{"data_type":"application\/json","type":"content","data":{"id":"81","modulename":"contents","cat_id":"53","title":"Adnan Menderes \u00dcniversitesi \u0130lk Dersi Balat\u2019tan","seoLink":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tr\/tr\/haberler-3\/adnan-menderes-universitesi-ilk-dersi-balat-tan","seoTitle":"adnan-menderes-universitesi-ilk-dersi-balat-tan","content":"

\r\n\tAYDIN ADNAN MENDERES ÜN\u0130VERS\u0130TES\u0130 2012-2013 E\u011e\u0130T\u0130M VE Ö\u011eRET\u0130M YILININ AÇILI\u015eINDA ÜN\u0130VERS\u0130TE Ö\u011eRENC\u0130LER\u0130NE \u0130LK DERSLER\u0130N\u0130 MUHARREM BALAT VERD\u0130.<\/p>\r\n

\r\n\tAdnan Menderes Üniversitesi’nin 2012-2013 E\u011fitim-Ö\u011fretim y\u0131l\u0131n\u0131n ba\u015flamas\u0131 nedeniyle düzenlenen aç\u0131l\u0131\u015f töreni, Merkez Kampüs Tralleis Meydan\u0131nda ba\u015flayarak, Atatürk An\u0131t\u0131’na çelenk sunumuyla devam etti. Atatürk Kongre Merkezi Maiandros Salonunda devam eden törene Ayd\u0131n Valisi Kerem Al,  Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Birincio\u011flu, Rektör Yard\u0131mc\u0131lar\u0131 Prof. Dr. Ali Belge, Prof. Dr. A. Seda Saracalo\u011flu, Prof. Dr. Cavit Bircan, MB Holding Yönetim Kurulu Ba\u015fkan\u0131 Muharrem Balat, fakülte dekanlar\u0131, ö\u011fretim üyeleri ve ö\u011frenciler kat\u0131ld\u0131.<\/p>\r\n

\r\n\tTörenin aç\u0131l\u0131\u015f konu\u015fmas\u0131n\u0131 yapan Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Birincio\u011flu 30 bin ö\u011frencilerinin bulundu\u011funu ve üniversitelerinin en çok tercih edilen üniversitelerden biri oldu\u011funu söyledi. Prof. Dr. Birincio\u011flu; “4 fakültemiz e\u011fitime aç\u0131lacak ayr\u0131ca 5 yeni fakülte için YÖK’e ba\u015fvuru yapaca\u011f\u0131z. Üniversitemiz sürekli büyüyor, geli\u015fiyor ve geli\u015ftiriyor. Bu sebeple siz ö\u011fretim eleman\u0131 arkada\u015flar\u0131m\u0131za sesleniyorum. Ö\u011frencilerimiz bu ülkenin gelece\u011fidir. Onlar\u0131 size emanet ediyoruz. Eminiz ki ö\u011frencilerimizi bir kuyumcu titizli\u011finde i\u015fleyeceksiniz. Size ve ö\u011frencilerimize yeni e\u011fitim ö\u011fretim hayat\u0131nda ba\u015far\u0131lar diliyorum.’ dedi.<\/p>\r\n

\r\n\t\u0130LK DERS; BA\u015eARI VE MUTLULUK<\/p>\r\n

\r\n\tTörene onur konu\u011fu olarak kat\u0131lan ve bugünün hayat\u0131n\u0131n en önemli en özel ve en mutlu günlerinden bir tanesi oldu\u011funu dile getiren MB Holding Yönetim Kurulu Ba\u015fkan\u0131 Muharrem Balat Adnan Menderes ö\u011frencilerine \u015föyle seslendi.  “Yakla\u015f\u0131k 26,500 tane p\u0131r\u0131l p\u0131r\u0131l gencin hayatlar\u0131n\u0131n geri kalan\u0131na anlam kazand\u0131racak bu üniversitede, bu kürsüden sizlere hitap etmek benim için heyecan ve onur verici…  Biliyorum, yeni ö\u011frencilerimizin bir k\u0131sm\u0131 için bu Ayd\u0131n ile ilk bulu\u015fma.  Ben Ayd\u0131n ile 2001 senesinde tan\u0131\u015ft\u0131m.  Ne kadar geç kalm\u0131\u015f oldu\u011fumu ise sonradan anlad\u0131m. Geç kald\u0131m ama aç\u0131\u011f\u0131 kapatmak için buralarda çok vakit geçiriyorum.<\/p>\r\n

