not grasp the importance of this in the beginning. Upon organizing a visit to the fields in the United States we saw that the production of the region, which usually produce an energy of 1000 MWe dropped down to 200 MWe due to being unable to perform re-injection. We do not want to face such an incident in Turkey. We should protect this resource of ours just like our life”.
\r\n\tBalat ended his words by saying: “As MB Holding, we unearth the geothermal sources of our country in addition to the electric energy from geothermal energy. We use the advanced technologies that increase the energy efficiency in economic and environmental sense in our plants and we continue to grow through the investments in order to provide the base-energy supply safety of our country. Within the regions we operate, we give a lot of effort towards increasing the environmental consciousness in addition to the economic and societal development”.
\r\n\tThe session ended with the presenting of thank you plaques to the speakers.
\r\n\t <\/p>\r\n"},"langsKeywords":{"tr":"BALAT; \u201cJEOTERMAL KAYNAKLARI CANIMIZ G\u0130B\u0130 KORUMALIYIZ\u201d","en":"BALAT; \u201cWE MUST PROTECT THE GEOTHERMAL SOURCES AS OUR DEAR LIVES\u201d"},"langsDescription":{"tr":"BALAT; \u201cJEOTERMAL KAYNAKLARI CANIMIZ G\u0130B\u0130 KORUMALIYIZ\u201d","en":"BALAT; \u201cWE MUST PROTECT THE GEOTHERMAL SOURCES AS OUR DEAR LIVES\u201d"},"catTitle":"Haberler","cats":[{"id":"52","parent_id":"0","title":"Haberler","gallery":"0","seoLink":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tr\/haberler-2\/640","seoTitle":"haberler-2"},{"id":"53","parent_id":"52","title":"Haberler","gallery":"0","seoLink":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tr\/haberler-3\/641","seoTitle":"haberler-3"}],"catsSorted":[{"id":"53","parent_id":"52","title":"Haberler","gallery":"0","seoLink":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tr\/haberler-3\/641","seoTitle":"haberler-3"},{"id":"52","parent_id":"0","title":"Haberler","gallery":"0","seoLink":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tr\/haberler-2\/640","seoTitle":"haberler-2"}],"type":"2","template":[{"id":"25","name":"Varsay\u0131lan Kategori Sayfas\u0131","module":false,"file":"kategori_default.html","preview_image":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tradmin\/themes\/templates\/kategori_varsayilan.jpg"}],"active":"1","home":"0","menu":"0","special":"0","date":"0000-00-00 00:00:00","updated":"2017-09-21 14:13:10","startdate":"0000-00-00 00:00:00","enddate":"0000-00-00 00:00:00","viewCount":"0","properties":false,"picture":{"id":"1349","title":false,"content":false,"langsTitle":{"tr":null,"en":null},"langsContent":{"tr":"","en":""},"thumbImage":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tr\/upload\/thumb\/image5775034963328.jpg","normalImage":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tr\/upload\/normal\/image5775034963328.jpg","bigImage":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tr\/upload\/big\/image5775034963328.jpg","orgImage":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tr\/upload\/original\/image5775034963328.jpg","smallImage":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tr\/upload\/small\/image5775034963328.jpg","fileName":"image5775034963328.jpg","link":null,"target":"","is_default":"0","langs":"0"},"images":[{"id":"1349","title":false,"content":false,"langsTitle":{"tr":null,"en":null},"langsContent":{"tr":"","en":""},"thumbImage":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tr\/upload\/thumb\/image5775034963328.jpg","normalImage":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tr\/upload\/normal\/image5775034963328.jpg","bigImage":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tr\/upload\/big\/image5775034963328.jpg","orgImage":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tr\/upload\/original\/image5775034963328.jpg","smallImage":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tr\/upload\/small\/image5775034963328.jpg","fileName":"image5775034963328.jpg","link":null,"target":"","is_default":"0","langs":"0"}],"gallery":false,"files":false,"videos":false,"youtubes":false,"audios":false,"cssClass":"","reviews":false,"address":null,"website":null,"email":null,"phone":null,"fax":null,"coordinates":false,"code":"","moduleTitle":"\u00dcr\u00fcnler","moduleName":"contents","defaultPage":"contents.html","totalRecords":0,"pages":0,"curPage":0,"perpage":60,"showPages":15,"errorFunc":{"type":"Success","message":"OK","duration":"5000","target":"#warn","title":""},"table":"contents","vars":[],"query":"","longSeoUrl":"\/haberler-3\/haberler-2"}}