\r\n\tBüyük riskler alarak Türkiye’nin ilk özel jeotermal enerji santrali Dora – 1’i Ayd\u0131n –Salavatl\u0131’da kurmaya karar verdikten sonra biz de Ayd\u0131n’l\u0131 olduk. ’dedi.<\/p>\r\n

\r\n\tDora – 1’in ba\u015far\u0131l\u0131 olmas\u0131n\u0131 kendi \u015fahsi ba\u015far\u0131s\u0131na, iste\u011fine ve ekibinin ba\u015far\u0131s\u0131na ba\u011flayan ve Ayd\u0131n’da ki jeotermal kaynaklardan bahseden Balat: ‘’Türkiye’de uyuyan bir dev olan jeotermal enerjinin gözü aç\u0131ld\u0131 ve birçok yat\u0131r\u0131mc\u0131 Ayd\u0131n bölgesine ak\u0131n etti.  Ayd\u0131n’da istihdam ve gelir düzeyi artt\u0131.  Yerli, çevre dostu, yenilenebilir, baz enerji kayna\u011f\u0131 olan, yurt d\u0131\u015f\u0131ndan enerji ithalat\u0131n\u0131 ve d\u0131\u015fa ba\u011f\u0131ml\u0131l\u0131\u011f\u0131 azaltan jeotermal kaynaklar y\u0131llarca at\u0131l durumda kald\u0131ktan sonra Ayd\u0131n’a ve Türkiye’ye hizmet etmeye ba\u015flad\u0131.  Bugün jeotermal enerji sayesinde ülke bütçesine yakla\u015f\u0131k 1 milyar dolar, Ayd\u0131n’a ise yüzlerce milyon dolar akmaya ba\u015flad\u0131.  \u0130\u015fte ba\u015far\u0131 ve mutluluk bizim için bu.<\/p>\r\n

\r\n\tHikâyemiz Tanr\u0131ya \u015fükür Dora – 1 ile s\u0131n\u0131rl\u0131 kalmad\u0131.  2010 y\u0131l\u0131nda da Dora – 2 jeotermal enerji santralini devreye alman\u0131n mutlulu\u011funu ya\u015fad\u0131k.  \u015eu anda 2013 y\u0131l\u0131n\u0131n ilk yar\u0131s\u0131nda ilk ünitesini devreye alaca\u011f\u0131m\u0131z, 2 üniteden te\u015fkil, 34 MWe kurulu güçteki Dora – 3’te ile elektrik üretimine ba\u015flayaca\u011f\u0131z.  ‘’\u015feklinde konu\u015ftu.<\/p>\r\n

\r\n\tBa\u015far\u0131n\u0131n beraberinde mutlulu\u011fu getirdi\u011fini söyleyen MB Holding Yönetim Kurulu Ba\u015fkan\u0131 Muharrem Balat; ‘’ Bizim için ba\u015far\u0131 ve mutluluk aras\u0131ndaki ba\u011f i\u015fte böyle bir \u015fey… O yüzden hayattaki amaçlar\u0131n\u0131z\u0131 ve hedeflerinizi dikkatli belirlemenizi tavsiye ediyorum.  Sak\u0131n küçük ve s\u0131\u011f hedeflere tak\u0131l\u0131 kalmay\u0131n. Sizlere son olarak tavsiyem kararl\u0131 ve çal\u0131\u015fkan olman\u0131z.  Hayatta hiçbir \u015fey ele kolay geçmiyor, siz de \u015fimdiden bir tak\u0131m bedeller ödemeye, bazen zor yollardan geçmeye haz\u0131r olun.  Söylemesi kolay, formüle etmesi zor ama e\u011fer sizler de “ba\u015far\u0131 en büyük mutluluktur” felsefesini benimserseniz öyle ya da böyle, küçük veya büyük çapta mutlu bir hayata eri\u015firsiniz.  Önemli olan hayatta huzurlu olmak ve geriye dönüp bakt\u0131\u011f\u0131n\u0131zda “ke\u015fke”lerle ya\u015famamak.’’ dedi.<\/p>\r\n

\r\n\tBalat son olarak; ‘’Sizlere da\u011flar\u0131ndan ya\u011f, ovalar\u0131ndan bal akan, topraklar\u0131ndan jeotermal f\u0131\u015fk\u0131ran Ayd\u0131n’\u0131n bu güzide üniversitesinde, güzide ö\u011fretim görevlilerimiz ile ba\u015far\u0131larla dolu, mutlu, sa\u011fl\u0131kl\u0131, huzurlu ve e\u011flenceli bir ö\u011frenim hayat\u0131 diliyor, yeni ö\u011fretim döneminizin hepinize hay\u0131rl\u0131 u\u011furlu olmas\u0131 dileklerimle hepinize en içten sevgi ve sayg\u0131lar\u0131m\u0131 sunuyorum.’’ dedi.<\/p>\r\n

\r\n\tProtokol konu\u015fmalar\u0131n\u0131n ve ilk dersin ard\u0131ndan 2012-2013 e\u011fitim ö\u011fretim y\u0131l\u0131n\u0131n aç\u0131l\u0131\u015f töreni MB Holding Yönetim Kurulu Ba\u015fkan\u0131 Muharrem Balat’a takdim edilen te\u015fekkür belgesiyle sona erdi.<\/p>\r\n","keywords":"Adnan Menderes \u00dcniversitesi \u0130lk Dersi Balat\u2019tan","description":"Adnan Menderes \u00dcniversitesi \u0130lk Dersi Balat\u2019tan","langsTitle":{"tr":"Adnan Menderes \u00dcniversitesi \u0130lk Dersi Balat\u2019tan","en":"First Lecture at Adnan Menderes University by Balat"},"langsContent":{"tr":"

\r\n\tAYDIN ADNAN MENDERES ÜN\u0130VERS\u0130TES\u0130 2012-2013 E\u011e\u0130T\u0130M VE Ö\u011eRET\u0130M YILININ AÇILI\u015eINDA ÜN\u0130VERS\u0130TE Ö\u011eRENC\u0130LER\u0130NE \u0130LK DERSLER\u0130N\u0130 MUHARREM BALAT VERD\u0130.<\/p>\r\n

\r\n\tAdnan Menderes Üniversitesi’nin 2012-2013 E\u011fitim-Ö\u011fretim y\u0131l\u0131n\u0131n ba\u015flamas\u0131 nedeniyle düzenlenen aç\u0131l\u0131\u015f töreni, Merkez Kampüs Tralleis Meydan\u0131nda ba\u015flayarak, Atatürk An\u0131t\u0131’na çelenk sunumuyla devam etti. Atatürk Kongre Merkezi Maiandros Salonunda devam eden törene Ayd\u0131n Valisi Kerem Al,  Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Birincio\u011flu, Rektör Yard\u0131mc\u0131lar\u0131 Prof. Dr. Ali Belge, Prof. Dr. A. Seda Saracalo\u011flu, Prof. Dr. Cavit Bircan, MB Holding Yönetim Kurulu Ba\u015fkan\u0131 Muharrem Balat, fakülte dekanlar\u0131, ö\u011fretim üyeleri ve ö\u011frenciler kat\u0131ld\u0131.<\/p>\r\n

\r\n\tTörenin aç\u0131l\u0131\u015f konu\u015fmas\u0131n\u0131 yapan Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Birincio\u011flu 30 bin ö\u011frencilerinin bulundu\u011funu ve üniversitelerinin en çok tercih edilen üniversitelerden biri oldu\u011funu söyledi. Prof. Dr. Birincio\u011flu; “4 fakültemiz e\u011fitime aç\u0131lacak ayr\u0131ca 5 yeni fakülte için YÖK’e ba\u015fvuru yapaca\u011f\u0131z. Üniversitemiz sürekli büyüyor, geli\u015fiyor ve geli\u015ftiriyor. Bu sebeple siz ö\u011fretim eleman\u0131 arkada\u015flar\u0131m\u0131za sesleniyorum. Ö\u011frencilerimiz bu ülkenin gelece\u011fidir. Onlar\u0131 size emanet ediyoruz. Eminiz ki ö\u011frencilerimizi bir kuyumcu titizli\u011finde i\u015fleyeceksiniz. Size ve ö\u011frencilerimize yeni e\u011fitim ö\u011fretim hayat\u0131nda ba\u015far\u0131lar diliyorum.’ dedi.<\/p>\r\n

\r\n\t\u0130LK DERS; BA\u015eARI VE MUTLULUK<\/p>\r\n

\r\n\tTörene onur konu\u011fu olarak kat\u0131lan ve bugünün hayat\u0131n\u0131n en önemli en özel ve en mutlu günlerinden bir tanesi oldu\u011funu dile getiren MB Holding Yönetim Kurulu Ba\u015fkan\u0131 Muharrem Balat Adnan Menderes ö\u011frencilerine \u015föyle seslendi.  “Yakla\u015f\u0131k 26,500 tane p\u0131r\u0131l p\u0131r\u0131l gencin hayatlar\u0131n\u0131n geri kalan\u0131na anlam kazand\u0131racak bu üniversitede, bu kürsüden sizlere hitap etmek benim için heyecan ve onur verici…  Biliyorum, yeni ö\u011frencilerimizin bir k\u0131sm\u0131 için bu Ayd\u0131n ile ilk bulu\u015fma.  Ben Ayd\u0131n ile 2001 senesinde tan\u0131\u015ft\u0131m.  Ne kadar geç kalm\u0131\u015f oldu\u011fumu ise sonradan anlad\u0131m. Geç kald\u0131m ama aç\u0131\u011f\u0131 kapatmak için buralarda çok vakit geçiriyorum.<\/p>\r\n

\r\n\tBüyük riskler alarak Türkiye’nin ilk özel jeotermal enerji santrali Dora – 1’i Ayd\u0131n –Salavatl\u0131’da kurmaya karar verdikten sonra biz de Ayd\u0131n’l\u0131 olduk. ’dedi.<\/p>\r\n

\r\n\tDora – 1’in ba\u015far\u0131l\u0131 olmas\u0131n\u0131 kendi \u015fahsi ba\u015far\u0131s\u0131na, iste\u011fine ve ekibinin ba\u015far\u0131s\u0131na ba\u011flayan ve Ayd\u0131n’da ki jeotermal kaynaklardan bahseden Balat: ‘’Türkiye’de uyuyan bir dev olan jeotermal enerjinin gözü aç\u0131ld\u0131 ve birçok yat\u0131r\u0131mc\u0131 Ayd\u0131n bölgesine ak\u0131n etti.  Ayd\u0131n’da istihdam ve gelir düzeyi artt\u0131.  Yerli, çevre dostu, yenilenebilir, baz enerji kayna\u011f\u0131 olan, yurt d\u0131\u015f\u0131ndan enerji ithalat\u0131n\u0131 ve d\u0131\u015fa ba\u011f\u0131ml\u0131l\u0131\u011f\u0131 azaltan jeotermal kaynaklar y\u0131llarca at\u0131l durumda kald\u0131ktan sonra Ayd\u0131n’a ve Türkiye’ye hizmet etmeye ba\u015flad\u0131.  Bugün jeotermal enerji sayesinde ülke bütçesine yakla\u015f\u0131k 1 milyar dolar, Ayd\u0131n’a ise yüzlerce milyon dolar akmaya ba\u015flad\u0131.  \u0130\u015fte ba\u015far\u0131 ve mutluluk bizim için bu.<\/p>\r\n

\r\n\tHikâyemiz Tanr\u0131ya \u015fükür Dora – 1 ile s\u0131n\u0131rl\u0131 kalmad\u0131.  2010 y\u0131l\u0131nda da Dora – 2 jeotermal enerji santralini devreye alman\u0131n mutlulu\u011funu ya\u015fad\u0131k.  \u015eu anda 2013 y\u0131l\u0131n\u0131n ilk yar\u0131s\u0131nda ilk ünitesini devreye alaca\u011f\u0131m\u0131z, 2 üniteden te\u015fkil, 34 MWe kurulu güçteki Dora – 3’te ile elektrik üretimine ba\u015flayaca\u011f\u0131z.  ‘’\u015feklinde konu\u015ftu.<\/p>\r\n

\r\n\tBa\u015far\u0131n\u0131n beraberinde mutlulu\u011fu getirdi\u011fini söyleyen MB Holding Yönetim Kurulu Ba\u015fkan\u0131 Muharrem Balat; ‘’ Bizim için ba\u015far\u0131 ve mutluluk aras\u0131ndaki ba\u011f i\u015fte böyle bir \u015fey… O yüzden hayattaki amaçlar\u0131n\u0131z\u0131 ve hedeflerinizi dikkatli belirlemenizi tavsiye ediyorum.  Sak\u0131n küçük ve s\u0131\u011f hedeflere tak\u0131l\u0131 kalmay\u0131n. Sizlere son olarak tavsiyem kararl\u0131 ve çal\u0131\u015fkan olman\u0131z.  Hayatta hiçbir \u015fey ele kolay geçmiyor, siz de \u015fimdiden bir tak\u0131m bedeller ödemeye, bazen zor yollardan geçmeye haz\u0131r olun.  Söylemesi kolay, formüle etmesi zor ama e\u011fer sizler de “ba\u015far\u0131 en büyük mutluluktur” felsefesini benimserseniz öyle ya da böyle, küçük veya büyük çapta mutlu bir hayata eri\u015firsiniz.  Önemli olan hayatta huzurlu olmak ve geriye dönüp bakt\u0131\u011f\u0131n\u0131zda “ke\u015fke”lerle ya\u015famamak.’’ dedi.<\/p>\r\n

\r\n\tBalat son olarak; ‘’Sizlere da\u011flar\u0131ndan ya\u011f, ovalar\u0131ndan bal akan, topraklar\u0131ndan jeotermal f\u0131\u015fk\u0131ran Ayd\u0131n’\u0131n bu güzide üniversitesinde, güzide ö\u011fretim görevlilerimiz ile ba\u015far\u0131larla dolu, mutlu, sa\u011fl\u0131kl\u0131, huzurlu ve e\u011flenceli bir ö\u011frenim hayat\u0131 diliyor, yeni ö\u011fretim döneminizin hepinize hay\u0131rl\u0131 u\u011furlu olmas\u0131 dileklerimle hepinize en içten sevgi ve sayg\u0131lar\u0131m\u0131 sunuyorum.’’ dedi.<\/p>\r\n

\r\n\tProtokol konu\u015fmalar\u0131n\u0131n ve ilk dersin ard\u0131ndan 2012-2013 e\u011fitim ö\u011fretim y\u0131l\u0131n\u0131n aç\u0131l\u0131\u015f töreni MB Holding Yönetim Kurulu Ba\u015fkan\u0131 Muharrem Balat’a takdim edilen te\u015fekkür belgesiyle sona erdi.<\/p>\r\n","en":"

\r\n\t2012-2013 ACADEMIC YEAR OPENING LECTURE AT AYDIN ADNAN MENDERES UNIVERSITY GIVEN BY MUHARREM BALAT<\/p>\r\n

\r\n\tThe opening ceremony held on the occasion of the start of the 2012-2013 Academic Year at Adnan Menderes University began at the Central Campus Tralleis Square and continued with the placing of the wreath at the Ataturk Monument.  The ceremony, which continued at the Ataturk Congress Center Maiandros Room, was attended by Governor of Ayd\u0131n Kerem Al, Adnan Menderes University Rector Prof. Dr. Mustafa Birincioglu, Vice Rectors Prof. Dr. Ali Belge, Prof. Dr. A. Seda Saracalo\u011flu, Prof. Dr. Cavit Bircan, MB Holding Chairman of the Board Muharrem Balat, faculty deans, faculty members and students.<\/p>\r\n

\r\n\tAdnan Menderes University Rector Prof. Dr. Mustafa Birincio\u011flu, who made the opening speech at the ceremony, stated that there were 30,000 students and their university was one of the most preferred universities. Prof. Dr. Birincioglu; "We will have 4 new faculties opening and we will be applying to YOK (Higher Education Institution) for 5 more. Our university is continuously growing, advancing and developing. For this reason I am addressing you, the faculty members. Our students are the future of this country.  We commend them to you.  We are sure that you will work with our students with the scupulousness of a jeweller. I wish you and our students will be very successful in this new academic experience."<\/p>\r\n

\r\n\tFIRST LESSON; SUCCESS AND HAPPINESS<\/p>\r\n

\r\n\tMB Holding Chairman of the Board Muharrem Balat, who participated in the event as guest of honor and expressed that the day was one of the most significant and happiest of his life, addressed the students.  "It is an honour and a cause for great excitement for me to be addressing you from this rostrum at this university which will change the rest of the lives of nearly 26,500 students...I know that this is a first encounter with Ayd\u0131n for some of our new students.   I had the chance to know Ayd\u0131n in 2001.  I realized how late I was for that.  I was late but I am spending a lot of time here to close the gap.<\/p>\r\n

\r\n\tAfter establishing the first private geothermal energy plant Dora-1 in Salavatl\u0131, Ayd\u0131n we became “Ayd\u0131nners".<\/p>\r\n

\r\n\tBalat, who explained the success of Dora-1 to his personal achievement, will and his team's success, mentioned the geothermal resources in Ayd\u0131n, stating;  "Geothermal energy, formerly a sleeping giant in Turkey, has woken and many investers are flocking to Ayd\u0131n and adjacent area.   Levels of employment and income in Ayd\u0131n have increased.  Geothermal resources which are local, environmentally friendly, renewable, base energy resources that decrease energy imports and foreign dependency have finally been put to good use in service to Ayd\u0131n and Turkey in general.   Today, thanks to geothermal energy close to 1 billion dollars are contributed to the country's budget and hundreds of millions to the budget of Ayd\u0131n.   For us, this means success and happiness.<\/p>\r\n

\r\n\tGod be praised our story did not end with Dora-1.  In 2010, we were happy to put Dora-2 geothermal energy plant into effect.   These days we will begin to produce electricity at Dora-3 with 34 NWe installed capacity and comprised of two units the first of which we will put into effect in the first half of 2013. "<\/p>\r\n

\r\n\tExpressing that achievements bring happiness, MB Holding Chairman of the Board Muharrem Balat; "For us the relation between success and happiness is something like this...Hence, I encourage you to carefully determine your aims and objectives in life.  Don't ever get hooked on small and petty goals. My last advice to you is to be determined and hard-working.  Nothing in life comes easily so you should all be ready from now on to pay some dues and go through difficult times.   It is easier said than done but if you adopt the "success if the greatest happiness" philosophy, you will attain a blissful life of a bigger or a smaller scale, this way or that.  The important thing is to be peaceful in life and not to have regrets when you look back."<\/p>\r\n

\r\n\tFinally, Balat stated; "In this distinguished university of Ayd\u0131n where oil come from the mountains, honey from the fields and geothermal energy from the earth, I wish you a peaceful and invigorating academic life full of achievement, happiness, health with such distinguished professors, hoping that the new academic year will bring good luck to all of you, thus, I present my deepest love and respect to you."<\/p>\r\n

\r\n\tAfter theprotocol speeches and the first lecture, the opening ceremony for the 2012-2013 semester ended with the presentation of a certificate of appreciation to MB Holding Chairman of the Board, Muharrem Balat. <\/p>\r\n"},"langsKeywords":{"tr":"Adnan Menderes \u00dcniversitesi \u0130lk Dersi Balat\u2019tan","en":"First Lecture at Adnan Menderes University by Balat"},"langsDescription":{"tr":"Adnan Menderes \u00dcniversitesi \u0130lk Dersi Balat\u2019tan","en":"First Lecture at Adnan Menderes University by Balat"},"catTitle":"Haberler","cats":[{"id":"52","parent_id":"0","title":"Haberler","gallery":"0","seoLink":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tr\/haberler-2\/640","seoTitle":"haberler-2"},{"id":"53","parent_id":"52","title":"Haberler","gallery":"0","seoLink":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tr\/haberler-3\/641","seoTitle":"haberler-3"}],"catsSorted":[{"id":"53","parent_id":"52","title":"Haberler","gallery":"0","seoLink":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tr\/haberler-3\/641","seoTitle":"haberler-3"},{"id":"52","parent_id":"0","title":"Haberler","gallery":"0","seoLink":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tr\/haberler-2\/640","seoTitle":"haberler-2"}],"type":"2","template":[{"id":"25","name":"Varsay\u0131lan Kategori Sayfas\u0131","module":false,"file":"kategori_default.html","preview_image":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tradmin\/themes\/templates\/kategori_varsayilan.jpg"}],"active":"1","home":"0","menu":"0","special":"0","date":"2013-09-30 15:55:09","updated":"2017-09-21 14:13:10","startdate":"0000-00-00 00:00:00","enddate":"0000-00-00 00:00:00","viewCount":"0","properties":false,"picture":{"id":"97","title":"","content":"","langsTitle":{"tr":"","en":""},"langsContent":{"tr":"","en":""},"thumbImage":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tr\/upload\/thumb\/image5252b509da24b.jpg","normalImage":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tr\/upload\/normal\/image5252b509da24b.jpg","bigImage":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tr\/upload\/big\/image5252b509da24b.jpg","orgImage":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tr\/upload\/original\/image5252b509da24b.jpg","smallImage":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tr\/upload\/small\/image5252b509da24b.jpg","fileName":"image5252b509da24b.jpg","link":null,"target":"","is_default":"0","langs":"0"},"images":[{"id":"97","title":"","content":"","langsTitle":{"tr":"","en":""},"langsContent":{"tr":"","en":""},"thumbImage":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tr\/upload\/thumb\/image5252b509da24b.jpg","normalImage":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tr\/upload\/normal\/image5252b509da24b.jpg","bigImage":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tr\/upload\/big\/image5252b509da24b.jpg","orgImage":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tr\/upload\/original\/image5252b509da24b.jpg","smallImage":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tr\/upload\/small\/image5252b509da24b.jpg","fileName":"image5252b509da24b.jpg","link":null,"target":"","is_default":"0","langs":"0"}],"gallery":false,"files":false,"videos":false,"youtubes":false,"audios":false,"cssClass":"","reviews":false,"address":"","website":null,"email":"","phone":"","fax":"","coordinates":false,"code":null,"moduleTitle":"\u00dcr\u00fcnler","moduleName":"contents","defaultPage":"contents.html","totalRecords":0,"pages":0,"curPage":0,"perpage":60,"showPages":15,"errorFunc":{"type":"Success","message":"OK","duration":"5000","target":"#warn","title":""},"table":"contents","vars":[],"query":"","longSeoUrl":"\/haberler-3\/haberler-2"}}